Категории
Превантивна дейност

Изграждане на нов електропровод с напрежение 110 kV, който да свърже съществуващата подстанция „Мездра“ с подстанция „Ботевград“

Днес, 11.09.2019 г., на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до представена от възложителя нформация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение за:

Изграждане на Нов електропровод с напрежение 110 kV, който да свърже съществуващата подстанция „Мездра“ с подстанция „Ботевград“

с възложител "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“, ст. 525, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Становищата могат да се представят на адреса на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или по електронна поща edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица -25.09.2019 г.