Категории
Превантивна дейност

Изграждане на ново депо за съхранение на фосфогипс в Прахово, Сърбия

Писмо (вх. № на МОСВ ОВОС-19/07.05.2015 г.)  от Министерство на земеделието и защита на околната среда на Р Сърбия с приложени нотификация  и нетехническо резюме

-Отговор на Министерство на околната среда и водите (изх. № ОВОС-19/21.05.2015 г.)

- Докладът за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение " Изграждане на ново депо за съхранение на фосфогипс" е достъпен на следния адрес: http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/EIA_Elixir_Prahovo.pdf./01.07.2015 г./. Срок за изразяване на становища - 31.07.2015 г.

Отговор на Министерството на околната среда и водите (изх. № ОВОС-19/02.10.2015 г.)