Категории
Превантивна дейност

Изграждане на обект „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил

Днес, 27.03.2023 г., във връзка с текуща процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на основание на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Изграждане на обект „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“ с възложител „Метрополитен“ ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“, отдел „ЕО и ОВОС“, ст. 306, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Заинтересованите лица от инвестиционното предложение могат да изразят писмено становище в рамките на 14 дневния период на обществения достъп.  за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица.

Писмените становища могат да се предоставят на административния адрес на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.04.2023 г.

Документи