Категории
Превантивна дейност

Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция „Димитровград” в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 п

Днес, 10.03.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Изграждане на въздушни електропроводи високо напрежение 110 kV от нова подстанция в поземлен имот с идентификатор 78330.63.13 по КККР на с. Целина, общ. Чирпан, обл. Стара Загора до подстанция „Димитровград” в поземлен имот с идентификатор 21052.1007.78 по КККР на гр. Димитровград, обл. Хасково“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.