Категории
Превантивна дейност

Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна – транспортна система – масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен"

Днес, 13.04.2020 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) искане по чл. 8а от Наредбата за ЕО за „Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна – транспортна система – масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“ с възложител Столична Община, МОСВ информира за следното:

МОСВ приема внесеното искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) и като уведомление по смисъла на чл. 8 от Наредбата за ЕО.

Предвижданията в представеното изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община се отнасят за „Разклонение на „Първи метродиаметър“ на Софийски метрополитен от станция „Бизнес парк“ до бул. „Климент Охридски“ и разклонение на „Трети метродиаметър“ на Софийски метрополитен от Военна академия „Г.С. Раковски“ от ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“ пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ до локално платно на  бул. „Цариградско шосе“ – ж.к. „Младост I“ с ул. „Димитър Моллов“ и „Йерусалим“.

За инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на отклонение на от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“ е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършването на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Процедурата е приключила с издаването на Решение № 6-ПР/2019 г. на министъра на околната среда и водите, с характер да не се извършва ОВОС.

За ИП „Разширение на метро София – от бул. Андрей Сахаров“ (след МС 13) в ж.к. „Младост I“ до МС 16 („Бизнес парк София“) в ж.к. „Младост IV“ е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС, приключила с постановяването на Решение № 45-ПР/2012 г. на министъра на околната среда и водите, с характер да не се извършва ОВОС.

Във връзка с горепосоченото,  изменението на ОУП на Столична община, в частта му за комуникационно – транспортната система – масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, поради което подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

Предвид, че изменението на ОУП на Столична община се одобрява от Министерския съвет, компетентен орган за провеждане на процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на плана е министърът на околната среда и водите, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО. Същият е компетентен и за процедурата по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, която се провежда в рамките на процедурата по ЕО.

отг. от МОСВ на 10.04.2020 г.