Категории
Превантивна дейност

„Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна – транспортна система – масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“

Днес, 26.03.2020 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за  преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изменение на Общия устройствен план на Столична община, част Комуникационна – транспортна система – масов градски релсов транспорт – разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, с възложител Столична Община.