Категории
Превантивна дейност

Изменение на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Днес, 22.11.2021 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО за Изменение на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., Министерство на околната среда и водите информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Със Становище по ЕО № 4-3/2021 г. на министъра на околната среда и водите е съгласувана ПТС 2021-2027 г. Към м. октомври, 2021 г., проектът на ПТС 2021-2027 г. е на етап проведени консултации с Европейската комисия, в резултат на които е установена необходимост от изменения в него, преди внасянето му за одобряване в Министерски съвет/Европейската комисия.

Промени в проекта на ПТС 2021-2027 г. след постановяването на Становище по ЕО № 4-3/2021 г. могат да бъдат групирани по следния начин:

  1. Промени, свързани с отразяване на технически неточности, прецизиране на текстове и произтичащи от актуалните указания и насоки на Европейската комисия – нанесени са основно промени, свързани с прецизиране на текстове, както и с отразяване на Техническите насоки за прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (Официален вестник на Европейския съюз С58/1, 18.02.2021 г.).

В Доклада за ЕО, въз основа на който е постановено Становище по ЕО № 4-3/2021 г., не е отразено коректно наименованието на Приоритет 2 на ПТС 2021-2027 г., а именно: Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки“.

Прецизирани са дейностите по Приоритета за Техническа помощ.

  1. Промени по същество в предвижданията на програмата:

2.1. Промени в Таблица 1 Т: Структура на програмата във връзка с добавяне за Приоритет 1 на Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), а за Приоритети 2 и 4 – на Кохезионен фонд (КФ), като е прецизирано и индикативното разпределение на програмните средства на съответните места в текста на програмата. Промените от финансов характер са във връзка с промененото разпределение на средства по ПТС на национално ниво – ЕФРР e намален с 253 820 000 евро; КФ е увеличен с 253 199 000 евро; 6 420 000 евро от ЕФРР по Техническа помощ (ТП) се разпределят по други приоритети, тъй като съгласно общия регламент за новия програмен период, приоритета за ТП е едно-фондов.

2.2. Промени в Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на проекта на ПТС 2021-2027 г., свързани с добавяне на проект: Модернизация на ж.п. линията София – Драгоман – Сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман, фаза 2: предвижда се изпълнението на дейности по: нов железен път от км 9+200 до км 14+700 и от км 15+700 до км 27+622 с дължина 17,422 км; подновен/модернизиран железен път от км 9+200 до км 14+700 и от км 15+700 до км 27+622 с дължина 17,422 км; железопътни мостове от км 11+041, км 14+391, км 29+457; пътни надлези и пешеходни подлези/надлези - пешеходен подлез на км 21+672,74, пътен надлез/подлез на км 12+900, км 15+400, км 17+677, км 21+250, км 33+657,72, км 34+029,14; коловози в гарите - жп гари Петърч – 3 коловоза; контактна мрежа - нова контактна мрежа, включително SCADA от км 9+200 до км 14+700 и от км 15+700 до км 27+622 с дължина 17,422 км и подновена/модернизирана контактна мрежа от км 9+200 до км 14+700 и от км 15+700 до км 27+622 с дължина 17,422 км; сгради - приемни здания – Петърч, Сливница; Сигнализация и телекомуникации за гарите в участъка – Костинброд, Петърч, Сливница, Алдомировци и Драгоман; ERTMS.

Проектът е включен и се изпълнява по настоящата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), като към момента е достигнат етап на изпълнение: подготвена проектна документация, одобрени подробни устройствени планове, проведени част от отчуждителните процедури за засегнатите земи, проведени тръжни процедури, издадено разрешение за строеж за част от обекта и подписани договори за изпълнение на строително-монтажни работи и строителен надзор.

Проектът, в неговата цялост, е бил предмет на процедурата по ЕО за ОПТТИ 2014-2020 г. и в рамките ѝ е оценено неговото въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

За проекта е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съвместена с оценка за съвместимост, приключила с Решение по ОВОС № 5-5/ 2016 г. на министъра на околната среда и водите. С писмо на МОСВ от 29.06.2021 г. е потвърдено, че Решението по ОВОС е в сила.

Необходимостта от включване/прехвърляне на проекта в ПТС 2021-2027 г. произтича от обема и сложността на проекта, поради което същият не може да бъде завършен в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014-2020 г. и следва да бъде продължен в следващата програма. Това налага необходимостта от условното му разделяне на два етапа и включването му като фази в двете програми – за периода 2014-2020 г. и за периода 2021-2027 г.

Добавянето на описания проект води до промяна в целевите стойности на показателите за крайни продукти и в индикативното разпределение на средствата по Приоритет 1.

2.3. Прецизиране на обхвата на група допустими инвестиционни проекти по Приоритет 3 за развитие на интермодалните терминали по следния начин: „развитие на интермодални терминали – схема за подпомагане на интермодални оператори, включително развитие на интермодални платформи, складови площи и логистични центрове, доставка на интермодални транспортни единици, подвижен състав и оборудване за претоварване“.

Прецизирането на обхвата на допустимите инвестиционни проекти за развитие на интермодалните терминали е във връзка с изготвения проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. За проекта на плана е проведена процедура по ЕО, съвместена с оценка за съвместимост, приключила със Становище по ЕО № 5-4/2021 г. на министъра на околната среда и водите. Съответно, при изпълнение на дейностите ще се спазват относимите мерки и условия от цитираното Становище по ЕО.

2.4. Към допустимите дейности по Приоритет 4 е добавена дейност „изграждане на интегрирана информационна система за координиране и управление в реално време на операции при бедствия и аварии“.

Добавянето на дейността е с цел максимално постигане на целите за осигуряването на безопасността и сигурността в морските пространства на България, както и реакцията при комбинирани инциденти /търсене и спасяване, пожари, замърсявания на морските пространства/.

Във връзка с гореизложеното, Ви уведомяваме, че са налични основания да се счита, че представеното изменението на проекта на ПТС 2021-2027 г. попада в обхвата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, както и в позицията на чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО. Предвид това, изменението на проекта на ПТС 2021-2027 г. подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

            Предвид, че изменението на проекта на програмата се одобрява от Министерския съвет/Европейската комисия, компетентен орган за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната среда и водите, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО.

  1. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Изменението на проекта на ПТС 2021-2027 г. подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. В тази връзка попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС показа, че изменението на проекта на ПТС 2021-2027 г. е допустимо при съобразяване на произтичащите от нея планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управлението им;

- режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която изменението на проекта на ПТС 2021-2027 г., няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради следните мотиви:

  1. Измененията на ПТС 2021-2027 г. са предимно от финансов характер и са свързани с прецизиране и индикативно разпределение на средства през новия програмен период, а за добавените проекти и дейности в новия програмен период са проведени процедури по реда на екологичното законодателство. В тази връзка не се очаква да се промени характера на оценката в рамките на стратегическото планиране по отношение на въздействието върху предмета и целите на защитените зони от мрежата „Натура 2000”.

2 Измененията на програмата, няма да доведат до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата Натура 2000.

 /отговорено от МОСВ на 17.11.2021 г./

Документи