Категории
Превантивна дейност

Изменения на Регламент (ЕО) 648/2004

Регламент (ЕС) 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини

Регламент (ЕО) 551/2009 на Комисията от 25 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите с цел адаптиране на приложения V и VI към него (изключение от изисквания за повърхностноактивно вещество)
 
Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския праламент и на Съвета от 11 март 2009 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол
 
Регламент (ЕО) 1336/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) 648/2004 с цел адаптирането му към Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)
 
Регламент (ЕО) 907/2006 за изменение на Регламент (ЕО) 648/2004 с цел адаптиране на приложения ІІІ и VІІ към него
Документи