Категории
Превантивна дейност

Изменения на Регламент (ЕС) № 649/2012

Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2018/172 за изменение на Приложения I и V към Регламент PIC относно износа и вноса на опасни химикали, с който се включват нови и изменят съществуващи вписвания на вещества, предмет на уведомяване за износ, искане на изрично съгласие при внос или предмет на процедура по предварително обосновано съгласие за внос от страната по местоназначение. Веществата от Приложение V към Регламента са предмет на забрана за износ.
 
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/2229 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали
 
Делегиран Регламент (ЕС) № 1078/2014 на Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали. Прилага се от 1 декември 2014 г.

Поправка на Регламент (ЕС) № 1078/2014  за Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали.