Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Днес, 11.02.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. с всички приложения към него

 1. Информация за Възложителя на Стратегията:

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), представлявано от Деница Николова - зам.-министър.

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ №17-19

Лице за контакт: Ивайло Стоянов - началник отдел “Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ.

тел: 02/94 05 627;

e-mail адрес: IStoyanov@mrrb.government.bg

 1. Обща информация за Стратегията

а.) Основание за изготвяне на Стратегията

Съгласно чл. 12., ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, (ППЗРР), обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г., министърът на регионалното развитие и благоустройството организира разработването, съгласуването и актуализирането на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2. ИТСР са част от системата от документи за планиране на пространственото развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020г. Тя определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.

Приетата визия, която определя рамката за реализация на ИТСР на ЮЗР за планиране, е следната: СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН - бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация.

 

Стратегията съдържа 3 стратегически приоритета:

 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 1: Постигане на икономически подем и трансформация
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж
 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност и съответни специфични цели, цели, дейности и мерки за изпълнението им.

 

б.  ) Период на действие и етапи на изпълнение на ИТСР

 

ИТСР се изготвя за периода 2021-2027 г. и се изпълнява през целия период.

в.  ) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Обхватът на Обхватът на СЦР за планиране от ниво 2 е регионален и в него се включват областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра с 36 общини.

г.         ) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Предвидените дейности в обхвата на СЦР 2021-2027 г. ще се изпълняват предимно в градските ареали на територията на СЦР, с което няма вероятност да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

д) Основни цели на ИТСР

Основната цел на ИТСР е създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите за планиране от ниво 2 чрез:

 1. 1. осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите;
 2. осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции;

е.  ) Финансиране на Стратегията

ИТСР се разработва с финансиране в рамките на бюджетна линия BG16RF0P001-8.002- 0005 „Бюджетна линия на отдел "Стратегическо планиране и програмиране", финансирана по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма“Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Изпълнението на Стратегията се предвижда да бъде реализирано чрез средства от европейските фондове и от държавния бюджет на Р. България.

 

ж.  ) Срокове и етапи на изготвяне на Стратегията и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

 

Съгласно чл.12, ал. 4 от ППЗРР, проектът на ИТСР на регионите за планиране от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет преди приемането му от Министерския съвет.

В процеса на подготовка на ИТСР са проведени обществени консултации със заинтересованите страни. ИТСР бяха публикувани за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на страницата на МРРБ:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5045

https://www.mrrb.bg/bg/proekt-na-integrirani-teritorialni-strategii-za-razvitie-na-regionite-za-

planirane-ot-nivo-2-za-perioda-2021-2027-g/

в периода от 20.03.2020 до 21.04.2020 г.

Проектите на ИТСР са публикувани и на следния линк:

http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/proektite-na-regionalni-shemi-za-

prostranstveno-razvitie-sa-publikuvani-za-obshtestveno-obsazhdane.aspx

 1. Орган, отговорен за прилагането на Стратегията

Съгласно чл. 12, ал.1 и чл.18 на ППЗРР министърът на регионалното развитие и благоустройството организира разработването, съгласуването и актуализирането на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и заедно с регионалните съвети за развитие осигуряват информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 в съответствие със своите компетенции.

 

 1. Орган за приемане/одобряване/ утвърждаване на Стратегията

Министерският съвет приема интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобряването им регионалните съвети за развитие.

 

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

 

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка

 1. Място за публичен достъп за запознаване с проекта на Стратегията, доклада за екологична оценка и с всички приложения и материали към него

Проектът на ИТСР и Докладът за Екологична оценка (вкл. нетехническото резюме към Доклада за ЕО и всички приложения към него) са предоставени за публичен достъп в сградата на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, №215, ет.9, стая № 10, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, както и експерт/лице с необходимата квалификация от планиращия екип, отговорно да предоставя допълнителни устни разяснения на място.

Документите са публикувани и на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ“ https://www.mrrb.bg/.

 1. Време за запознаване с проекта на Стратегията, доклада за екологична оценка и с всички приложения и материали към него

Срокът за запознаване с проекта на ИТСР на СЦР 2021-2027, Доклада за Екологична оценка (вкл. Нетехническото резюме към Доклада за ЕО и всички приложения към него) е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

(Съобщението е публикувано на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ“ https://www.mrrb.bg/ на 05 февруари 2021 г.)

Лице за контакт:

Ивайло Стоянов –началник на отдел “Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ,

тел: 02/94 05 627

 1. Срок за изразяване на становища

Срокът за изразяване на становища по Доклада за екологична оценка, в т.ч. приложенията към него и по проекта на стратегията е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение

(Съобщението е публикувано на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ“ https://www.mrrb.bg/ на 05 февруари 2021 г.)

 1. Начин за изразяване на становища

Становища и мнения могат да се депозират:

 • Чрез деловодството в сградата на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, № 215, ет. 9, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор в деловодството на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, №215, ет.9, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.
 • По електронна поща oprd@mrrb.government.bg.