Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.“

Днес, 05.05.2021 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.“ с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по Екологична оценка на проект на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. “

изготвена съгласно изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ. бр.70 /2020г..)

 

 1. Информация за Възложителя на проекта на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. “ (НПРКТРБ-2030 г.):

Име: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Тел/факс/е-mail: тел. 02/9409 771; факс: 02/9885 094; e-mail: mail@mtitc.government.bg

Лице за връзка: Евгения Евгениева

Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Тел/факс/е-mail: Тел.: 02/9409 488, факс: 02/9409 827 , електронна поща: eevgenieva@mtitc.government.bg

 

 1. Обща информация за плана

а)   Основание за изготвяне на НПРКТРБ – 2030 г.

Националният план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година (НПРКТРБ – 2030 г.) се изготвя в изпълнение на Договор от 14.01.2020 г. с предмет „Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“.

НПРКТРБ – 2030 г. се разработва с цел да покрие критериите от „благоприятстващите условия“ съгласно предложението за Регламент за общоприложимите разпоредби (РОР), с който се определят общи разпоредби за седем фонда със споделено управление. „Благоприятстващите условия“ през програмен период 2021-2027 г. ще се наблюдават и прилагат през целия период, като държавите членки няма да могат да декларират разходи, свързани с конкретни цели, докато не бъде изпълнено благоприятстващото условие. Това ще гарантира, че съфинансираните операции са в съответствие с рамката на транспортната политика на ЕС.

По отношение на транспортната политика в предложението за РОР се посочва, че целта на политиката ще е по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на информационните и комуникационните технологии. Специфична цел 3.2 е разработване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Наименованието на благоприятстващото условие е „Цялостно планиране на транспорта на подходящо равнище“. Критериите за изпълнение са разработени въз основа на мултимодално картографиране на съществуващи и планирани инфраструктури до 2030 г., което насърчава мултимодалността, като набелязва нужди от трансбордиране или мултимодален товарен превоз и пътнически терминали и възможности за активно придвижване. Следователно фокусът е върху изграждане на инфраструктура за комбиниран и интермодален транспорт.

Освен, че е свързан с Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., НПРКТРБ – 2030 г. се намира в йерархическа връзка с Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. (ИТС-2030 г.).

 

б)   Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Периодът на действие на НПРКТРБ е до 2030 г.

 

Предложена е и Програма за изпълнение на „Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година“, която е обвързана с времевите хоризонти на реализацията му.

 

в)   Териториален обхват

Национален.

 

г)    Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

НПРКТРБ – 2030 г. е с национален обхват, като нивото на подробност не позволява идентифициране на конкретни елементи на НЕМ, които ще бъдат засегнати (защитени зони и др.).

 

д)   Основни цели на плана

НПРКТРБ – 2030 г. се разработва на база проучвания, мултикритериален анализ, сравнения и примери от добри практики на други държави от Европейския съюз, вследствие на което е изготвен пакет от приложими мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България, които включват:

 • Група мерки 1 – обхващат организационни и административни въпроси;
 • Група мерки 2 – обхващат експлоатационни въпроси и подпомагане на услугата;
 • Група мерки 3 – обхващат подобрение на инфраструктурата, в т.ч. и оборудването в терминалите.

Планът има основно административно-организационна и финансова насоченост, като следва да подпомага МТИТС като ръководен орган и потенциалните бенефициенти при взимането на решения и определянето на приоритети, както и при организацията, проучванията, проектирането и реализацията на проекти за решаване на проблемите, свързани с развитието на комбинирания транспорт

е)    Финансиране на НПРКТРБ – 2030 г.

Планирано е НПРКТРБ – 2030 г. да се финансира от:

 • Програма Транспортна свързаност 2021 – 2027 г.;
 • Механизъм за свързване на Европа;
 • Програма Развитие на регионите 2021 – 2027 г.;
 • Държавен бюджет;
 • Финансови инструменти;
 • Частни средства.

ж)  Срокове и етапи на изготвянето на НПРКТРБ – 2030 г. и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Договорът за разработване на НПРКТРБ е сключен на 14.01.2020 г.

Сроковете са обвързани с приключването на всяка дейност от плана, която завършва с одобряване на съответен доклад.

По-долу са изброени дейностите, които се отразяват в докладите и сроковете на предаване:

НПРКТРБ – 2030 г. идентифицира пакет от мерки на база резултатите от 5 дейности, обхващащи различни аспекти на транспорта и транспортната инфраструктура на страната.

 1. Дейност 1: „Анализ на транспортната инфраструктура за осъществяване на комбиниран транспорт в България“;
 2. Дейност 2: „Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по комбиниран транспорт. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027 г. и 2034 г.“;
 3. Дейност 3: „Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави членки на Европейския съюз (ЕС). Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България. Анализ на законодателството на ЕС в областта на комбинирания транспорт“;
 4. Дейност 4: „Анализ на националното законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на допълнителни мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България“;
 5. Дейност 5: „Проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.“
 6. Дейност 6: „Организиране на срещи със заинтересованите страни. Проучване на мнението на заинтересованите лица.“ – включва изработване на анкетни карти относно възможностите за развитие на комбинирания транспорт в България и организиране срещи (интервюта) и посещения на място;
 7. Дейност 7: „Стратегическа екологична оценка (СЕО) на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година (Доклад № 7 „Стратегическа екологична оценка (СЕО)“).

Няма нормативно регламентирано изискване за провеждане на обществено обсъждане на НПРКТРБ – 2030 г.

 

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на НПРКТРБ – 2030 г. е Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Националният план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г. ще се приеме от Министерския съвет.

 

 1. Място за публичен достъп до документацията

Документите (проект на НПРКТРБ – 2030 г, доклад за ЕО с приложения и нетехническо резюме на доклада за ЕО) са предоставени за достъп в сградата на Министерство на информационните технологии и съобщенията, на адрес гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, ет. 13, стая 1305, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. и са публикувани на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/170/proekt-na-nacionalen-plan-za-razvitie-na-kombiniraniya-transport-v-republika-bulgariya-do-2030-g ;

 

 

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 15.04.2021 г. до 14.05.2021 г.

 

 1. Начин за изразяване на становища

Становищата и мненията могат да се депозират в деловодството на Министерство на информационните технологии и съобщенията, на адрес гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, и/или по електронна поща на адрес: eevgenieva@mtitc.government.bg;

 

.