Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Днес, 15.02.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на програма „Околна среда (ПОС) 2021-2027 г.“ (версия 3.0) и Доклад за екологична оценка (ДЕО) с приложенията към него.

 

 1. Информация за Възложителя на програмата:

Възложител: Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ (ГД ОПОС) към Министерство на околната среда и водите

Главен директор: Валерия Калчева

Пълен пощенски адрес: ГД ОПОС, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67

Тел.: (+359 2) 940 60 82; Факс: (+359 2) 981 33 84; E-mail: programming@moew.government.bg

 

 1. Обща информация за предложената програма

 а)            Основание за изготвяне на програмата

Изготвянето на програми за периода 2021-2027 г. се основава на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби (Общ Регламент) и предложението за Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Националната законодателна база, съобразно която се изготвя Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г., включва:

-              Постановление № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.);

-              РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., изменено с Решение № 495/21.07.2020 г.;

-              РМС № 335 от 7 юни 2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми, изменено с Решение № 496/21.07.2020 г.;

-              РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 г.

ПОС 2021-2027 г. е изготвена на базата на следните основни документи:

-              Доклад за България за 2019 г. – преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, Приложение Г;

-              Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище относно Конвергентната програма на България за 2019 г.;

-              Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г. – Доклад за България (EIR);

-              Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г. (одобрен с РМС № 196/11.04.2019 г.);

-              Национални и европейски стратегически документи в сектор „Околна среда“;

-              Проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

В резултат от проведени консултации с Европейската Комисия и получени предложения от Тематичната работна група за разработване на ПОС 2021-2027 г. беше подготвен трети вариант на програмата, който е предмет на настоящите консултации и обществено обсъждане.

б)            Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

ПОС е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2029 г.

в)            Териториален обхват

Териториалният обхват на ПОС 2021-2027 г. е на територията на Република България.

г)             Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

ПОС 2021-2027 г. е стратегически документ, който дава общата рамка и ще се прилага на територията на цялата страна. Чрез дейностите, предвидени по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на програмата ще бъдат директно засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ на територията на цялата страна.

д)           Основни цели на програмата

Като резултат от опита, натрупан през предишните програмни периоди, вземайки предвид специфичните препоръки в Годишния доклад на ЕК за България за 2019 г. и отчитайки хоризонталния характер на политиките по околна среда и изменение на климата, за периода 2021–2027 г., са идентифицирани пет приоритета, които да бъдат финансирани по ПОС 2021-2027 г. - „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. Те са насочени към постигане на Цел на политиката 2 от Общия Регламент за 2021-2027. Предвидените инвестиции в мерки по петте приоритета ще допринесат за постигането на националните цели, определени в стратегическия рамков документ Национална програма за развитие България 2030, по-специално приоритети „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ и „Чист въздух и биоразнообразие“ в ос на развитие 2 „Зелена и устойчива България“ и приоритет „Местно развитие“ в ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“.

е)            Финансиране на програмата

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

ж)           Срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. по проекта на програмата трябва да се организира най-малко едно обществено обсъждане, което може да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се осъществява в електронна среда, в реално време.

В процеса на подготовка на програмата са проведени консултации по ДЕО на Първи вариант на ПОС 2021-2027 г. с обществеността, заинтересованите органи и трети лица в периода 18.9.2020 г. - 19.10.2020 г.

В резултат от консултациите в хода на изготвяне на програмата е изготвен трети вариант на проекта на ПОС 2021-2027 г., в който има промени по отношение на предвидените мерки за финансиране спрямо първоначалния вариант. Това налага промени и в Доклада за ЕО и провеждане на нови консултации с обществеността, които ще бъдат съвместени с консултациите по ПОС 2021-2027 г. (по чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г) и провеждане на обществено обсъждане на проекта на програмата (версия 3.0) и актуализирания Доклад за ЕО.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата

Отговорен орган за прилагането на програмата като Управляващ орган е главна дирекция „Оперативна програма Околна среда” към Министерство на околната среда и водите.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата

ПОС 2021-2027 г. се одобрява от Европейската комисия.

Редът за разработване на проектите на оперативни програми за програмен период 2021–2027 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС № 142/2019 г. На национално ниво проектите на програми се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерския съвет, преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 1. Място за публичен достъп

Проектът на ПОС 2021-2027 г. (версия 3.0) и Докладът за ЕО с Нетехническо резюме и приложенията към него са предоставени за публичен достъп:

 • На интернет-страницата на оперативна програма Околна среда: https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/400;
 • В сградата на МОСВ, главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 9.2.2021 г. до 11.3.2021 г., включително

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират до 11.3.2021 г., включително:

 • на място чрез деловодството в сградата на МОСВ, главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67 до 17:00 ч.;
 • по електронна поща: programming@moew.government.bg.
 • с писма на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67
 1. Обществено обсъждане

С оглед епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 12.3.2021 г. от 14:00 ч. посредством платформата Webex.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 часа на 10.3.2021 г. на електронен адрес programming@moew.government.bg, като посочат 1. име, 2. електронна поща и 3. дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex. Апелираме това да бъде направено преди деня на общественото обсъждане.