Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Днес, 24.02.2021 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. 

 1. Информация за Възложителя на програмата

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Пълен пощенски адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Лица за контакти:

инж. Галина Василева, Директор дирекция „Координация на програми и проекти“;

Мартин Георгиев, началник на отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”;

инж. Ивета Колева, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”

телефони: 02/9409 885; 02/9409 395, е-mail: Programming@mtitc.government.bg 

 

 1. Обща информация за предложената програма

 

а)         Основание за изготвяне на програмата

Изготвянето на програми за периода 2021-2027 г. се основава на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби (Общ Регламент) и предложението за Регламент относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

С приемането на Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. се установява правната рамка за подготовка на програмните документи за новия програмен период. С Решение №196 на Министерски съвет от 11 април 2019г. (изменено с Решение №495/21.07.2020г.) са одобрени Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им. С Решение №335 на Министерски съвет от 7 юни 2019 г. (изменено с Решение № 496/21.07.2020 г.) е одобрено индикативното финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми.  С Решение № 368 на МС от 25 юни 2019 г. е одобрен списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021–2027 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определено за водещо ведомство при разработването на програма „Транспортна свързаност” (ПТС) за периода 2021-2027 г.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

Програма „Транспортна свързаност“ се изготвя за периода 2021-2027 г., с допустимост на разходите до 31.12.2029 г.

в)         Териториален обхват

Национален.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е с национален обхват, като включените в нея дейности и проекти засягат и елементи на НЕМ.

д)         Основни цели на програмата

ПТС се разработва за периода 2021 – 2027 г., като са идентифицирани следните цели на политиката, за реализацията на които програмата ще допринесе:

 • Цел на политиката (ЦП 3): „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“;
 • Цел на политиката (ЦП 2): „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“.

За постигане на целите са идентифицирани специфични цели, приоритети и допустими дейности.

е)         Финансиране на програмата

Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Работата по програмирането сe подкрепя от тематична работна група, определена със Заповед № РД-08-572/28.11.19 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. ПТС 2021-2027г. ще бъде одобрена официално с Решение на Европейската комисия (ЕК) и ще бъде част от Споразумението за партньорство между Република България и ЕК.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. по проекта на програмата трябва да се организира най-малко едно обществено обсъждане, което може да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се осъществява в електронна среда, в реално време.

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на програмата следват разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

В Доклада за ЕО са разгледани последователно два варианта/проекта на ПТС 2021-2027 г. – първи проект от м. март 2020 г. (линк) и втори проект от м. януари 2021 г. (линк), които се разглеждат като две възможни алтернативи за реализиране на програмата.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата

Отговорен орган за прилагането на програмата е Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата

ПТС 2021-2027 г. се одобрява от Министерски съвет и Европейска комисия.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размера, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите е заплатена на 15.02.2021 г. с платежен документ №  Е01218.

 1. Място за публичен достъп

Документите (Проекта на ПТС 2021-2027 г., Доклад за ЕО с приложения, в т.ч. Нетехническо резюме на Доклада за ЕО) са предоставени за публичен достъп:

 • На интернет-страницата на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/6813
 • В сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко“ № 6, ет.4, фоайе, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.
 1. Време за публичен достъп

33 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 23.02.2021г. до 28.03.2021г.

 

 1. Начин за изразяване на становища

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9 и/или на електронна поща: Programming@mtitc.government.bg до 28.03.2021г., включително.

 1. Обществено обсъждане

С оглед епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 29.03.2021 г. от 14:00 ч. посредством платформата Zoom.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 часа на 24.03.2021 г. на електронен адрес: Programming@mtitc.government.bg, като посочат 1. име, 2. електронна поща и 3. дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Zoom. Апелираме това да бъде направено преди деня на общественото обсъждане.