Категории
Превантивна дейност

Консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

Днес, 02.03.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на проект на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.  с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г. с приложенията към него

 1. Информация за Възложителя на програмата:

Възложител: Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния

Пълен пощенски адрес: Румъния, 050706 гр. Букурещ, бул. Либертатий № 16, Северно крило, Сектор 5

Тел.: +40 372 111 339  E-mail: robg@mlpda.ro

 

Национален орган за България: Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Лице за контакти: Десислава Георгиева – директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Телефон: 02/9405556

e-mail: na-ro-bg@mrrb.government.bg

 

 1. Обща информация за предложената програма

 

а)         Основание за изготвяне на програмата

Изготвянето на програмите за трансгранично сътрудничество се на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Общ Регламент) и за Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година, относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (Интеррег Регламент).

На национално ниво водещи документи за изготвянето на програмата са:

 • Проект на Споразумение за партньорство, съдържащ списък на програмите по Интеррег;
 • Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021- 2027 г., и на списък с програми и водещи ведомства за разработването им, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определено за водещо ведомство за разработването на програмите по цел Европейско териториално сътрудничество (Interreg) 2021 – 2027 г.;
 • Постановление № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

Програмата се изготвя за периода 2021-2027 г., с допустимост на разходите до 31.12.2029 г..

в)         Териториален обхват

Териториалният обхват на програмата е трансграничен, както следва:

 • Република Румъния7 NUTS III окръга: Мехединци, Дол, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца;
 • Република България - 8 NUTS III области: Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Програмата се отнася за посочения териториален обхват, като съобразно нивото на предвижданията (допустими дейности и мерки) не може да се определи засягането на конкретни елементи на НЕМ.

д)         Основни цели на програмата

За Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г. са идентифицирани следните цели на политиката, за реализацията на които ще допринесе изпълнението й:

 • Цел на политиката 2: „По-зелена, нисковъглеродна Европа“;
 • Цел на политиката 3: „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ“;
 • Цел на политиката 4: „По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права“;
 • Цел на политиката 5: „Европа по-близо до гражданите“.

За постигане на целите са определени приоритети, специфични цели и дейности.

е)         Финансиране на програмата

Програмата се финансира от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране от двете партниращи държави.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Работата по изготвяне на програмата се подпомага от сформирана за целта Работна група.

Проектът на документа се консултира с Европейската комисия.

За провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка и проекта на програмата се следват разпоредбите на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и ПМС № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021-2027 г..

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата

Отговорен орган за прилагането на програмата като национален орган за България е

Дирекция „Териториално сътрудничество“ към МРРБ.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата

Програмата се одобрява от Европейската комисия.

Редът за разработване на проектите на трансграничните програми за програмен период 2021–2027 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС № 142/2019 г. На национално ниво проектите на програми се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерския съвет, преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 1. Място за публичен достъп

Документите (проект на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г., Доклад за ЕО с приложения, в т.ч. Нетехническо резюме на Доклада за ЕО) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към МРРБ, на адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 9, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.;
 • Интернет-страница:

https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/strategii-programi-i-planove/

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 21.02.2022 г. до 23.03.2022 г., включително

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират:

 • на място чрез деловодството в сградата на МРРБ: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
 • по електронна поща: na-ro-bg@mrrb.government.bg
 1. Обществено обсъждане

Поради епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата в чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане (като част от консултациите по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка) ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време, на 25.03.2022 г. от 10:00 ч., посредством платформа Webex.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 ч. на 23.03.2022 г. на електронен адрес: na-ro-bg@mrrb.government.bg, като посочат:

 1. Име;
 2. Електронна поща;
 3. Дали желаят да се включат като граждани или представители на институция/фирма/друго.
Документи