Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА 2021-2027 г.)

Днес, 24.01.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА 2021-2027 г.) с възложител Министерство на земеделието.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

по проект на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 и

Доклад за екологична оценка с приложения към него

 

  1. Информация за Възложителя на програмата.

Възложител: Министерство на земеделието

Министър: Иван Иванов

Пълен пощенски адрес: Министерство на земеделието, гр. София, 1040, бул. Христо Ботев № 55

Тел.: +359 2 985 11 222; +359 2 985 11 150; Факс: +359 2 981 79 55;

E-mail: minister@mzh.government.bg; pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

  1. Обща информация за предложената програма.

а) Основание за изготвяне на програмата;

Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) представлява един от петте европейски структурни и инвестиционни фонда, които се допълват взаимно и имат за цел насърчаване на растежа и заетостта в Европа.

Създаден е с Регламент (ЕС) 2021/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 г. за създаване на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1004 (Регламент 2021/1139).

ЕФМДРА e фонд на ЕС, който функционира за периода 2021-2027 г. Чрез него се насочват финансови ресурси от бюджета на ЕС в подкрепа на общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР), интегрираната морска политика на ЕС и програмата на ЕС за международно управление на океаните. Подкрепата от ЕФМДРА допринася за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него.

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) ще използва средствата от ЕФМДРА, за да предостави подпомагане, с което да отговори на основните предизвикателства пред сектор Рибарство през програмен период 2021-2027 г. Основните предизвикателства са тясно свързани със състоянието на сектора, българските природни особености спецификите на Черноморския регион, социалната и икономическата ситуация в Република България.

ПМДРА кореспондира с призива на Европейската Комисия за трансформиране на ЕС към общество с модерна и ресурсно ефективна, отговорна икономика с постигнати нулеви нетни емисии до 2050 г., заложен в Стратегията за „Справедлив преход“ към нисковъглеродна икономика и Съобщението за Европейския зелен пакт.

Чрез предвидените сфери на подпомагане ПМДРА ще допринесе за изпълнението на стратегически европейски документи като стратегиите за „Зеления пакт“, „От фермата до трапезата“, „Син растеж“ и „Стратегията за биологичното разнообразие“.

През програмен период 2021-2027 г. ПМДРА ще изпълнява две от целите на политиката на сближаване на ЕК (ЦП):

- ЦП 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“ и

- ЦП 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на програмата;

ПМДРА е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2029 г., съгласно чл. 63 на Регламент 2021/1139.

в) Териториален обхват;

Териториалният обхват на ПМДРА 2021-2027 г. е на територията на Република България.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ);

ПМДРА 2021-2027 г. засяга защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, включително части от акваторията на Черно море.

д) Основни цели на програмата;

ПМДРА 2021-2027 г. включва следните специфични цели (СЦ):

СЦ 1.1: Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности.

СЦ 1.2: Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2.

СЦ 1.3: Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към възможностите за риболов и допринасяне за постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на временно преустановяване на риболовните дейности.

СЦ 1.4: Насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с ННН риболова, както и на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието.

СЦ 1.5 Допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми.

СЦ 2.1: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план.

СЦ 2.2: Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, както и преработването на тези продукти.

СЦ 3.1: Интервенции, които допринасят за осигуряването на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и за насърчаването на устойчивото развитие на общностите, занимаващи се с риболов и аквакултури.

СЦ 4.1: Интервенции, които допринасят за укрепването на устойчивото стопанисване на моретата и океаните чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското наблюдение или сътрудничеството в областта на бреговата охрана.

е) Финансиране на програмата;

ПМДРА 2021-2027 г. ще бъде съфинансирана от ЕФМДРА и от държавния бюджет на Република България.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността;

В процеса на подготовка на програмата се провеждат консултации с обществеността, заинтересованите орани и трети страни по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (в сила от 01.07.2004 г., приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 7 август 2020 г.).

В изпълнение на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. ще бъде проведено обществено обсъждане.

  1. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата.

Отговорен орган за прилагането на програмата като Управляващ орган е дирекция Морско дело и рибарство на Министерство на земеделието.

  1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата.

Одобряването на ПМДРА е в компетенциите на Министерски съвет на национално ниво и на Европейската комисия за окончателното одобряване на програмата.

Редът за разработване на проектите на оперативни програми за програмен период 2021–2027 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС № 142/2019 г. На национално ниво проектите на програми се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерския съвет, преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

ПМДРА се одобрява от Европейската комисия, съгласно чл. 23 на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент 2021/1060).

Програмите се изготвят в съответствие с образеца за програми в приложение V на Регламент 2021/1060, като съдържанието и представянето на програмите е регламентирано от чл. 21 и чл. 22 на Регламент 2021/1060.

  1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

  1. Място за публичен достъп.

Проектът на ПМДРА 2021-2027 г., Докладът за ЕО с приложения към него и нетехническо резюме са предоставени за публичен достъп:

- на интернет страницата на Министерство на земеделието;

Документите могат да бъдат намерени на следния линк:

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-morsko-delo-i-ribarstvo/

- на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/;

Към документите водят следните линкове:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9000 и

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9001

- В сградата на МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

  1. Време за публичен достъп.

Документите ще бъдат достъпни 70 дни от датата на публикуване: от 13.12.2021 г. до 21.02.2022 г., включително.

  1. Начин за изразяване на становище.

Становищата и мненията могат да се депозират до 21.02.2022 г., включително:

- на място чрез деловодството в сградата на МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.;

- по електронна поща: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg;

- с писма на адрес: МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55.

  1. Обществено обсъждане

Поради епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата в чл. 14, ал. 2 ор ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време, на 09.03.2022 г. от 10.30 ч., посредством платформата Webex.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 ч. на 04.03.2022 г. на електронен адрес: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg

- Име;

- Електронна поща;

- Да бъде посочено дали се включат като граждани или представители на институция/фирма/друго.

След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex. Препоръчително е това да бъде направено преди деня на общественото обсъждане.