Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) по Програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 г. (Програма Евро-Мед 2021-2027)

Днес, 13.05.2021 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на Програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 г. с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

 

ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ“ 2021 – 2027 Г. (ПРОГРАМА ЕВРО МЕД 2021-2027)

 

 

 1. Информация за възложителя:

 

 

Управляващ орган на програмата - Регион Прованс-Алпи-Кот Д'Азур, Франция

(Région Provence-Alpes-Côte D'Azur, France, 27, Place Jules Guesde – 13481 MARSEILLE Cedex 20, E-mail: programme_med@maregionsud.fr )

 

Национален орган на програмата:

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (Дирекция УТС)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (МРРБ), Адрес: гр. София - 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17 – 19, Е-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg

Лицa за контакт от Националния орган на програмата:

Милен Обретенов – началник отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 94 05 592, електронна поща: mobretenov@mrrb.government.bg

Ирина Рангелова - държавен експерт в отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 94 05 569, електронна поща: IRangelova@mrrb.government.bg

 

 1. Обща информация за предложената Програма Евро МЕД 2021-2027:

 

а) Основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт:

Изготвянето на програми за периода 2021-2027 г. се основава на следните проекти на нормативни актове:

 • предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
 • предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд;

- предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране.

-     предложение за прилагащ акт на Европейската комисия относно списъка с програми за сътрудничество и глобалната сума от ЕФРР за всяка програма по цел ЕТС за периода 2021-2027.

Съгласно европейското законодателство, програмата е документ, който определя стратегията на държавите, участващи в програмата.

Съгласно т 5., буква „В“ от Решение № 712 на Министерски съвет от 6 октомври 2020 г. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРР) изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата за транснационално сътрудничество  в района на Средиземно море - ИНТЕРРЕГ Средиземно море 2021 – 2027 г. (програма Евро-МЕД 2021-2027). Съгласно горецитираното Решение на МС, дирекцията е определена за водеща в процеса на подпомагане разработването на програмите за териториално сътрудничество, в които Република България ще участва за периода 2021 - 2027 г., като участва в работните групи за тяхната подготовка.

При участие в разработване на програмата се използва опитът, който дирекцията има в програмирането и изпълнението на програмите за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020 и „Дунав“ 2014 - 2020, в качеството си на Национален орган и Национално звено за контакт.

 

б) Период на действие и етапи на изпълнение на Програмата:

Периодът на действие на програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Средиземно море 2021 – 2027 г. е 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.

 

в) Териториален обхват:

Географският обхват на програма Евро-МЕД 2021-2027 включва 67 региона на Средиземно море от ниво NUTS 2 (с участието на държавите-членки с цялата си територия: България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта, Словения, 11 региона от територията на Испания (Автономните области Арагон, Каталуня, Валенсия, Балеарски острови, Андалусия, Мурсия, Естремадура, Кастилия-Ла Манча, Мадрид и автономните градове Сеута и Мелиля), 5 региона от Франция (Лангедок-Русийон и Юг-Пиренеи, обединени в региона Окситания; Рона-Алпи, обединен в региона Оверн-Рона-Алпи; Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Корсика), 3 региона от Португалия (Алгарве, Лисабонски столичен район, Алентеджо), както и държавите кандидат-членки: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания.

 

г.) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ):

Предвидените дейности в обхвата на Програма Евро МЕД 2021-2027 г., включват предимно проекти от типа „меки“ мерки, с което няма вероятност да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа. Естеството и обхватът на специфичните цели на програмата и свързаните с тях действия на този етап изключват отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете от Натура 2000.

 

д) Основни цели и предмет на Програмата:

Основната цел на Програма Евро МЕД 2021-2027 е да допринесе за прехода към климатично неутрално общество, борба срещу въздействието на изменението на климата върху средиземноморските ресурси, като същевременно гарантира устойчив растеж и благосъстояние на своите граждани.

В програмния период 2021-2027 г. общата цел, както е дефинирана по-горе, ще бъде постигната чрез три политически цели и приоритети:

 • Приоритет 1 SMARTER MED (ПО-ИНТЕЛИГЕНТЕН Евро МЕД): има за цел да подсили обществената ангажираност и да увеличи капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и по-екологична икономика в Средиземноморието чрез консолидиране на конкурентна иновационна екосистема;
 • Приоритет 2 GREENER MED (ПО-ЗЕЛЕН Евро МЕД): има за цел да осигури по-екологична среда за зоната на Средиземноморието, като подпомага прехода към кръгова икономика и енергиен преход, като насърчава по-зелени територии за живот, подобрява управлението на природните ресурси и предотвратява и намалява рисковете;
 • Приоритет 3 MED GOVERNANCE (УПРАВЛЕНИЕ НА Евро МЕД): По-добри управленски процеси осигуряват база за капитализиране на резултатите от програмата в политически действия, в сътрудничество и координация с всички други програми и стратегии, които се изпълняват в областта. за да се изгради силно управление са нужни визия за Средиземноморието и споделените решения.

Приоритетите са структурирани в пет специфични цели и редица действия, допринасящи за постигането на очакваните резултати. В допълнение, програмата идентифицира сектор "туризъм" като хоризонтален приоритет за програмния период, като има предвид както икономическата значимост на този сектор за регионите в зоната на сътрудничество, така и последиците от социално-икономическата криза поради COVID-19, която засегна особено сектора през 2020г.  и 2021 г.

Приоритетна ос 1: 

 • Специфична цел (i) е посветена на повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и за усвояване на модерни технологии в областта на сътрудничеството. Планираните интервенции варират от стратегически дизайн до разработване на иновативни решения и създаване на мрежи между публични и частни институции. Секторното покритие е голямо и включва синя и зелена икономика, производство, транспорт, туризъм, културна и творческа индустрия и други. Независимо от това, някои видове действия могат да имат локализирани екологични ефекти, като подкрепа за приложни изследвания или пилотни линии. Очакват се положителни ефекти, особено по отношение на емисиите на парникови газове, но на този етап ефектите са до голяма степен неизвестни и ще зависят от подкрепените проекти.

            Приоритетна ос 2 - Трите специфични цели по Приоритет 2 допринасят пряко за екологичните цели в зоната на сътрудничеството. Целите са ясно съвместими с целите, определени от стратегията на ЕС „Зелена сделка“, със специален фокус върху:

 • Специфична цел (vi) насърчава кръговата икономика в зоната на сътрудничеството. Проектите ще са посветени на подобряване на управлението на отпадъците и ефективността на ресурсите, включително намаляване на отпадъците (например пластмаса), еко-иновативен подход и ефективност при потреблението на вода. Обхванатите сектори са предимно селско стопанство, храни и рибарство, производство и туризъм. Очакват се потенциални положителни директни въздействия по отношение на намаляване на производството на отпадъци, увеличаване на рециклирането, намаляване на химическите замърсявания (чрез повторна употреба и оползотворяване), намаляване на натиска върху прясната вода и върху природните ресурси като цяло, както и по отношение на емисиите на парникови газове .
 • Специфична цел (iv) насърчава адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на рисковете и устойчивостта при бедствия. Очакват се потенциални преки въздействия върху развитието на капацитета за управление на риска, както и подобряване на качеството на водата и в енергийната ефективност и насърчаването на системите за възобновяема енергия. Очакват се някои ефекти, макар и в по-малка степен, по отношение на управлението на почвите и земите (защита на горите и възстановяване на почвата в селските райони ) .
 • Интервенциите по Специфична цел (vii) са посветени на консервацията и опазването на биологичното разнообразие, консолидиране на връзката на екосистемите и подобряване на управлението на природните ресурси. Очакваните преки положителни ефекти са най-вече върху континенталните и морските екосистеми, както и върху качеството на въздуха, чрез инвестиции в градски зелени инфраструктури и опазване и валоризация на ландшафта и културното наследство.

Приоритетна ос 3:

 • Интервенциите, планирани по Специфична цел ISO1, трябва да подпомагат като цяло процеса на вземане на решения, да насърчават създаването на мрежи и капитализирането и да подобряват изграждането на капацитет на публичните и частните организации в областта на сътрудничеството. Дори ако подпомагането на изграждането на капацитет на публичните институции е предпоставка за прилагането на устойчиви политики в дългосрочен план, действията по приоритет 3 нямат ясни въздействия върху околната среда, които могат да бъдат идентифицирани на този етап от анализа.

е.) Финансиране на програмата:

Програма Евро МЕД 2021-2027 г. ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от национален принос от държавите, участващи в програмата.

 

ж) Срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Стартирала през октомври 2019 г., Работна група за подготовка на програмата отговаря за изготвянето на програмата за сътрудничество Евро МЕД 2021-2027. Работната група обсъди условията на бъдещата програма, включително нейната структура и новата географски обхват в рамките на поредица от срещи и писмени процедури, обхващащи една година.

В процеса на подготовка на програмата са проведени консултации и уебинари с обществеността, заинтересованите органи и трети лица в периода пролетта на 2020 - март 2021 г. През пролетта на 2020 г. е публикувано проучване на уебсайта на Програмата Резултатите са достъпни на уебсайта на Програмата. https://interreg-med.eu/index.php?id=13352&L=0

Първата версия на пълното тематично предложение е разпространена в различните държави партньори по програмата като неофициален консултативен документ през лятото на 2020 г. (август / септември) за консултации в съответствие с условията на всяка държава. Получените предложения са интегрирани в окончателен проект, представен на писмена процедура за валидиране от работната група по програмата през октомври 2020 г.

Представителите на публичните и частни организации от всички държави, принадлежащи към Програма Евро МЕД 2021-2027 г. (включително Република България и Република Северна Македония, след разширяване на зоната за сътрудничество в началото на 2021 г.) се изразиха относно приоритетите, които трябва да бъдат приложени от Програмата  непосредствено преди окончателното потвърждаване на документа от страните партньори през март/април 2021 г.

Потенциалното подаване за одобрение от Европейската комисия се очаква през юли 2021 г. (след приемане на регламентите от кохезионния пакет) и последващо стартиране за второто полугодие на годината.

 

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата:

Отговорен орган за внасяне на програмата за одобрение в Европейската комисия и прилагането на програмата в качеството си на Управляващ орган е Регион Прованс-Алпи-Кот Д'Азур, Франция (Région Provence-Alpes-Côte D'Azur, France)

Националните органи в държавите-участнички, в т.ч. Националният орган от българска страна - Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (определена с Решение № 712 на Министерски съвет от 6 октомври 2020 г.), следва да съгласуват на национално ниво текста на програмата.

 

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата:

Програма Евро МЕД 2021-2027 г. се одобрява от Европейската комисия.

На национално ниво проектът на програмата се обсъжда от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет, преди изпращането на Съгласие с програмата за сътрудничество до Управляващия орган и внасяне за одобрение от Европейската комисия.

 

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите:

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 

 1. Място за публичен достъп:

Проектът на Програма Евро МЕД 2021-2027 г.. (версия февруари 2021 г) и Докладът за ЕО с Нетехническо резюме са предоставени за публичен достъп:

 • на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg);
 • в сградата на адрес: гр. София - 1202, ул. „Стефан Караджа“ № 9, отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

 

 1. Време за публичен достъп: 30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

 

 1. Начин на изразяване на становище – становища и мнения могат да се депозират
 • на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ, на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19;
 • по електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg.

 

Актуална информация относно подготовката на програмата се публикува на интернет страницата на програмата на следния адрес: https://interreg-med.eu/index.php?id=13352&L=0