Категории
Превантивна дейност

КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА АВРЕН

Днес, 30.09.2022 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка  на Общ устройствен план (ОУП) - на община Аврен.

Докладът и неговите приложения са общодостъпни и могат да се разгледат в Информационен център - Аврен от 9.00 до 16.00 часа, както и на официалната интернет страница на Община Аврен: www.avren.bg.

Становища и мнения относно доклада за екологична оценка на ОУП на община Аврен, се приемат в Община Аврен, с.Аврен 9135, област Варна,ул."Тодор Ноев" № 8.

Становища и мнения могат да бъдат депозирани в писмен вид и в деловодството на община Аврен и Министерството на околната среда и водиет.

Срок за изразяване на становища и мнения  - е 30 дни от публикуване на обявата.

За контакти от страна на възложителя: Елена Бойчева - директор дирекция „ИИП“, тел. 0882 948119 ; e-mail: eu@avren.bg

Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 14.10. 2022 г., от 10.00 часа, в сградата на НЧ „П. Р. Славейков - 1901“ с. Аврен, Община Аврен, ул. Кирил и Методий“ № 1.