Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка на проект на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.

Днес, 04.01.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на проект на Национален план за управление на отпадъците (НПУО) за периода 2021-2028 г.

 1. Информация за Възложителя на плана:

Възложител: Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

И.Д. Директор: Даниел Янков

Пълен пощенски адрес: Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

Тел.: (+359 2) 940 6505; E-mail: dyankov@moew.government.bg и на ope@moew.government.bg

 

 1. Обща информация за предложения план

 

а)        Основание за изготвяне на плана

Предвид изтичащия в края на 2020 г. срок на действие на Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., е необходимо да се разработи нов Национален план за управление отпадъците за следващия период 2021-2028 г. на основание на чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от Закона за управление на отпадъците.

б)         Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Националният план за управление на отпадъците се изготвя за период на действие от 2021 г. до 2028 г. включително.

в)        Териториален обхват

Националният план за управление на отпадъците 2021-2028 г. ще се прилага на цялата територията на Република България.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Въз основа на становище от компетентния орган върху околната среда, проектът на НПУО за периода 2021-2028 г. няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

д)         Основни цели на програмата

В проекта на НПУО 2010-2028 г. са формулирани три основни цели със съответни програми, както следва.

Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

 • Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци с
 • Подпрограма за хранителните отпадъци.

Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци

 • Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
 • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
 • Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

 • Програма за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

Програмите съдържат както инвестиционни мерки (дейности), така и неинвестиционни - "меки" мерки. Инвестиционните мерки включват основно изграждането на инфраструктура. Меките мерки включват разнообразна палитра от дейности в т.ч.: нормативни промени; обучение на служители; подготовка на проекти; разработване на методики, изпълнение на контролни дейности; провеждане на информационни кампании; разработване и внедряване на информационни системи и др.

е)         Финансиране на плана

За финансиране на мерките по плановете за действие на програмите към НПУО 2021-2028 г. за предвидени различни източници на финансиране – държавен бюджет, средства от европейски структурни и инвестиционни фондове, бюджет на ПУДООС и др.

ж)        Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

НПУО 2021-2028 г. следва да бъде внесен за приемане от Министерския съвет в началото на 2021 г. При разработването на плана се организира провеждането на консултации със съответните заинтересовани страни, държавната администрация, местните власти и обществеността. На този етап е предоставен достъп до проекта на НПУО 2021-2028 г. за запознаване заедно с доклада за ЕО.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е министърът на околната среда и водите чрез дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ към Министерство на околната среда и водите.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Националният план за управление на отпадъците се приема от Министерския съвет на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 1. Място за публичен достъп

До доклада за ЕО в всички приложения към него, както и до проекта на НПУО 2021-2028 г. е осигурен достъп:

 • В сградата на МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22, ст. 424, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
 1. Чрез интернет-страницата на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ekologichna-ocenka-na-nacionalniya-plan-za-upravlenie-na-otpaducite-za-perioda-2021-2028-g/
 2. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 22.12.2020 г. до 21.01.2020 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират:

 • на място чрез деловодството на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22;
 • с писма на адрес: Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22
 • по електронна поща на адреси: dyankov@moew.government.bg и на ope@moew.government.bg.