Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Смолян

Днес, 13.08.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Смолян.

1. Информация за възложителя на плана:

възложител: Регионална дирекция по горите - Смолян

Директор: инж. Венцислав Фурлански

Пълен пощенски адрес: гр. Смолян, ул. „Първи май'" № 2

Лице за контакти: инж. Севдин Нинов - експерт

Тел.: 0301/ 67 539; 0884810510; e-mail: rugsmolian@iag.bg

2. Обща информация за предложения план:

а)        Основание за изготвяне на плана.

ОПРГТ се разработват в изпълнение на разпоредбите на чл.12 на Закона за горите (ЗГ) и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

Проектът на ОПРГТ е изготвен въз основа на и в съответствие с Техническо задание за изработване на ОПРГТ за област Смолян, утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, м. декември, 2016 г.

б)        Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ОПРГТ е с период на действие 10 години. Не са предвидени етапи на изпълнение.

в)        Териториален обхват

ОПРГТ включва всички горски територии в обхвата на област Смолян, независимо от тяхната собственост.

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В административния териториален обхват на област Смолян (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

Резерват „Казаните“, резерват „Кастраклий", резерват „Сосковчето“. поддържан резерват „Амзово“, поддържан резерват „Момчиловски дол“, Поддържан резерват „Шабаница“, Природна забележителност „Буйновското ждрело“, Природна забележителност „Дяволския мост и водопада“, Природна забележителност „Настанска Могила“, Природна забележителност „Строилски дол“, Природна забележителност „Бориковската пещера“, Природна забележителност „Градище“, Природна забележителност „Казанджи дере“, Природна забележителност „Пещера Улцата“, Природна забележителност „Пещерата Леденицата“, Природна забележителност „Скално образувание Момата“, Природна забележителност „Скално образувание Невястата“, Природна забележителност „Скално образувание „Сарийска чука - Главата“, Природна забележителност „Смолянски водопад“, Природна забележителност „Смолянските езера”, Природна забележителност „Дуплево - водопад”, Природна забележителност „Костен камък – водопад“, Природна забележителност „Скакалото”, Природна забележителност „Чудните мостове - Еркюприя”, Защитена местност „Борино”, Защитена местност „Поречието на река Девинска”, Защитена местност „Триградското ждрело“, защитена местност „Старата гора”, защитена местност „Храстево”, Защитена местност „Чаирите”, Защитена местност „Караджа дере”, защитена местност „Света Неделя". защитена местност „Пещера - Годумска дупка”, защитена местност „Врача”. защитена местност ..връх средногорец”, защитена местност „дълбок дол”, защитена местност „калето”, защитена местност „Крепостта Градището”, защитена местност „Ливадите”, защитена местност „Лятна гора”, защитена местност „Момина вода - Ахматица”, защитена местност „Падала”, защитена местност „Рожен”, защитена местност „Соскучански дол”. защитена местност „Турлата”, защитена местност „Хубча", защитена местност „Чернока". защитена местност „Куцинско блато" и защитена местност „Средните ливади”.

В административния териториален обхват на област Смолян (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

BG0001030 „Родопи -Западни”, BG0001032 „Родопи -Източни", BG0001031 „Родопи - Средни", BG0000372 „Циганско градище", BG0002073 „Добростан", BG0002063 „Западни Родопи”, BG0002I05 „Персенк" и BG0002113 „Триград- Мурсалица".

д)        Основни цели на плана

С областните планове за развитие на горските територии се цели:

 1. изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за областта;
 2. функционалното зониране на горските територии;
 3. възмездното ползване на обществените екосистемни ползи;
 4. целите на управление на горските територии и на ловното стопанство;
 5. екологичната и социално-икономическата оценка.

Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:

 1. идентифициране и включване в процеса на планиране на заинтересованите лица;
 2. определяне на зоните за защита от урбанизация:
 3. определяне на основните дървесни и храстови видове за залесяване;
 4. определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;
 5. определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи;
 6. категоризация на горските територии.

е)         Финансиране на плана

Финансирането на ОПРГТ се осъществява от Държавния бюджет.

ж)       Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, норматпвно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Проектът на плана е възложен за изготвяне със срок юли. 2022 г.

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на плана следват разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Срещи за обществени обсъждания ще бъдат проведени във всяка община на областта, съгласно специфичните разпоредби на чл.58 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, при съобразяване на приложимите разпоредби на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Регионална дирекция по горите - Смолян.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване па плана.

ОПРГТ се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите е заплатена - прилагаме документ за платена такса.

Място за публичен достъп:

Документите (Проект на ОПРГТ с приложения, Доклад за ЕО с Нетехническо резюме и приложенията към него) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на Регионална дирекция по горите - Смолян: гр. Смолян, ул. ..Първи май“ №2 . всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Интернет-страницата на Регионална дирекция по горите - Смолян:  http://www.smolian.iag.bg ,отдел - Новини, на следния линк:http://www.smolian.iag.bg/news/lang/1/id/16659/display

6.Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 09.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

7. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите - Смолян: гр. Смолян, ул. „Първи май ” № 2. всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rugsmolian@iag.bg. в срок до 09.09. 2021 г. включително.

За контакти: (инж. Севдин Нинов - експерт, тел.:0301 / 67 539; 08848105 10)

8. Обществени обсъждания:

В съответствие с разпоредбите на чл.58 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, датите за провеждане на срещите за обществено обсъждане на проекта на ОПРГТ и ДЕО е приложенията към него, ще бъдат оповестени допълнително.