Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка на проект на Програма "Околна среда" 2021-2027г.

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) на проект на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

1. Информация за Възложителя на програмата:

Възложител: Главна дирекция ОПОС към Министерство на околната среда и водите

Главен директор: Валерия Калчева

Пълен пощенски адрес: Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67

Тел.: (+359 2) 940 6082; Факс: (+359 2) 981 33 84; E-mail: programming@moew.government.bg

2. Обща информация за предложената програма

а) Основание за изготвяне на програмата

Изготвянето на програми за периода 2021-2027 г. се основава на Предложенията за Регламенти на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби (Общ Регламент) и относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Националната законодателна база, съобразно която се изготвя Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г., включва:

- Постановление № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.;

- РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.;

- РМС № 335 от 7 юни 2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми;

- РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 г.

            ПОС 2021-2027 г. е изготвена на базата на следните основни документи:

- Доклад за България за 2019 г. – преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, Приложение Г;

- Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2019 г. и съдържаща становище относно Конвергентната програма на България за 2019 г.;

- Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда от 2019 г. – Доклад за България (EIR);

- Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г. (одобрен с РМС № 196/11.04.2019 г.);

- Национални и европейски стратегически документи в сектор „околна среда“;

- Проект на Споразумение за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

ПОС е изготвена за периода 2021-2027 г. с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. и 31.12.2029 г.

в) Териториален обхват

Териториалният обхват на ПОС 2021-2027 г. е на територията на Република България.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

ПОС 2021-2027 г. е стратегически документ, който дава общата рамка и ще се прилага на територията на цялата страна. Чрез дейностите, предвидени по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на програмата ще бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/ на територията на цялата страна.

д) Основни цели на програмата

Като резултат от опита, натрупан през предишните програмни периоди, вземайки предвид специфичните препоръки в Годишния доклад на ЕК за България за 2019 г. и отчитайки хоризонталния характер на политиките по околна среда и изменение на климата, за периода 2021–2027 г. са идентифицирани пет приоритета, които да бъдат финансирани по ПОС 2021-2027 г. - „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. Те са насочени към постигане на Цел на политиката 2 от проекта на Общ Регламент: „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска“. Предвидените инвестиции в мерки по петте приоритета ще допринесат за постигането на националните цели, определени в стратегическия рамков документ Национална програма за развитие България 2030, по-специално приоритети „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ и „Чист въздух и биоразнообразие“ в ос на развитие 2 „Зелена и устойчива България“ и приоритет 9 „Местно развитие“ в ос на развитие 3 „Свързана и интегрирана България“.

е) Финансиране на програмата

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

В процеса на подготовка на програмата се провеждат консултации със заинтересованите страни и с обществеността. Програмата е публикувана на: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/opos/docs/2020-04/OPE_2021-2027_ver.%201_draft_BG.pdf

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на програмата

Отговорен орган за прилагането на програмата като Управляващ орган е главна дирекция „Оперативна програма Околна среда” към Министерство на околната среда и водите.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на програмата

ПОС 2021-2027 г. се одобрява от Европейската комисия.

Редът за разработване на проектите на оперативни програми за програмен период 2021–2027 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС № 142/2019 г. На национално ниво проектите на програми се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерския съвет преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

 6. Място за публичен достъп

Документите (Проект на ПОС 2021-2027 г., Доклад за ЕО с Нетехническо резюме и приложенията към него) са предоставени за достъп в:

  • Сградата на главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.
  • Интернет-страницата на Оперативна програма Околна среда: https://www.eufunds.bg/bg/opos

7. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 18.9.2020 г. до 19.10.2020 г.

8. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират:

  • на място чрез деловодството в сградата на главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67;
  • с писма на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67;
  • по електронна поща: programming@moew.government.bg.