Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС) 2021 – 2027, между Република България и Република Сърбия и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) към програмата

Днес, 14.12.2021 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС) 2021 – 2027, между Република България и Република Сърбия, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) към програмата.

1. Информация за Възложителя на ПТГС и ТСИМ

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Пълен

пощенски адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Лице за контакти: Десислава Георгиева - Директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Телефон: 02/9405 488

Е-mail: D.G.Georgieva@mrrb. government.bg

2. Обща информация за предложените ПТГС и ТСИМ

а) Основание за изготвяне

Изготвянето на програмите за трансгранично сътрудничество се основава на първо място на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Общ Регламент) и за Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (Интеррег Регламент).

На национално ниво водещи документи са изготвянето на програмата и стратегията са:

  • Проект на Споразумение за партньорство, съдържащ списък на програмите по Интеррег;
  • Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на списък с програми и водещи ведомства за разработването им, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определено за водещо ведомство за разработването на програмите по цел Европейско териториално сътрудничество (Interreg) 2021-2027 г.;
  • Постановление № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е Управляващ орган по ПТГС и ТСИМ към нея.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

ПТГС и ТСИМ се изготвят за периода 2021-2027 г., с допустимост на разходите до 31.12.2029 г.

в) Териториален обхват

Трансграничен:

  • Република България: 6 области на ниво NUTS III области: Видин, Монтана, Враца, София- област, Перник, Кюстендил
  • Република Сърбия - 7 окръзи на ниво NUTS III: Борски, Зайчарски, Нишавски, Пиротски, Топлички, Ябланички, Пчински (okrug Borski, Zajecarski, Nisavski, Pirotski, Toplicki, Jablanicki, Pcinjski)

г)  Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Програмата и стратегията към нея се отнасят за посочения териториален обхват, като съобразно нивото на предвижданията (допустими дейности и мерки) не може да се определи засягането на конкретни елементи на НЕМ.

д) Основни цели на ПТГС и ТСИМ

За ПТГС и ТСИМ са идентифицирани следните цели на политиката, за реализацията на които ще допринесе изпълнението им:

Цел на политиката 1: "По-конкурентна и интелигентна Европа";

Цел на политиката 2: "По-зелена, нисковъглеродна Европа";

Цел на политиката 5: "Европа близо до гражданите".

За постигане на целите са определени приоритети, специфични цели и дейности по ПТГС и визия, стратегически цели, специфични цели и мерки по ТСИМ.

е) Финансиране на ПТГС и ТСИМ

Програмата и стратегията се финансират от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Работата по изготвяне на програмата и стратегията се подпомага от сформираните за целта работни групи. Проектите на документите се консултират с Европейска комисия. За провеждане на консултации по ДЕО и проекта на програмата следват разпоредбите на чл. 20 от Наредбата за ЕО и ПМС № 142 на МС.

3. Информация за органа, отговорен за прилагането на ПТГС и ТСИМ

Отговорен орган за прилагането на ПТГС и ТСИМ е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на ПТГС и ТСИМ

ПТГС и ТСИМ се одобряват от Министерски съвет и Европейска комисия.

5. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

Дължимата такса в размера, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ е заплатена на 09.12.2021 с платежен документ № E02209.

6. Място за публичен достъп

Документите (проекти на ПТГС и ТСИМ на български език, Доклад за ЕО с приложения, в т.ч. Нетехническо резюме на Доклада за ЕО) са предоставени за достъп в:

  • Сградата на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, на адрес: гр.

София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 9, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.

7. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 17.12.2021 до 17.01.2022 г.

8. Начин за изразяване на становища

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и/или на електронна поща: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

9. Обществено обсъждане

С оглед епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане (като част от консултациите по чл. 20 от Наредбата за ЕО) ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 21.01.2022 г. от 14:00 ч. посредством платформата Webex.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17:00 часа на 17.01.2022 г. на електронен адрес: ma_ipacbc@mrrb.government.bg , като посочат 1. име, 2. електронна поща и 3. дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex.