Категории
Превантивна дейност

Консултации по доклад за екологична оценка на Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС), 2021 – 2027, между Република България и Република Турция и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) към програмата

Днес, 14.12.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на Програма за трансгранично сътрудничество (ПТГС), 2021 – 2027, между Република България и Република Турция, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ и Териториална стратегия за интегрирани мерки (ТСИМ) към програмата

 1. Информация за възложителя на ПТГС и ТСИМ:

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Пълен пощенски адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

Лице за контакти: Десислава Георгиева - Директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Телефон: 02/9405 488

Е-mail: D.G.Georgieva@mrrb. government.bg

 1. Обща информация за предложените ТГС и ТСИМ:

а)        Основание за изготвяне

Изготвянето на програмите за трансгранично сътрудничество се основава на първо място на Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общо приложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Общ Регламент) и за Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране (Интеррег Регламент).

На национално ниво водещи документи са изготвянето на програмата и стратегията са:

 • Проект на Споразумение за партньорство, съдържащ списък на програмите по Интеррег;
 • Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 20212027 г., и на списък с програми и водещи ведомства за разработването им, с което Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е определено за водещо ведомство за разработването на програмите по цел Европейско териториално сътрудничество (Interreg) 2021 - 2027 г.;
 • Постановление № 142 на МС от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е Управляващ орган по ПТГС и ТСИМ към нея.

б)        Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ПТГС и ТСИМ се изготвят за периода 2021-2027 г., с допустимост на разходите до 31.12.2029 г.

в)        Териториален обхват

Трансграничен:

 • Република България: 3 NUTS III области: Бургас, Хасково и Ямбол;
 • Република Турция: 2 NUTS IIIрайони: Одрин и Къркларели

г)         Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Програмата и стратегията към нея се отнасят за посочения териториален обхват, като съобразно нивото на предвижданията (допустими дейности и мерки) не може да се определи засягането на конкретни елементи на НЕМ

д)        Основни цели на плана

За ПТГС и ТСИМ са идентифицирани следните цели на политиката, за реализацията на които ще допринесе изпълнението им:

 • Цел на политиката 2: „По-зелена, нисковъглеродна Европа“.
 • Цел на политиката 5: „Европа близо до гражданите“;

и Интеррег специфична цел 2: „По-безопасна и по-сигурна Европа“

За постигане на целите са определени приоритети, специфични цели и дейности по ПТГС и визия, стратегически цели, специфични цели и мерки по ТСИМ.

е)         Финансиране на ПТГС и ТСИМ

Програмата и стратегията се финансират от Европейския съюз със средства по

Инструмента за предприсъединителна помощ.

ж)       Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, норматпвно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Работата по изготвяне на програмата и стратегията се подпомага от сформираните за целта работни групи.

Проектите на документите се консултират с Европейска комисия.

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на програмата следват разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и ПМС № 142 на МС.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на ПТГС и ТСИМ е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване 

                  ПТГС и ТСИМ се одобряват от Министерски съвет и Европейска комисия.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите е заплатена

 1. Място за публичен достъп:

Документите (проекти на ПТГС и ТСИМ на български език, Доклад за ЕО с приложения, в т.ч. Нетехническо резюме на Доклада за ЕО) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, на адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 9, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.
 • Интернет-страница: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/sea-report/
 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: 30 дни от дата та на публикуване на настоящото съобщение: от 14.12.2021 г. до 14.01.2022 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и/или на електронна поща: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

 1. Обществено обсъждане

С оглед епидемиологичната обстановка в страната и предвид разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г., общественото обсъждане (като част от консултациите по чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка) ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 18.01.2022 г. от 14:00 ч. посредством платформата Webex.

Желаещите следва да изпратят заявка за участие в общественото обсъждане до 17.00 часа на 14.01.2022 г. на електронен адрес: ma_ipacbc@mrrb.government.bg, като посочат 1. име, 2. електронна поща и 3. дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex.