Категории
Превантивна дейност

Консултации по екологична оценка за проект на Национална политика за инфраструктура за геоложко погребване на високоактивни радиоактивни отпадъци на територията на Обединено Кралство Великобритания

На основание чл. 35, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в изпълнение на разпоредбите на Протокола за Стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Министерство на околната среда и водите

С Ъ О Б Щ А В А /08.03.2018 г./

Във връзка с провеждана в момента процедура по СЕО за проект на Национална политика за инфраструктура за съоръжения за геоложко погребване на високо активни радиоактивни отпадъци на територията на Обедино кралство Великобритания, в   Министерство на околната среда и водите на България е получено писмо от Обедино кралство Великобритания с писмо от 25 януари 2018 г. (получено по електронна поща на 12.02.2018 г.) за стариране на публични консултации по проекта и информира, че документацията е достъпна на  портала на Обединеното кралство Великобритания за консултации на адрес: https://www.gov.uk/government/consultations/national-policy-statement-for-geological-disposal-infrastructure

В срок  от 30 дни, считано от 09.03.2018 г.,  всички заинтересувани лица могат да депозират в МОСВ писмени становища по документацията.

Краен срок за представяне на становища: 07 април 2018 г.