Категории
Превантивна дейност

Консултации по проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Царево и доклад за екологична оценка

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по изготвения проект за измемение на Общ устройствен план (ОУП) на община Царево, включително и на доклад за екологична оценка (ЕО) на ОУП на община Царево.

Възложител на ОУП е Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес София, 1202, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и лице за контакти Огнян Николов,началник отдел „Устройство на територията“, на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

ИОУП на община Царево се разработва във връзка с:

  • изменения и допълнения на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие след одобрението на ОУП със Заповед № РД-02-14-776/13.08.2008 г. в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни, за ограничаване на допустимото застрояване в зона „А“ и др.;
  • настъпилите промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е съставен ОУП на Община Царево, одобрен 2008 г.;
  • настъпилите промени в степента на урбанизация, въведена с ОУП на община Царево;
  • необходимостта от опазване на териториите с особена териториално-устройствена защита и осигуряване на екологичните параметри на ОУП.

ИОУП на Община Царево се изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към тях.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Национален експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Царево.

ОУП се финансира от Държавния бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 15-20 години.

Главната цел на ИОУП на Община Царево е създаването на оптимална пространствена и функционална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие, при щадящо използване на природните ресурси и опазване уникалността на териториите и прилежащата акватория на Черно море.

В обхвата на ИОУП попадат следните защитени зони – BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, BG0001007 „Странджа“  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000143 „Караагач“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000208 „Босна“за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието върху предмета и целите на опазване на защитените зони.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, проекта на ИОУП на община Царево подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ. То ще се проведе на 29 май 2019 г. от 17.00 часа в залата на читалище „Георги Кондов“, гр. Царево.

Общият устройствен план и доклада за екологичната оценка към него са предоставени за достъп в сградата на Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч., както и на интернет адреси:

https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/obsti-ustrojstveni-planove/

http://www.tzarevo.net/

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Община Царево: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч., на факс: 0590/52003 или електронна поща: tsarevo@dir.bg.

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Даниел Калудов, тел/моб: 0590/55022; 0887670079.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ИОУП и ЕО - 22.05.2019 г.

                                                                                                                                  /08.04.2019 г./