Категории
Превантивна дейност

Консултации, вкл. обществено обсъждане по доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Добрич

Днес, 29.04.2021 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Добрич, вкл. за организирани от Регионална дирекция по горите – Варна обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ и на ДЕО към него.

 1. Информация за Възложителя на плана:

Възложител: Регионална дирекция по горите – Варна

Директор: инж. Тодор Гичев

Пълен пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ № 10

Лице за контакти: инж. Здравка Дейкова - зам.-директор

Тел.: 052/ 69 29 33; 0889 233 159; e-mail: rdgvarna@iag.bg

 1. Обща информация за предложения план

а) Основание за изготвяне на плана

ОПРГТ се разработват в изпълнение на разпоредбите на чл.12 на Закона за горите (ЗГ) и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

Проектът на ОПРГТ е изготвен въз основа на и в съответствие с Техническо задание за изработване на ОПРГТ за област Добрич, утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, м. декември, 2016 г.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ОПРГТ е с период на действие 10 години. Не са предвидени етапи на изпълнение.

в) Териториален обхват

ОПРГТ включва всички горски територии в обхвата на област Добрич, независимо от тяхната собственост.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В административния териториален обхват на област Добрич (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 • Природен парк (ПП)” Златни пясъци”
 • Резерват (Р)” Калиакра”;
 • Поддържан резерват (ПР)” Балтата”;
 • Природни забележителности (ПЗ): ПЗ „ Александрийската гора – естествено издънково липово насаждение”, ПЗ „ Арборетума”; ПЗ „Вековна гора от летен дъб”;
 • Защитени местности (ЗМ): ЗМ„ Блатно кокиче”, ЗМ “ Степите”, ЗМ „Шабленско езеро”, ЗМ „ Дуранкулашко езеро”, ЗМ „Яйлата”, ЗМ „Орлова могила”, ЗМ „Лозница”,  ЗМ „ Бежаново“, ЗМ „Росица”, ЗМ „Ботоническа градина – Балчик”, ЗМ „Сухата река” и ЗМ „Ароматна матиола”.

В административния териториален обхват на област Добрич (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

BG0000102 „Долината на река Батова”, BG 0000154 “Езеро Дуранкулак”, BG 0000621 “Езеро  Шабла”, BG 0000118 „Златни пясъци”,  BG 0000570 „Изворово – Краище”,  BG 0000569 „Кардам”,  BG 0000573 „Комплекс Калиакра”, BG 0000130 „Крайморска Добруджа”, BG 0000572 “Росица – Лозница”, BG 0000107 „Суха река”, BG 0000106 „Хърсовска река”,  BG 0002061 „Балчик”, BG 0002082 „Батова”, BG 0002097 „Белите скали”, BG 0002115 „Било”, BG0002050 „Дуранкулашко езеро", BG0002051 „Калиакра”, BG0002048 „Суха река", BG 0002039 „Хърсовска река”, BG0002085 „Чаиря" и BG000156 „Шабленски езерен комплекс".

д) Основни цели на плана

С областните планове за развитие на горските територии се цели:

 1. изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за областта;
 2. функционалното зониране на горските територии;
 3. възмездното ползване на обществените екосистемни ползи;
 4. целите на управление на горските територии и на ловното стопанство;
 5. екологичната и социално-икономическата оценка.

Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:

 1. идентифициране и включване в процеса на планиране на заинтересованите лица;
 2. определяне на зоните за защита от урбанизация;
 3. определяне на основните дървесни и храстови видове за залесяване;
 4. определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;
 5. определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи;
 6. категоризация на горските територии.

е) Финансиране на плана

Финансирането на ОПРГТ се осъществява от Държавния бюджет.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Проектът на плана е възложен за изготвяне със срок август, 2022 г.

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на плана следват разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Срещи за обществени обсъждания ще бъдат проведени във всяка община на областта, съгласно специфичните разпоредби на чл.58 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, при съобразяване на приложимите разпоредби на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Регионална дирекция по горите - Варна.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

ОПРГТ се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

 

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите е заплатена – прилагаме документ за платена такса.  

Място за публичен достъп:

Документите (проект на ОПРГТ с приложения, доклад за ЕО с нетехническо резюме и приложенията към него) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на Регионална дирекция по горите – Варна: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №10 , всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.
 • Интернет-страницата на Регионална дирекция по горите - Варна: varna.iag.bg, отдел - Новини, на следните линкове:

http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/16247/display

http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/16248/display

http://www.varna.iag.bg/news/lang/1/id/16249/display

Време за публичен достъп:

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 30.04. 2021 до 31.05.2021 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите - Варна: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rdgvarna@abv.bg, rugvarna@iag.bg , в срок до 31 май 2021 г.

За контакти: (инж. Здравка Дейкова - зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33; 0889 233 159)

 1. Обществени обсъждания

Обществени обсъждания за проекта на ОПРГТ се изискват съгласно Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, общественото обсъждане на доклада за ЕО е задължително в този случай.

Организирането и провеждането на обществените обсъждания на проекта на ОПРГТ и ДЕО с приложенията към него е в съответствие с разпоредбите на чл.58 от посочената Наредба № 18 и при изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

 

Определени са следните дати, места и часове за срещите за обществено обсъждане:

 

Община

Място

Дата

Час

Добричка

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация гр. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20

07.06.2021 г.

12.30

Добрич

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20

07.06.2021

15.00

Шабла

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация гр. Шабла

08.06.2021 г.

9.00

Каварна

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация гр. Каварна

08.06.2021 г.

13.00

Балчик

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация гр. Балчик

08.06.2021 г.

15.30

Генерал Тошево

Заседателна зала в сградата Общинска администрация гр. Генерал Тошево

09.06.2021 г.

9.00

Крушари

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация с. Крушари

09.06.2021 г.

13.00

Тервел

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация гр. Тервел

09.06.2021 г.

15.30