Категории
Превантивна дейност

Консултации, вкл. обществено обсъждане по доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана

Днес, 07.10.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана, вкл. за организирани от Регионална дирекция по горите – Берковица обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ и на ДЕО към него.

 1. Информация за Възложителя на плана:

Възложител: Регионална дирекция по горите - Берковица

Директор: инж. Сашко Каменов

Пълен пощенски адрес: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13

Лице за контакти: Маргаритка Новкова – гл. експерт

Тел.: 0953/80300; E-mail: rugberkovitca@iag.bg

 1. Обща информация за предложения план

а) Основание за изготвяне на плана

ОПРГТ се разработват в изпълнение на разпоредбите на чл.12 на Закона за горите (ЗГ) и на Глава Шеста от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.

Проектът на ОПРГТ е изготвен въз основа на и съответствие с Техническо задание за изработване на ОПРГТ за област Монтана, утвърдено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите, м. декември, 2016 г.

б) Период на действие и етапи на изпълнение на плана

ОПРГТ е с период на действие 10 години. Не са предвидени етапи на изпълнение.

в) Териториален обхват

ОПРГТ включва всички горски територии в обхвата на област Монтана, независимо от тяхната собственост.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 • Природен парк „Врачански Балкан";
 • Резерват „Горната кория",;
 • Поддържан резерват „Ибиша";
 • Природни забележителности (ПЗ) „Водопад Водния скок", ПЗ „Пещера Мишин камък", ПЗ „Мраморната пещера", ПЗ „Хайдушките водопади", ПЗ „Дуршин водопад";
 • Защитени местности (ЗМ) „Остров Цибър", ЗМ „Рибарници Орсоя", ЗМ „Китката", ЗМ „Ускето", ЗМ „Уручник", ЗМ „Шумака", ЗМ „Самарите", ЗМ „Глухарчевидна жълтица", ЗМ „Коритата", ЗМ „Равненско градище", ЗМ „Сто овци", ЗМ „Шабовица", ЗМ „Копрен-Равно Буче-Калиманица-Деяница";

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): BG0000166 „Врачански Балкан", BG0000182 „Орсоя", BG0000199 „Цибър", BG0000336 „Златия", BG0000503 „Река Лом", BG0000509, „Цибрица", BG0000517 „Портитовци-Владимирово", BG0000519 „Моминбродско блато“, BG0000526 „Долно Линево", BG0000527 „Козлодуй", BG0000593 „Билерниците", BG0001037 „Пъстрина", BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан", BG0002002 „Западен Балкан", BG0002006 „Рибарници Орсоя", BG0002007 „Остров Ибиша", BG0002008 „Остров до Горни Цибър", BG0002009 „Златията", BG0002053 „Врачански Балкан", BG0002090 „Берковица", BG0002104 „Цибърско блато"и BG0002005 „Понор“.

д) Основни цели на плана

С областните планове за развитие на горските територии се цели:

 1. изработването на единна горскостопанска карта за горските територии за областта;
 2. функционалното зониране на горските територии;
 3. възмездното ползване на обществените екосистемни ползи;
 4. целите на управление на горските територии и на ловното стопанство;
 5. екологичната и социално-икономическата оценка.

Основни задачи на областните планове за развитие на горските територии са:

 1. идентифициране и включване в процеса на планиране на заинтересованите лица;
 2. определяне на зоните за защита от урбанизация;
 3. определяне на основните дървесни и храстови видове за залесяване;
 4. определяне на конкретните горски територии и зоните извън тях, в които ползването на обществени екосистемни ползи е възмездно;
 5. определяне на видовете стопански дейности, за които се дължи плащане за обществени екосистемни ползи;
 6. категоризация на горските територии.

е) Финансиране на плана

Финансирането на ОПРГТ се осъществява от Държавния бюджет.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Проектът на плана е възложен за изготвяне в рамките на 2 години, със срок април, 2019 г.

За провеждане на консултации по доклада за екологична оценка и проекта на плана следват разпоредбите на чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Срещи за обществени обсъждания ще бъдат проведени във всяка община на областта, съгласно специфичните разпоредби на чл.58 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, при съобразяване на приложимите разпоредби на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е Регионална дирекция по горите - Берковица.

 1. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

ОПРГТ се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите е заплатена.

Място за публичен достъп

Документите (Проект на ОПРГТ с приложения, доклад за ЕО с нетехническо резюме и приложенията към него) са предоставени за достъп в:

 • Сградата на Регионална дирекция по горите - Берковица: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 ч.
 • Интернет-страницата на Регионална дирекция по горите - Берковица:

http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/15703/display

 1. Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение: от 06.10. 2020 до 6.11.2020 г.

 1. Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Берковица: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg

За контакти: (инж. Маргарита Новкова –главен експерт, тел.: 088 2597851)

 1. Обществени обсъждания

Обществени обсъждания за проекта на ОПРГТ се изискват съгласно Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, общественото обсъждане на доклада за ЕО е задължително в този случай.

Организирането и провеждането на обществените обсъждания на проекта на ОПРГТ и ДЕО с приложенията към него е в съответствие с разпоредбите на чл.58 от посочената Наредба № 18 и при изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

Определени са следните дати, места и часове за срещите за обществено обсъждане:

 

Община

Място

Дата

 

Час

Берковица

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

16.11.2020

13.00 

Вършец

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

16.11.2020

15.30

Георги Дамяново

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

17.11.2020

9.30

Чипровци

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

17.11.2020

13.00

Монтана

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

17.11.2020

15.30

Якимово

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

18.11.2020

9.00

Медковец

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

18.11.2020

13.00

Брусарци

Пенсионерски клуб

18.11.2020

15,00

Лом

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

19.11.2020

9.30

Вълчедръм

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

19.11.2020

13.00

Бойчиновци

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

19.11.2020

15.30