Категории
Превантивна дейност

Консултация по доклад за екологична оценка на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г.

Днес, 29.12.2020 г., на основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021 – 2027 г. с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

 1. Информация за Възложителя на програмата:

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), представлявано от Деница Николова – зам.-министър.

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ №17-19

Лице за контакт: Изабел Владимирова - началник отдел „Координация и оценка“ ГД СППРР, МРРБ

Тел.: 02/ 94 05 530

e-mail: IVladimirova@mrrb.government.bg

 1. Обща информация за програмата                    

а.) Основание за изготвяне на програмата

Изготвянето на програми за периода 2021-2027 г. се основава на Предложенията за регламенти на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби (Общ Регламент) и относно Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Съгласно европейското законодателство, програмата е документ, който определя стратегията на държавата-членка за развитие. Скелетът на програмите са приоритетни оси, които следва да допринесат за осъществяването на тематични (общи) и специфични (конкретни) цели.

Програмата за развитие на регионите е фокусирана върху териториалната цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“. Програмата ще допринесе за осъществяването на целите на политиката, особено по отношение на предвидените мерки, свързани с индустриалните зони, енергийната ефективност, устойчивата мобилност, инфраструктурата за секторните политики, свързани и т.н.

В съответствие с член 22 от проекта на Регламента за общоприложими разпоредби (РОР), Програмата за развитие на регионите (ПРР) ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, включително ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни и подхода за интегрирано териториално развитие. Програмата ще включва 2 специфични приоритета - един за интегрирано градско развитие и друг за интегрирано териториално развитие на регионите на ниво 2. Предвиден е и приоритет за техническа помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход.

б.) Период на действие и етапи на изпълнение на програмата

Програмата за развитие на регионите е изготвена за периода 2021-2027 г., с допустимост на разходите между 01.01.2021 г. – 31.12.2029 г.

в.) Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Териториалният обхват на ПРР 2021-2027 г. е национален. В обхвата на ПРР 2021-2027 попадат всички градски общини на територията на Р. България.

г.) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Предвидените дейности в обхвата на ПРР 2021-2027 г., ще се изпълняват предимно в градските ареали на територията на Р. България, с което няма вероятност да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

д.) Основни цели на програмата

Основната цел на ПРР за периода 2021-2027 г. и в частност на политиката на регионалното развитие в България е да създаде жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.

Специфичните цели, които се поставят в ПРР 2021-2027 г., включват:

 • Справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на регионалните различия по отношение на населението;
 • Увеличаване на икономическия растеж на българските региони;
 • Насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции.

Горепосочените цели се предвижда да бъдат постигнати чрез значителна промяна в отношението, възгледите и перспективите към регионалното развитие, което ще се реализира чрез прилагането на интегриран териториален подход. Във фокусът на интегрирания териториален подход е ефективното използване на потенциала на всяка територия в тесен диалог и сътрудничество между институции, работещи на различни нива на управление, както и други заинтересовани страни, действащи на съответната територия.

е.) Финансиране на програмата

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще бъде съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Р. България.

ж.) Срокове и етапи на изготвяне на програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността

В процеса на подготовка на програмата се провеждат консултации със заинтересованите страни и с обществеността. Програмата е публикувана за обществен достъп на:    https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/oprd/docs/2020-10/21.10.20-OPDR_Program_template_BG_VERSION_2_10.2020.pdf

 1. Информация за органа, отговорен за прилагането на Програмата

Органът отговорен за прилагането на програмата е Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

 1. Орган за приемане/одобряване/ утвърждаване на програмата

ПРР 2021-2027 г. се одобрява от Европейската комисия. Редът за разработване на проектите на програми за програмен период 2021-2027 г., тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №142/2019 г. На национално ниво проектите на програмите се обсъждат от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и се одобряват от Министерски съвет, преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия.

 1. Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.             

 1. Място за публичен достъп за запознаване с проекта на програмата, доклада за екологична оценка и с всички приложения и материали към него

Проектът на Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Докладът за Екологична оценка (вкл. Нетехническото резюме към Доклада за ЕО и всички приложения към него) са предоставени за публичен достъп в сградата на УО на СППРР към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, №215, ет.8, стая № 7, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.

На интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517

На интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, секция „ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ“ https://www.mrrb.bg/

 1. Време за запознаване с проекта на програмата, доклада за екологична оценка и с всички приложения и материали към него

Срока за запознаване с проекта на ПРР 2021-2027, Доклада за Екологична оценка (вкл. Нетехническото резюме към Доклада за ЕО и всички приложения към него) е 30 дни, считано от 22.12.2020 г. до 20.01.2021 г.

Лице за контакт: Изабел Владимирова – началник отдел „Координация и оценка“ ГД СППРР, МРРБ

 1. Срок за изразяване на становища

Срока за изразяване на становища по Доклада за екологична оценка, в т.ч. приложенията към него и по проекта на програмата е 30 дни, считано от 22.12.2020 г. до 20.01.2021 г.

 1. Начин за изразяване на становища

Становища и мнения могат да се депозират:

 • Чрез деловодството в сградата на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, №215, ет. 9, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор в деловодството на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, №215, ет.9, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа..
 • По електронна поща oprd@mrrb.government.bg