Категории
Превантивна дейност

Конвенция Минамата относно живака

Република България е подписала Конвенция Минамата относно живака на 10 октомври 2013 г. по време на Дипломатическа конференция на Пълномощните министри, проведена в гр. Кумамото Япония.

Основната цел на Конвенция Минамата относно живака е да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът представлява проблем от световно значение поради пренасянето му по въздуха на далечни разстояния, устойчивото му присъствие в околната среда след въвеждането му чрез антропогенната дейност, способността за биологично натрупване в екосистеми и съществените му отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

В Конвенцията са дефинирани разпоредби, с които се регулира целия жизнен цикъл на живака, в условията на сътрудничество и координация със съществуващите конвенции и споразумения за управление на опасни химикали и отпадъци. В нея са въведени разпоредби относно ограничения за първичен добив на живак и международната търговия с него, забрана на производството, вноса и износа на широка гама от продукти с добавен живак, предвиждат се забрани или условия на работа за няколко производствени процеса, в които се използва живак, и се призовава за възпрепятстване на новите видове употреба на живак в продукти и промишлени процеси. Освен това Конвенцията предвижда мерки, които да бъдат взети за намаляване на емисиите на живак от ръчния и дребномащабния добив на злато и от мащабните промишлени дейности, включително чрез използването на най-добри налични техники. Също така, по нея се изисква временното съхранение на живака и управлението на отпадъците от живак да се извършват по екологосъобразен начин.

С Конвенцията се осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от изпусканията и емисиите на живак и неговите съединения в глобален мащаб, чрез намаляване и където е възможно, окончателно елиминиране на антропогенните емисии на живак във въздуха, водите и почвите и екологосъобразно обезвреждане на отпадъци, съдържащи живак. Предвид липсата на адекватен контрол на рисковете от употребата на живак и неговите съединения в глобален мащаб, е необходимо да се въведат хармонизирани мерки за предотвратяване и ограничаване излагането на хората и околната среда на неговото въздействие и координирани действия за ефективното решаване на проблемите, произтичащи от употребата и търговията с живака в световен план.

Конвенцията ще влезе в сила 90 дни след депозирането на документите за ратификация от 50 страни или регионални организации.

Ратифицирането на Конвенцията от България ще бъде не само акт на изпълнение на общата външна политика на ЕС в тази област, но и допълнителен инструмент от съществено значение за осигуряване на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от вредното въздействие на живака и неговите съединения.

В съответствие с член 30 от Конвенция Минамата същата подлежи на ратифициране, приемане или одобрение от държавите и от регионалните организации за икономическа интеграция.

Компетентен орган по прилагането на Конвенцията е Министерство на околната среда и водите, с изключение на мерките, свързани с опазване на човешкото здраве, които са от компетентността на министъра на здравеопазването и мерките по чл. 4 „Продукти с добавен живак“, свързани с ограничаване на пестицидите, които са от компетентността на министъра на земеделието и храните. Ратифицирането на Конвенция Минамата относно живака няма да има пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.. В интерес на правната яснота, произтичащите от Конвенцията задължения, които все още не са въведени в законодателството на ЕС се обединяват в проект на нов Регламент за живака, внесен с предложение от Европейската комисия като част от ратификационния пакет по Конвенцията.

Ратификационният пакет на ЕС се състои от Предложение за Решение на Съвета за сключване на Конвенция Минамата относно живака и Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008. Целта на новия Регламент е да обхване съществуващите регулаторни пропуски в законодателството на ЕС, които са установени в доклада за оценка на въздействието в следните шест области:

•           Ограничения по отношение вноса на живак и смеси;

•           Забрана на износа на някои продукти с добавен живак;

•           Употребата на живак в някои производствени процеси;

•           Нови видове употреба на живак в продукти и производствени процеси;

•           Употребата на живак в ръчен и дребномащабен добив на злато;

•           Ограничения в употребата на живак в дентална амалгама.