Категории
Превантивна дейност

Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.

Днес, 13.04.2020 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по чл.8 от Наредбата за ЕО за изработване на Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г. с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно техническата спецификация, Морският пространствен план на Република България (МППРБ) обхваща вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, изключителната икономическа зона, в т.ч. крайбрежните морски води. МППРБ ще отчита: интегрирането на екологичните, икономическите и социалните аспекти; оптимизиране на взаимодействията суша – море; съгласуване на МППРБ с пространственото планиране на територията на страната и на Черноморското крайбрежие; осигуряване на широко участие на заинтересованата общественост; осигуряване на трансгранично сътрудничество между държавите членки и сътрудничество с трети държави.

Планът ще включва: системата за движение в морските пространства на Република България с коридори за корабоплаване, в т.ч. транспортни пристанища; зоните и полигоните за военни учения, в т.ч. и военни пристанища; зоните за проучване, разработване и използване природни биологични, минерални и енергийни ресурси – нефт, природен газ и други; зони за риболов и за отглеждане на аквакултури, в т.ч. рибарски пристанища; зоните за туристически и рекреационни дейности и водни спортове, в т.ч. яхтени пристанища, защитените зони и защитени територии от Националната екологична мрежа; зоните за опазване на културното наследство, вкл. обектите на подводната археология; трасетата на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура; инсталациите и съоръженията свързани с корабоплаването; трансграничните морски зони.

МППРБ за периода 2021 – 2035 г. попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, в областите „управление на водните ресурси и промишленост“, „транспорт“, „рибарство“, „туризъм”, като очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона, и във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за ЕО подлежи на задължителна екологична оценка.

Орган за одобряване на МППРБ е Министерски съвет. В тази връзка, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е министърът на околната среда и водите, като същият е компетентен и за провеждане на процедурата по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид, че проектът на Морски пространствен план на Република България за периода 2021 2035 г. подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), то същият попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони, като процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

отг. от МОСВ на 10.04.2020 г.