Категории
Превантивна дейност

Национален План за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ)

УОЗ

Aктуализиран Национален План за действие по управление на устойчивите органични замърсители (УОЗ) в България - 2012 - 2020

Формат на план за почистване и/или обезвреждане на инвентаризирано оборудване, съдържащо ПХБ

  • Инвентаризационен формуляр – Приложение 1 на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили  - актуален вариант от 26 септември 2006г. (excel format)  
  • Списък на инвентаризираното оборудване – Приложение 2 на Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили  - актуален вариант от 27 септември 2006г. (excel format)