Категории
Превантивна дейност

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH

Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH - Приета с ПМС № 376 от 30.12.2011 г., Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021 г.