Категории
Превантивна дейност

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси - Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.