Категории
Превантивна дейност

Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

С Наредбата се установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната, като се определят изискванията към операторите за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда при производството, вноса и/или употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
Общата цел е, наред с предоставянето на изключения в интерес на отбраната да се осигури и прилагането на високи стандарти за безопасност и възможност за проследяване, еквивалентни на тези заложени в Регламент REACH.
С новата процедура операторите (физически или юридически лица) могат да се възползват от предоставената възможност за освобождаване при изпълнение на едно или няколко от обстоятелствата, посочени в чл. 3а от Закона за защита от вредвото въздействие на химичинте вещества и смеси.
Орган по издаване на разрешение за освобождаване в страната е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Решението за освобождаване се издава на заявителя за срок не по-дълъг от 3 години и съдържа мерките, които притежателя на разрешението, следва да прилага с цел предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Срокът на разрешението може да бъде удължен еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.