Категории
Превантивна дейност

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 3 от 5.01.2018 г., бр. 31 от 12.04.2019 г., в сила от 12.04.2019 г., бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 4/2003 г., стр. 300

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 420в

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) С наредбата се определят условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Чл. 2. (1) Оценка на въздействието върху околната среда се извършва в следната последователност:

 1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;
 2. преценяване на необходимостта от ОВОС;
 3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;
 4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;
 5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;
 6. вземане на решение по ОВОС;
 7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС;
 8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.).

(2) За случаите на инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се прилагат изискванията на глава осма.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) За случаите на извършване на оценка за съвместимост чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие се прилагат и изискванията на глава трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).

 (4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) За случаите на извършване на оценка на безопасните разстояния и одобряване на местоположението на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 99б ЗООС се прилагат и изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 ЗООС.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За случаите по чл. 81, ал. 7 от ЗООС процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може да не се провежда само когато би оказала отрицателно въздействие върху целите на инвестиционното предложение.

 (6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от съответните органи служебно създадена информация и/или документация за провеждане на съответната процедура по реда на наредбата.

 (7) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на съответните органи информация и/или документация при обоснована необходимост.

 Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите на прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и съответната обща процедура по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 55 от 2017 г., в сила от 7.07.2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.)Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерство на земеделието, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.

 (3) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срок до 3 дни от постановяване на решението по ал. 3 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя оригинал на решението на възложителя на предложение по чл. 81, ал. 1, т. 2 ЗООС;
 2. обявява решението чрез съобщение в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на МОСВ и/или на РИОСВ

и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп до съдържанието на решението;

 1. информира писмено за взетото решение съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, съответната басейнова дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда;
 2. информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение, като предоставя копие от постановеното решение.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна ал. 4, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече от 12 месеца:

 1. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по чл. 5, ал. 1;
 2. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по чл. 6, ал. 3;
 3. не е внесено за консултация задание за обхват на ОВОС по чл. 10, ал. 5, в т.ч. след постановено решение да се извърши ОВОС;
 4. не е внесен от възложителя доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13 след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5;
 5. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) не е внесен от възложителя доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 17, ал. 9;
 6. не е организирано обществено обсъждане по чл. 17 след определяне на засегнатите общини, райони и/или кметства съгласно чл. 16;
 7. не са изпълнени от възложителя задълженията му за представяне на резултатите от общественото обсъждане на компетентния орган по чл. 17, ал. 4 и 5.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна ал. 5, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите по ал. 5 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща напомнително писмо до възложителя и определя срок до 14 дни, в който възложителят да представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе искане за прекратяване на процедурата. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се представи съответната информация/документация от възложителя, процедурата се прекратява по реда на ал. 3.

 Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите със заповед създава публичен регистър по чл. 102 ЗООС и определя правилата за неговото водене.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по ОВОС и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка процедура по ОВОС се открива отделно досие.

 (3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на регионалните инспекции на околната среда и водите (РИОСВ).

 (4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

(6) Със заповедта по ал. 1 се определят:

 1. отговорните лица за водене на регистъра;
 2. редът за актуализация на данните в регистъра;
 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) редът за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ;
 4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) съдържанието на досието по ал. 2.

Глава втора

УВЕДОМЯВАНЕ. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

 

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи – МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по образец съгласно приложение № 5 в един екземпляр на хартиен и електронен носител и е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и електронния носител на информацията с приложенията. Възложителят обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство в срок до 3 дни от получаването на уведомлението. Кметът на съответната община, район и кметство обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, и на общественодостъпно място в срок до 3 дни от получаването на уведомлението, за което предоставя информация на компетентния орган.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се съобразява с особеностите на инвестиционното предложение, като съдържа:

 1. данни за възложителя;
 2. резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;
 3. връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;
 4. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
 5. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения;
 6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;
 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
 9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.;
 10. (предишна т. 9 – ДВ, бр. 3 от 2018 г., доп., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични.

 (4) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) При инвестиционно предложение за изграждане на ново или изменения или разширения на съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, което попада в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС, към уведомлението по ал. 1 се прилага актуално уведомление по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС за класификация на предприятието/съоръжението в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.).

 (5) Изключение по ал. 4 се допуска при инвестиционно предложение за изграждане на ново предприятие/съоръжение, за което на този етап не е налична пълна информация за класификацията на опасните вещества, които се очаква да са налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) В случаите по ал. 5 уведомлението по чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС се подава с оценката и информацията по чл. 6, ал. 1, т. 2 за инвестиционно предложение в обхвата на приложение № 2 към ЗООС, съответно със заданието за ОВОС по чл. 10, ал. 3 за инвестиционно предложение в обхвата на приложение № 1 към ЗООС.

 (7) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Възложителят може да изпълни задължението си по ал. 1 чрез внасяне на уведомлението до съответния орган по Закона за устройство на територията или по друг специален закон.

 (8) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) За случаите по ал. 7 органът по Закона за устройство на територията или по друг специален закон препраща уведомлението по ал. 1 на съответния компетентен орган – МОСВ/РИОСВ.

 Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща уведомлението по чл. 4 на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано със:

 1. водовземане от повърхностни или подземни води;
 2. ползване на повърхностни или подземни водни обекти;
 3. заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
 4. заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води;
 5. приоритетни и/или опасни вещества от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

 (2) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 1 изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа:

 1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани;
 2. (доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им;
 3. информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по глава шеста от ЗООС;
 4. информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването;
 5. мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми;
 6. (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

 (3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При непълнота или недостатъчност на предоставените от възложителя данни по чл. 4 за изразяване на становището по ал. 2 директорът на съответната басейнова дирекция уведомява съответния компетентен орган и указва какви допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят съобразно конкретното инвестиционно предложение и местоположението му.

 Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм., бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Въз основа на уведомлението по чл. 4 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение № 2 или е разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласно приложение № 1 или приложение № 2 ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок 14 дни от постъпване на уведомлението по чл. 4, ал. 1 или 8 информира писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС, като в случаите, когато това е приложимо, се дават указания и за:

 1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) необходимост от провеждане на процедури по реда на глава седма, раздел I и/или II от ЗООС, включително за уведомяването по чл. 103, ал. 5 и/или чл. 123в, т. 1 от ЗООС;
 2. извършване на оценка за съвместимостта чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;
 3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) съвместяване на процедурата по реда на чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства;
 4. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) прилагане на чл. 156е, ал. 5 – 9 от Закона за водите;
 5. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС потвърждение за класификацията на предприятието/съоръжението с нисък или висок рисков потенциал в съответствие с критериите на приложение № 3 към ЗООС или за липсата на такава класификация;
 6. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна т. 4, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) необходимите допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят съобразно конкретното инвестиционно предложение и местоположението му - в случаите по чл. 4а, ал. 3;
 7. (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) прилагане на чл. 93, ал. 9 ЗООС;
 8. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) възможността за прилагане на чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща копие от писмото по ал. 1 до кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, на съответната басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по околна среда и/или Дирекцията на национален или природен парк, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в интернет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, компетентният орган по околна среда с писмото по ал. 1 може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на ОВОС.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски или неточности в представената информация по чл. 4, ал. 3 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и/или да отстрани допуснатите неточности, като определя срок за това най-малко 7 дни.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случай че не бъде предоставена допълнителна информация и/или неточностите не бъдат отстранени в срока по ал. 4, процедурата по чл. 5, ал. 1 се прекратява.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Срокът по ал. 4 не се включва в срока по ал. 1.

 Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.) За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък "Тарифата" и внася писмено искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага:

 1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител;
 2. информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител съгласно изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 ЗООС – в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС;
 3. предложението за управление на минните отпадъци – в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства;
 4. (отм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.).

 (2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС при заявено писмено искане от страна на възложителя към искането по ал. 1 се прилага като отделно самостоятелно приложение и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител, разработена поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби.

 (3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от възложителя да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация и определя срок за това най-малко 7 дни.

 (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 3, процедурата по разглеждане на искането се прекратява.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) Срокът, определен за отстраняване на непълнотите и неточностите в документацията, не се включва в срока за произнасяне по чл. 93, ал. 6 от ЗООС.

(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, представена по ал. 1, и/или на оценката по ал. 2, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

 (7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща отделното приложение към искането с оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС за всяка от инсталациите съгласно приложение № 4 към ЗООС на Изпълнителната агенция по околна среда за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на най-добри налични техники и определя срок за отговор до 14 дни.

 (8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени от Изпълнителната агенция по околна среда непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към искането оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква еднократно от възложителя допълване на информацията при условията и по реда на ал. 3. Допълнената информация се представя на компетентния орган под формата на ново самостоятелно приложение към искането за преценяване в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. Компетентният орган провежда консултации по допълнената информация по реда на ал. 7. Ако в резултат на повторните консултации по ал. 7 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти, пропуски или неточности, се счита, че не е потвърдено прилагането на най-добри налични техники и компетентният орган прилага чл. 99а, ал. 4 ЗООС.

 (9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., бр. 3 от 2018 г.) За изясняване на обществения интерес по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
 2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) предоставя копие на искането по ал. 1 и информацията по приложение № 2 на електронен носител на съответната община/район/кметства по чл. 5, ал. 2.

 (10) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 съответната община/район/кметство:

 1. осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица;
 2. в срок до 3 дни след изтичането на срока по т. 1 изпраща на съответния компетентен орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7.

 (11) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на разположение на обществеността всяка информация от значение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, различна от вече оповестената, като я публикува на интернет страницата си в срок до 7 дни, след като му е станала известна.

 Чл. 7. (1) Компетентният орган по чл. 6 преценява необходимостта от извършване на ОВОС, като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда, въз основа на:

 1. представената от възложителя информация по чл. 6;
 2. критериите по чл. 93, ал. 4 ЗООС;
 3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) получени становища, констатации или резултати от консултации, включително по чл. 6, ал. 8 – 10.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. организира при необходимост посещение на място за проверка на информацията по чл. 6;
 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.) провежда консултации с Министерството на здравеопазването или съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС, като изпраща получената документация по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3 с искане за мотивирано становище на:

 а) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС е министърът на околната среда и водите, като определя срок за отговор до 14 дни от получаване на искането;

 б) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., бр. 3 от 2018 г.) съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е директорът на съответната РИОСВ, като определя срок за отговор до 14 дни от получаване на искането;

 в) (нова – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Министерството на здравеопазването или съответната РЗИ изготвят становище въз основа на предоставената от възложителя информация и мотивирани заключения по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве в документацията по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3;

 1. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., нова, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) в случаите по чл. 99б ЗООС изпраща представената информация и оценка по чл. 6, ал. 1, т. 2 за становище и на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 93, ал. 3 ЗООС – на техните териториални подразделения, като определя срок за отговор до 10 дни от получаването им;
 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) при необходимост може да проведе консултации и с други специализирани ведомства, в т.ч. със съответната басейнова дирекция, дирекция на национален парк, дирекция на природен парк, община/район/кметство, научни институции/организации и др., като поставя срок за изразяване на становище до 10 дни от получаване на искането.

 (3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) Когато в срока по ал. 2, т. 2 – 4 не постъпи становище, се приема, че съответното ведомство няма бележки и предложения към предоставената документация по чл. 6, ал. 1.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 3, изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 3 от 2018 г.) Времето за провеждане на консултации по ал. 2, т. 2 - 4 не се включва в срока по чл. 93, ал. 6 от ЗООС.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 4, изм., бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице информира писмено възложителя за провежданите консултации и определените срокове по ал. 2 и 4.

 Чл. 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) В срок до един месец от внасянето на искането по чл. 6 компетентният орган се произнася с решение по необходимостта от извършване на ОВОС, което съдържа:

 1. наименование на органа, който го издава;
 2. името на възложителя, местожителството/седалището, ЕИК;
 3. кратко описание на инвестиционното предложение;
 4. правните и фактическите основания за постановяване на решението;
 5. мотиви въз основа на критериите по чл. 93, ал. 4 ЗООС;
 6. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) условия, характеристики и/или мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, и ограничения при необходимост;
 7. разпоредителна част;
 8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
 9. дата на издаване и подпис.

 (2) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС в решението се включват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники. При мотиви за непотвърждаване в решението се вписва условие за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване на чл. 118, ал. 1 ЗООС.

 (3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) В случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС в решението се включват мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния и се поставят условия към съоръженията и технологиите, както и към доклада за безопасност за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.

 (4) При преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 93, ал. 4 ЗООС, компетентният орган задължително се произнася с решение да се извърши ОВОС, когато:

 1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие, и/или
 2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2 Министерството на здравеопазването или съответната РЗИ изрази необходимост от извършване на ОВОС;
 3. са налице обстоятелства по чл. 99б, ал. 6 ЗООС.

 (5) В срок до 3 дни от постановяване на решението по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. предоставя оригинал на решението на възложителя;
 2. обявява решението чрез съобщение в продължение на 14 дни на общественодостъпно място в сградата на МОСВ и/или РИОСВ и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп до съдържанието на решението;
 3. информира писмено за взетото решение съответната/съответните община/общини, район/райони, кметство/кметства, съответната басейнова дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда, а за случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС – и органите по чл. 7, ал. 2, т. 3;
 4. информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение и му предоставя копие от постановеното решение за съобразяване с разпоредбата на чл. 82, ал. 5 ЗООС.

 Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА,

СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

 

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите по чл. 95, ал. 3 ЗООС.

(2) При заявен писмен интерес към процедурата по ОВОС от лица или организации извън определените по ал. 1 възложителят осигурява извършване на консултации с интересуващите се.

 (3) Консултациите по ал. 2 могат да се организират по някои от следните начини:

 1. обявяване в средствата за масово осведомяване;
 2. изпращане на съобщения до местните власти;
 3. изготвяне и разпространение на проспект или брошура с кратка информация за инвестиционното предложение;
 4. разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, живеещи в непосредствена близост, с молба за информация и коментар по инвестиционното предложение;
 5. поставяне на информационни табла или постери;
 6. организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;
 7. организиране на срещи със засегнатото население.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При консултациите възложителят предоставя достатъчна информация за изясняване на намеренията си и време на специализираните ведомства и засегнатата общественост за изразяване на становище.

 (5) Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.

 Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 3 от 2018 г., изм. и доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Възложител на предложение, включено в приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС, за случаи по чл. 93, ал. 9 ЗООС, за случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС или възложител, получил решение по чл. 8, че е необходимо извършване на ОВОС, възлага изработването на задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2 ЗООС.

(2) Информацията, получена при консултациите по чл. 9, се използва при изработване на заданието по ал. 1.

 (3) Заданието по ал. 1 съдържа:

 1. характеристика на инвестиционното предложение, включващо:

 а) описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация;

 б) (доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС;

 в) определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение;

 1. алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение;
 2. (доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно;
 3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС;
 4. структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки;
 5. списък на необходимите приложения, списъци и други;
 6. етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС;
 7. други условия или изисквания;
 8. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС:

 а) заявление с обхват и съдържание на приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС, и/или;

 б) заявление по приложение № 3 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС без приложенията.

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., отм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда. Компетентният орган може да препоръча на възложителя да проведе консултации с други заинтересувани лица или органи извън определените по чл. 9, ал. 1.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При консултациите по ал. 5 възложителят писмено заявява намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, която ще се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС.

 (7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Възложителят провежда консултации с Министерството на здравеопазването или РЗИ във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

 (8) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., доп., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща в срок до 3 дни след получаване на заявлението по ал. 3, т. 9, буква "а" на изпълнителния директор на ИАОС за проверка за съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС и при необходимост за извършване на проверка на място и определя срок за отговор до 45 дни.

 (9) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока по ал. 8 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на заявлението, като посочва основанията за това.

 (10) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В срок до 14 дни след срока за отговор по ал. 8 компетентният орган уведомява възложителя за необходимостта от представяне на допълнено заявление. Заявлението е самостоятелно приложение към доклада за ОВОС и се представя в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

 (11) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Извън случаите на ал. 9 изпълнителният директор на ИАОС информира в срока по ал. 8 компетентния орган за липсата на необходимост от допълване на заявлението.

 (12) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В срок до 14 дни след изтичането на срока за отговор по ал. 8 компетентният орган уведомява възложителя за липсата на необходимост от допълване на заявлението.

 (13) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице се произнася по заданието по ал. 3 независимо от сроковете по ал. 8, 10 и 12.

 Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 и изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 96, ал. 1 ЗООС и чл. 13, 14 и 18 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случаите по чл. 10, ал. 6 оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС се разработва поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби.

 (3) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите по чл. 99б, ал. 2, т. 2 и ал. 6 ЗООС информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС се изготвят в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

 (4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 3, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Докладът за ОВОС се изготвя от колектив от експерти с ръководител, всеки от които представя лично попълнена декларация, че:

 1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС;
 2. познава изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;
 3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) не е лично заинтересуван от реализацията на инвестиционното предложение.

 (5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 4, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Не се считат за лично заинтересувани експертите, когато:

 1. не са собственици или членове на управителен или контролен орган на юридическото лице - възложител;
 2. не са свързани лица по смисъла на Търговския закон и не са в трудови правоотношения с възложителя;
 3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) не са в трудови и служебни правоотношения с компетентните органи по чл. 10 ЗООС;
 4. не са членове на експертните екологични съвети по чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗООС;
 5. не са участвали в изготвянето и одобряването на съответното инвестиционно предложение.

 (6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 5, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Ръководителят на колектива от експерти е отговорен за:

 1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.);
 2. пълнотата и достоверността на представената информация в доклада за ОВОС;
 3. отразяването на становищата и мнението на засегнатата общественост;
 4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) обективността на заключението по чл. 96, ал. 1, т. 10 ЗООС и предложените мерки, в т.ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда, и за съобразяване със заключенията от оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС при поискано прилагане на чл. 118, ал. 2 ЗООС и от оценката по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 6, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Експертите отговарят за пълнотата, достоверността и обективността на разработените от тях раздели на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1, т. 4 и на даденото от тях заключение по смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС.

(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) Ако поради неизпълнение на задълженията по ал. 4 – 7 настъпят вреди, експертите носят отговорност в пълния им размер.

 Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) (1) Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва:

 1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;
 2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;
 3. справката по чл. 9, ал. 5;
 4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;
 5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) писмени декларации по чл. 11, ал. 4 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:

 1. в случаите по чл. 99б, ал. 2, т. 2 ЗООС – информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС;
 2. в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства – предложението за управление на минните отпадъци;
 3. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;
 4. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 11 ЗООС;
 5. доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв доклад;
 6. заданието по чл. 10;
 7. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 – документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС;
 8. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 по реда на чл. 10, ал. 9 – допълнено заявление с обхват и съдържание по приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от ЗООС.

 Глава четвърта

ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., изм. и доп., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г.) За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася такса в размер, определен с Тарифата, и искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 и приложенията му на хартиен и на електронен носител.

 (2) Възложителят е длъжен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията, представена по ал. 1, на хартиения и на електронния носител.

 Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган оценява качеството на доклада по чл. 12 в срок 30 дни от внасянето му, като оценява качеството на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1 и нетехническото резюме по чл. 12, ал. 2, т. 4 въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с изработеното задание по чл. 10;
 2. отразяване на резултатите от проведените консултации;
 3. равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;
 4. оценка на значимостта на въздействията; описание на: преки и непреки, кумулативни, кратко-, средно- и дълготрайни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;
 5. предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда и разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките съгласно образец по приложение № 2а;
 6. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) наличие на графични материали – карти, схеми, диаграми и др., в подходящ мащаб;
 7. нетехническото резюме да не съдържа технически термини.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., в сила от 14.04.2010 г., изм., бр. 3 от 2011 г.) За извършване оценка на качеството на доклада по отношение на направените в него анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение:

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище по доклада за ОВОС от:

 а) съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение – за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат от Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ, и за докладите по ОВОС, и документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС; компетентният орган изпраща документацията до съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение;

 б) Министерството на здравеопазването – за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат във Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ, с изключение на тези по буква "а";

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., бр. 3 от 2018 г.) становището на Министерството на здравеопазването или на РЗИ по т. 1 се изпраща по служебен път на РИОСВ или на МОСВ в срок 20 дни от постъпване на искането;
 2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) когато становището на Министерството на здравеопазването или на РЗИ не се получи в срока по т. 2, счита се, че няма бележки и предложения по представената документация;
 3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) при отрицателно становище на специализираните органи по т. 1 те излагат своите мотиви и дават конкретни указания за допълване и преработване на доклада по отношение на направената в него оценка на здравния риск.

 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице дава положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС, когато представената информация е:

 1. пълна, без пропуски и слабости;
 2. с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение.

 (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице дава отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС, когато представената информация е непълна, неясна или със съществени пропуски, включително при получено писмено мотивирано отрицателно становище от специализираните компетентни органи по ал. 2.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, представена като приложение към доклада за ОВОС за всяка от инсталациите съгласно приложение № 4 към ЗООС, на Изпълнителната агенция по околна среда за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники, като определя срок за отговор не повече от 14 дни.

 (6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При установени от Изпълнителната агенция по околна среда непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към доклада за ОВОС за всяка от инсталациите оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква от възложителя еднократно допълване на информацията и поставя срок за представянето й. Допълнената информация се представя на компетентния орган под формата на ново самостоятелно приложение към доклада за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител и електронен носител. Компетентният орган провежда консултации по допълнената информация по реда на ал. 5. Ако в резултат от повторните консултации по ал. 5 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти, пропуски или неточности, се счита, че не е потвърдено прилагането на най-добри налични техники и компетентният орган прилага разпоредбата на чл. 99а, ал. 4 ЗООС.

(7) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, представена като приложение към доклада за ОВОС, на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 94, ал. 2 ЗООС – на техните териториални подразделения, за представяне на становище по компетентност относно одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния, като определя срок за отговор не повече от 14 дни.

 (8) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При установени от органите по ал. 7 непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към доклада за ОВОС информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС връща за допълване или преработване с доклада за ОВОС по реда на чл. 15, ал. 2 и дава конкретни указания. При представяне на отрицателно становище органите по ал. 7 излагат своите мотиви в съответствие с представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС и когато е приложимо, със съответните специализирани нормативни актове за определяне на безопасни разстояния.

 (9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява представен доклад за оценка на степента на въздействие като приложение към доклада за ОВОС съгласно чл. 24, ал. 3 - 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.) в срока по ал. 1.

 (10) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна ал. 8, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) При отрицателна оценка на качеството на приложен към доклад за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява възложителя по реда на чл. 15, ал. 2, връща доклада за допълване или преработване и дава конкретни указания за това.

 (11) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., предишна ал. 9, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп., бр. 3 от 2018 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) При оценяване качеството на доклада за ОВОС и приложенията към него компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква становища и от други специализирани ведомства със срок за отговор 14 дни от постъпване на искането, като в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС изисква становище от органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС. Когато в посочения срок не постъпи становище, се приема, че съответното ведомство няма бележки, предложения и изисквания към инвестиционното предложение.

 (12) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаването на допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС го изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на съответствие на съдържанието и формата му с изискванията на наредбата по чл. 119, ал. 1 от ЗООС и определя срок за отговор до 20 дни.

 (13) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока за отговор по ал. 12 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на заявлението, изпратено по реда на ал. 12, и посочва основанията за това. В срока по ал. 1 компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС при необходимостта от следващо допълване на заявлението.

 (14) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по ал. 13 допълненото заявление се представя от възложителя с доклада за ОВОС като самостоятелно приложение към него в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

 (15) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаване на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС ги изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на съответствие на съдържанието и формата им с изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС и определя срок за отговор до 20 дни.

 (16) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС в срока за отговор по ал. 15 уведомява писмено компетентния орган за необходимите поправки и информация за допълване на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС. В срока по ал. 1 компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС при необходимостта от следващо допълване.

 (17) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по ал. 16 допълнената документация се представя от възложителя с доклада за ОВОС като самостоятелно приложение към него в един екземпляр на хартиен носител и на електронен носител.

 (18) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни след получаването на документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС ги изпраща на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на кмета на общината/общините и на директора на съответната РИОСВ за становище, което да се предостави едновременно на компетентния орган и на изпълнителния директор на ИАОС в срок до 14 дни.

 Чл. 15. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) При положителна оценка по чл. 14, ал. 3 становище от изпълнителния директор на ИАОС относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични техники, становища от органите по чл. 114, ал. 2 ЗООС относно одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния на предприятията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС и положителна оценка на приложен към доклада за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице с писмо уведомява възложителя. При необходимост компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано може да изиска допълнително представяне на копие от доклада и приложенията към него на хартиен и на електронен носител. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС за период най-малко 30 календарни дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане по чл. 17 чрез интернет страницата си на определено за целта място.

 (2) При отрицателна оценка по чл. 14, ал. 4 и/или по чл. 14, ал. 10 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява възложителя, връща доклада за ОВОС и/или доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за допълване или преработване и дава конкретни указания за това, в т.ч. указания съгласно чл. 99б, ал. 6 ЗООС, когато е приложимо. Компетентният орган оценява допълнения/преработения доклад за ОВОС и/или доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони по реда на чл. 14.

(3) В случаите по ал. 2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя срок за представяне на допълнения/преработения доклад за ОВОС и/или доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Когато допълненият/преработеният доклад за ОВОС и/или доклад за оценка на степента на въздействие не бъде представен в указания срок, процедурата по ОВОС се прекратява, за което се уведомява възложителят.

 (4) При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада за ОВОС и/или на доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС, за което уведомява възложителя.

 Глава пета

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) (1) (Предишен текст на чл. 16, доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) С писмото по чл. 15, ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя и засегнатите общини, райони и/или кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложенията към него.

 (2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато е представен и доклад за оценка на степента на въздействие, като приложение към доклада за ОВОС, който е оценен положително по реда на чл. 14, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице осигурява достъп до доклада за оценка на степента на въздействие чрез своята интернет страница в 5-дневен срок след изпращане на писмото по чл. 15, ал. 1.

(3) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице, кметовете на засегнатите общини и изпълнителният директор на ИАОС в 3-дневен срок от получаване на писмото по чл. 15, ал. 1 оповестяват по образец съгласно приложение № 9 заявлението по чл. 4, ал. 3/допълненото заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС и/или оповестяват документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС по приложение № 6 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС и осигуряват при равнопоставеност обществен достъп чрез своята интернет страница в продължение на 30 дни.

 (4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС кметовете на засегнатите общини и заинтересованата общественост изпращат становищата в резултат от обществения достъп по ал. 3 едновременно до компетентния орган и до изпълнителния директор на ИАОС.

 (5) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС след приключване на обществения достъп по ал. 3 и 4 изпълнителният директор на ИАОС предприема действията по чл. 122а, ал. 6 и 7 и чл. 123б от ЗООС и/или действията по чл. 115, ал. 9 от ЗООС.

 (6) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС предоставя на компетентния орган становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност и/или предоставя съдържанието на комплексното разрешително по чл. 123 от ЗООС или мотивирания отказ по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС до 3 дни след приключване на действията по ал. 5.

 Чл. 17. (1) Общественото обсъждане на доклада за ОВОС се извършва в следния ред:

 1. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) възложителят предоставя по един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения към него на определените органи по чл. 16 заедно с писмено искане по чл. 97, ал. 2 ЗООС;
 2. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., бр. 3 от 2018 г.) засегнатите общини, райони или кметства по чл. 16 потвърждават писмено мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за обществено обсъждане, мястото и времето за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища или правят друго предложение в срока по чл. 97, ал. 2 ЗООС, като при непроизнасяне в 7-дневния срок се смята, че предложението на възложителя е прието; възложителят ги обявява в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане; обявата се изготвя по образец съгласно приложение № 3;
 3. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) от засегнатите общини/райони/кметства се осигурява уведомяване по подходящ начин на населението за предстоящото обществено обсъждане, включително чрез поставяне на обява на общественодостъпно място в сградата на общината/района/кметството, за което се съставя протокол, копие от който се предоставя на компетентния орган;
 4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна т. 3, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп., бр. 3 от 2018 г.) възложителят уведомява писмено компетентния орган за мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за общественото обсъждане, за оповестяване от компетентния орган чрез неговата интернет страница на определено за целта място и представя доказателства за изпълнението по т. 2 в срок най-малко 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане;
 5. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна т. 4, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) по своя преценка възложителят може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата/срещите за обществено обсъждане;
 6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна т. 5, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) срещата/срещите за общественото обсъждане се ръководи от възложителя или от упълномощено от него лице, които запознават присъстващите накратко с инвестиционното предложение;
 7. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна т. 6, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) възложителят осигурява присъствието на ръководителя и на представители на колектива от независими експерти на срещата/срещите, като те запознават присъстващите накратко с резултатите от извършената ОВОС, като използват и карти, схеми и др. нагледни материали; в случаите на приложен доклад за оценка на степента на въздействие към доклада за ОВОС възложителят осигурява присъствие и на представители на колектива, изготвили оценката за съвместимост, които запознават също накратко присъстващите с резултатите от извършената от тях оценка.

 (2) За общественото обсъждане се води протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината (района, кметството), на чиято територия се провежда срещата. Протоколът се подписва от възложителя и от протоколчика и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането.

 (3) Длъжностното лице по ал. 2 предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок до 3 дни от датата на срещата.

 (4) В срок до 7 дни след срещата/срещите за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища.

 (5) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2009 г., изм. и доп., бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срок 10 дни след срещата/последната среща за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган и на съответните общини/райони/кметства писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.

 (6) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Съответните общини/райони/кметства осигуряват за срок 7 дни на интернет страницата си и/или по друг подходящ начин обществен достъп до становището по ал. 5 на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане, за което предоставят информация на компетентния орган.

 (7) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 6, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Когато в резултат на общественото обсъждане са предложени писмено други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение и/или нова информация въз основа на експертна оценка, която се различава от представената в доклада за ОВОС, възложителят по своя преценка възлага допълване на доклада за ОВОС и приложенията към него. Преценката да не се възлага допълване на доклада за ОВОС заедно с мотивите за нея се включва към становището по ал. 5.

 (8) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., предишна ал. 7, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Когато компетентният орган установи, че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 1 е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в информация в приложения към доклада по ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие, компетентният орган дава указания за предприемане при необходимост на действия по чл. 39, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, определя срок за това и уведомява писмено възложителя.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 7, бр. 3 от 2011 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., предишна ал. 8, изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите на допълване на доклада за ОВОС по ал. 7 и/или ал. 8 възложителят уведомява писмено компетентния орган и съответните общини/райони/кметства и посочва срока за представяне на допълнението. Писменото уведомяване се счита за неразделна част от становището по ал. 5. Качеството на допълнения доклад по ал. 7 и/или ал. 8 се оценява от компетентния орган по реда на чл. 14 и 15.

 (10) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) След положителна оценка на качеството на допълнения доклад по ал. 7 се извършва ново обществено обсъждане по реда на чл. 17.

 (11) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 8, бр. 3 от 2011 г., предишна ал. 9, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4 за преглед на място до насрочване заседанието на ЕЕС, а след това - по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

(12) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице предоставя на разположение на обществеността всяка информация от значение за вземане на решение по ОВОС, различна от вече оповестената, като я публикува на интернет страницата си в срок до 7 дни, след като му е станала известна.

 (13) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., предишна ал. 12, изм., бр. 62 от 2022 г. , в сила от 5.08.2022 г.) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС разпоредбите на ал. 1 – 12 се прилагат за доклада за ОВОС с всички приложения към него с изключение на документите по чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8.

 Глава шеста

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС

Чл. 18. (1) Компетентният орган взема решение по ОВОС въз основа на:

 1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.) доклада за ОВОС и приложенията към него;
 2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 3 от 2018 г.) документацията и становищата, изискани и/или представени в хода на процедурата, в т.ч. допълнението по чл. 17, ал. 7 и допълнителните проучвания по чл. 17, ал. 8;
 3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) становища на други специализирани лица, органи, организации и структури, които имат предоставени компетенции с нормативен акт в областта на компоненти и фактори на околната среда, човешкото здраве и културно-историческото наследство;
 4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5;
 5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) решението на ВЕЕС при МОСВ или решението на ЕЕС при съответната РИОСВ;
 6. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) становището за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност и/или проекта на решение по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Експертният екологичен съвет по ал. 1, т. 5 взема решение след предоставяне на проекта на решение в съответствие с правилника по чл. 12, ал. 3 от ЗООС.

 Чл. 19. (1) С решението по чл. 18, ал. 1 компетентният орган одобрява осъществяването на инвестиционното предложение в случаите, когато:

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве;
 2. липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение;
 3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;
 4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) е депозирано мотивирано становище на МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве;
 5. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) становището е за одобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено от изпълнителния директор на ИАОС съдържанието на комплексното разрешително по чл. 123 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.

 (2) С решението по чл. 18, ал. 1 компетентният орган не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение в случаите, когато:

 1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве;
 2. не са предложени или приети от възложителя или не съществуват други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда;
 3. депозирани са мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение;
 4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;
 5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) е депозирано мотивирано становище на МЗ или съответната РЗИ, че се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при осъществяване на инвестиционното предложение;
 6. (нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) са налице обстоятелствата по чл. 99б, ал. 7 ЗООС;
 7. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) становището е за неодобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено становище от изпълнителния директор на ИАОС за мотивиран отказ от издаването по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.

 (3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 29 от 2010 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС в решението по ОВОС се включват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники. При мотиви за непотвърждаване в решението се вписва условие за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване на чл. 118, ал. 1 ЗООС.

 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Условията, мерките и ограниченията в решението се основават на:

 1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) плана за изпълнение на мерките в доклада за ОВОС и заключението по чл. 83, ал. 5 ЗООС; характера, местоположението и размера на инвестиционното предложение и значимостта на неговите последици за околната среда;
 2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) законосъобразните предложения по чл. 17, ал. 4 - 7;
 3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм., бр. 3 от 2011 г.) становищата и документацията по чл. 18, ал. 1;
 4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключенията и предложенията в приложенията към доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 2, т. 4 и 6.

 Чл. 20. (1) Компетентният орган взема решение по ОВОС в срока по чл. 99, ал. 2 ЗООС в зависимост от спецификата и сложността на инвестиционното предложение.

 (2) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В срока по ал. 1 не се включва времето за допълване на доклада по чл. 17, ал. 7 и/или ал. 8 и действията по реда на чл. 17, ал. 9 и 10.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

 1. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) оповестява решението по ОВОС по реда на чл. 99, ал. 6 ЗООС;
 2. изпраща копие от постановеното решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение;
 3. информира писмено за взетото решение съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, съответната РИОСВ, басейновата дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда;
 4. (нова – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС информира писмено за взетото решение министъра на вътрешните работи.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 3 от 2011 г.) Решението по ОВОС по чл. 19, ал. 1 или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, е елемент от фактическия състав от процедурата за:

 1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) издаване на акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон съгласно чл. 82, ал. 5 ЗООС и е приложение - неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение;
 2. одобряване на плана/програмата в случаите на чл. 5, ал. 3.

Глава седма

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА ОТ

РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС И ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

(Загл. доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

 

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Компетентните органи осъществяват контрол по изпълнението на условията от решенията:

 1. при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти;
 2. по време на строителството;
 3. при издаване на разрешение за ползване на строежа;
 4. по време на експлоатацията на обекта.

 (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Контролът по ал. 1 включва проверка по документи и чрез посещение на място на резултатите от изпълнението на плана за мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и оценка на тяхната ефективност, съответствие на характера, местоположението и размера на инвестиционното предложение и значимостта на неговите последици за околната среда. Контролът се извършва по реда на глава девета от ЗООС.

 (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите, когато решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е издадено от министъра на околната среда и водите, контролът по изпълнението на условията и мерките може да се възлага на съответната РИОСВ, басейнова дирекция или дирекция на национален парк.

 (4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 3 от 2018 г., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) В случаите по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 ЗООС проверката относно незапочването на осъществяване на инвестиционното предложение се извършва от съответната РИОСВ, като в срок 7 дни след проверката се уведомяват възложителят и МОСВ за резултатите, когато решението е издадено от министъра на околната среда и водите.

 (5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Органът, постановил решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или решението по ОВОС, оповестява резултатите от проверката по ал. 4, като:

 1. публикува съобщение на интернет страницата си;
 2. информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение за съобразяване с характера на резултатите от проверката по ал. 4.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 29 от 2010 г., отм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.).

Глава осма

ПРОЦЕДУРА ЗА ОВОС В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

Чл. 23. (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) Оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, на наредбата и на Конвенцията за оценка на въздействие върху околната среда в трансграничен контекст, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10 септември 1997 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.), в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС и/или по Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (обн., ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм., бр. 75 от 2016 г.), освен ако международен договор между Република България и засегната държава или държави предвижда друго.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Компетентен орган за процедурата по ОВОС в трансграничен контекст е министърът на околната среда и водите. Останалите органи по чл. 10 ЗООС са длъжни своевременно да предоставят постъпилата информация по провежданите процедури и да оказват необходимото съдействие на министъра на околната среда и водите и на възложителите.

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25 – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Оценката на въздействие върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие, за които Република България е държава на произход, се извършва в следната последователност:

 1. уведомяване на компетентните органи и засегнатата общественост по глава втора;
 2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) при предположение за значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави, включително трансгранично въздействие от големи аварии, министърът на околната среда и водите уведомява засегнатата държава или държави и определя срок за отговор дали съответната (засегнатата) държава ще участва в процедурата; към уведомлението се прилага описание на инвестиционното предложение и наличната информация (която не представлява тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация) за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето:

 а) при отрицателен отговор от страна на засегнатата държава по-нататъшната процедура следва изцяло последователността по чл. 2, ал. 1;

б) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) при положителен отговор от страна на засегнатата държава и заявяване нейното желание за участие в процедурата по-нататъшната последователност на процедурата по чл. 2 се видоизменя и приспособява с оглед отчитане на трансграничните аспекти, като се предвижда и уведомяване на обществеността за прилагане на процедура в трансграничен контекст;

 1. консултации между двете държави: дали ще се следва процедурата, установена от националното законодателство; ако предложението не е включено в приложение № I към Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, но е включено в приложение № 2 към ЗООС; предоставяне на информация за основните изисквания на законодателството; времето за консултации се определя между държавите случай по случай;
 2. определяне обхвата на информацията, която възложителят следва да включи в доклада за ОВОС, като се обърне особено внимание на аспектите с трансгранично въздействие и на мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване;
 3. изготвяне на доклад за ОВОС; възложителят е длъжен да представи на компетентния орган допълнително копие от доклада, превод на целия или на част от доклада, ако това е договорено между компетентните органи на двете държави, както и превод на нетехническото резюме;
 4. оценка на качеството на доклада за ОВОС; освен всички изисквания по глава четвърта компетентният орган отделя особено внимание на трансграничните въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване;
 5. изпращане на доклада за ОВОС (неговия превод, ако е договорено) и превода на нетехническото резюме на компетентния орган на засегнатата държава и предоставяне на възможност за провеждане на консултации относно: потенциалните трансгранични въздействия и мерките за предотвратяване или намаляване на въздействието; възможните предлагани алтернативи на инвестиционното предложение; други въпроси от взаимен интерес;
 6. предоставяне на възложителя на постъпилата документация от проведените консултации;
 7. обществено обсъждане на доклада за ОВОС с възможност за пряко участие на представител на компетентния орган на засегнатата държава и нейната общественост;
 8. (нова – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) предоставяне на информация на засегнатата държава за обобщените резултати от проведените консултации и за начина на включването им или вземането им предвид;
 9. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) вземане на решение по ОВОС с отчитане на забележките и предложенията, направени от засегнатата държава, участваща в процедурата по ОВОС;
 10. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) обявяване на решението по ОВОС и съобщаване на решението на засегнатата държава;
 11. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) контрол на изпълнението на решението; при изрична предварителна договореност компетентният орган на държавата на произход уведомява компетентния орган на засегнатата държава за осъществените контролни мерки и за направените констатации.

 (2) (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) В случаите по чл. 99б ЗООС възложителят на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал представя на компетентния орган и оценка на трансграничните въздействия от големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието/съоръжението.

Чл. 26. Оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие, които ще се осъществят на територията на други държави, при които Република България е засегната държава, се извършва в следната последователност:

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) при получаване на уведомление за инвестиционно предложение, което ще се осъществи на територията на друга държава и което може да се очаква, че ще има значително въздействие на територията на Република България, в посочения в уведомлението срок министърът на околната среда и водите уведомява държавата по произход за своето решение да участва или да не участва в процедурата по ОВОС:

 а) при изразено съгласие за участие се следва националната процедура на държавата на произход, ако друго не е предвидено в международен договор;

 б) министърът на околната среда и водите осигурява обществен достъп до предоставената информация за ОВОС и своевременно изпраща всички становища по документацията преди вземането на решения от компетентния орган на другата държава;

 1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) в случай че не е постъпило уведомление от държавата на произход за инвестиционно предложение по приложение № I към Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, което може да окаже съществено въздействие на територията на Република България, министърът на околната среда и водите прави необходимите постъпки пред компетентния орган на държавата по произход за провеждане на консултации за участие в процедурата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

§1. По смисъла на наредбата:

 1. "Държава на произход" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, под чиято юрисдикция се предвижда да се осъществи предлаганото инвестиционно намерение, при строителството и реализацията на което се предполага трансгранично въздействие.
 2. "Засегната държава" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, която може да бъде засегната от трансгранично въздействие от инвестиционното предложение.
 3. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) "Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.
 4. (Нова – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) "Най-ранен етап" за писмено информиране на компетентния орган по смисъла на чл. 4, ал. 1 е етапът, на който е налична информацията в обхвата и съдържанието по чл. 4, ал. 3 за определяне и провеждане на приложимата процедура по глава шеста от ЗООС. §1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При изготвяне на оценката по чл. 99а, ал. 1 в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС се съобразяват всички изисквания за обхват и съдържание за определянето на най-добрите налични техники по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни по чл. 119, ал. 1 ЗООС и методически указания, утвърдени от министъра на околната среда и води

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Наредбата се приема на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и отменя Наредба № 4 от 1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 84 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2000 г.).

§3.Заповедта по чл. 3, ал. 1 се издава в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.

§3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Образците на решенията по ОВОС и на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите и се публикуват на страницата на МОСВ в интернет.

§4. За всички доклади за ОВОС, възложени с договор, подписан до влизането в сила на наредбата, не се прилагат чл. 9 и 10.

§5. Министърът на околната среда и водите дава указания за прилагането на наредбата.

————————————————————————————————

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Постановление № 302 на Министерския съвет от 30 декември 2005 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване

на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни

предложения за строителство, дейности и технологии

(ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

§22. Навсякъде в наредбата думите "инвеститор", "инвеститора" и "инвеститорът" се заменят съответно с "възложител", "възложителя" и "възложителят".

 .......................................................................

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 към Постановление № 65 на Министерския съвет от 8 април 2010 г.

за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

§22. Министърът на околната среда и водите издава заповедта по чл. 3, ал. 1 в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на страницата на МОСВ в интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337

 на Министерския съвет от 30 декември 2010 г. за изменение

и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

§1. В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:

 .....................................................................

23. Навсякъде в наредбата думите "Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" и "РИОКОЗ" се заменят съответно с "Регионална здравна инспекция" и "РЗИ".

 .....................................................................

Преходни и заключителни разпоредби

§4. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите одобрява критериите по чл. 14, ал. 5, т. 2 и чл. 25, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми със заповед в срок до 6 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.

§5. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите одобрява критериите по чл. 8, ал. 3, т. 2 и по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда със заповед в срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.

§6. За висящите процедури по ОВОС, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилага разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от етапа, на който се намират.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Постановление № 300 на Министерския съвет от 23 ноември 2012 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

§5. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 2а, ал. 4 и 5 от същата наредба.

§6. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 7а, ал. 5 и 6 от същата наредба.

§7. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 2, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 25, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от същата наредба.

 .......................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Постановление № 26 на Министерския съвет от 9 февруари 2016 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 (ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

§3. (1) Процедурите по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

 (2) За висящите процедури по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 2а, ал. 5 и 6 от наредбата по ал. 1.

 .......................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Постановление № 336 на Министерския съвет от 29 декември 2017 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 (ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

§10. Текущите процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.

§11. Текущите процедури за оценка на въздействието върху околната среда по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 към Постановление № 75 на Министерския съвет от 8 април 2019 г.

 за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

§5. Текущите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда се довършват по досегашния ред.

 .......................................................................

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 към Постановление № 203 на Министерския съвет

от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на

нормативни актове на Министерския съвет

 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.)

§5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква "б", т. 4 – 7, т. 9 – 18, § 2, т. 6, буква "б", подбуква "бб", т. 7, т. 10, букви "г" и "д", т. 11 – 17, § 3, т. 1, 2 и т. 5, буква "б", които влизат в сила на 28 август 2019 г.

                                                              Приложение № 1

                                                            към чл. 3, ал. 2

                                               (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                                    отм., бр. 29 от 2010 г.)

                                                              Приложение № 2

                                                                   към чл. 6

                                               (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,

                                                          бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                                     изм., бр. 3 от 2018 г.,

                                                          бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.
 3. Пълен пощенски адрес.
 4. Телефон, факс и e-mail.
 5. Лице за контакти.
 6. Резюме на инвестиционното предложение:
 7. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
 2. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
 3. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
 4. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
 5. Предлагани методи за строителство.
 6. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
 7. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
 8. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.
 9. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
 10. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).
 11. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;
 2. мочурища, крайречни области, речни устия;
 3. крайбрежни зони и морска околна среда;
 4. планински и горски райони;
 5. защитени със закон територии;
 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.
 9. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
 10. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 11. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 12. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 13. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 14. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 15. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 16. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 17. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 18. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 19. Трансграничен характер на въздействието.
 20. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
 21. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

 

                                                             Приложение № 2а

                                                     към чл. 14, ал. 1, т. 5

                                               (Ново - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                                    изм., бр. 80 от 2009 г.)

 

Образец на план за изпълнение на мерките

 

 

по

ред

 

Мерки

 

 

Период/фаза

на изпълнение

 

 

Резултат

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Приложение № 3

                                                     към чл. 17, ал. 1, т. 2

                                               (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.,

                                             изм. и доп., бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.)

              Образец на обява за среща за обществено обсъждане

     ........................................................................

                       (име на възложителя, седалище)

     На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Законаза опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически

и юридически лица, че е организирана среща/срещи за обществено

обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда

(ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

     ........................................................................

     Срещата/срещите ще се проведе/проведат на ..............................

(дата), от ............. часа, в ............................ (място, адрес).

     Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на

степента на въздействие (ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 1ЗООС (ако е налична) и/или оценката и информацията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС

(за предприятие/съоръжение с нисък/висок рисков потенциал), е на разположение

на интересуващите се всеки работен ден от ...... до ...... часа в община (район,

кметство) ..................., МОСВ/РИОСВ и .................................

     (при осигурено място от възложителя).

     Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада

за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по

околна среда на адрес: .....................................................

(ако е изискан доклад за оценка за степента на въздействие).

     Писмени становища могат да се предоставят .............................

................................................... (място, посочено от

възложителя) или на срещата/срещите за обществено обсъждане.

     За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

.................................................. (име, телефон за връзка).

                                                              Приложение № 4

                                                           към чл. 19, ал. 3

                                        (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

                                                    отм., бр. 29 от 2010 г.)

                                                               Приложение № 5

                                                            към чл. 4, ал. 1

                                              (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                              изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.,

                                                    изм., бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.,

                                                    доп., бр. 67 от 2019 г.,

                                                    в сила от 28.08.2019 г.,

                                                          бр. 62 от 2022 г. ,

                                                     в сила от 5.08.2022 г.)

                                                    ДО

                                                    МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                    СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                    или

                                                    ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                    .......................

                                 УВЕДОМЛЕНИЕ

                       за инвестиционно предложение

от ................................................................................,

                  (име, адрес и телефон за контакт)

...................................................................................,

                            (седалище)

Пълен пощенски адрес:  .............................................................

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  ................................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: .........................

Лице за контакти:  .................................................................

                   УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

                   ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че  ................................................................

има следното инвестиционно предложение:

....................................................................................

Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост

от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в

т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени

изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в

 обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост

от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон,

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на

специален закон:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни

проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или

засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи

на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство,

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща

пътна инфраструктура)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди –

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества,

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни

и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна

станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

 1. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества,

които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както

и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на

опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно

приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем,

по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС,

без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС

и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по

чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в

приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на

самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните

основания (мотиви):

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Прилагам:

 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на  чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

 1. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на

инвестиционно предложение.

 1. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

 1. Електронен носител – 1 бр.
 2. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено

в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 1. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 1. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено

чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Дата: ....................                    Уведомител: ........................

                                                              (подпис)

                                                              Приложение № 6

                                                            към чл. 6, ал. 1

                                              (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                                     изм., бр. 3 от 2018 г.,

                                                          бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.)

                                                    ДО

                                                    МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                    СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                    или

                                                    ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                    .......................

                                      ИСКАНЕ

       за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

               въздействието върху околната среда (ОВОС)

от ................................................................................,

                  (име, адрес и телефон за контакт)

....................................................................................

                              (седалище)

Пълен пощенски адрес: ..............................................................

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): .................................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: .........................

Лице за контакти: ..................................................................

            УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

            ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на

ОВОС за инвестиционно предложение .................................................

...................................................................................

...................................................................................

      (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е

             за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или

           изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1

                            или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

 1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –

един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

 1. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 2. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един

екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

 1. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по

чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един

екземпляр на електронен носител.

  Желая решението да бъде издадено в електронна форма и

изпратено на посочения адрес на електронна поща.

  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с

предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

  Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ....................                   Уведомител: .........................

                                                              (подпис)

                                                              Приложение № 7

                                                     към чл. 6, ал. 10, т. 2

                                              (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                                    изм., бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.)

 

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

или

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ………………

 

 

Относно: инвестиционно предложение за …………………………………………………

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наредбата) Ви изпращам резултатите от осигурения обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата, както следва:

 

 1. Информацията по приложение № 2 е постъпила в общината/района/кметството на ………………………… с вх. № ………………

 

 1. За информацията по приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на общината/района/кметството (ако има такава) и на информационното табло в сградата на адрес и/или на друго общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица.

 

 1. Информацията по приложение № 2 е оповестена по посочения по т. 2 начин за период от ……………. до …………………. (не по-малко от 14 дни).

 

 1. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за „………………………………….“ има/няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

 

Приложение:

 

 1. Констативен протокол по т. 2.

 

 1. При наличие на постъпили становища/възражения/мнения/жалби и др. същите се предоставят приложено с писмото.

 

Дата: ………………

 

Подпис

                                                               Приложение № 8

                                                           към чл. 13, ал. 1

                                              (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,

                                                    в сила от 12.02.2016 г.,

                                                     изм., бр. 3 от 2018 г.,

                                                          бр. 31 от 2019 г.,

                                                    в сила от 12.04.2019 г.,

                                                    доп., бр. 67 от 2019 г.,

                                                    в сила от 28.08.2019 г.,

                                                    изм., бр. 62 от 2022 г. ,

                                                     в сила от 5.08.2022 г.)

                                                    ДО

                                                    МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

                                                    СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                    или

                                                    ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

                                                    .......................

                                         ИСКАНЕ

за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от ...............................................................................

                      (име, адрес и телефон за контакт)

..................................................................................

                                  (седалище)

Пълен пощенски адрес: ............................................................

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ...............................................

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: .......................

Лице за контакти:.................................................................

            УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/

            ДИРЕКТОР,

Моля във връзка с издаване на решение по ОВОС да бъде оценено качеството на

представения доклад за ОВОС за инвестиционно предложение .........................

..................................................................................

                   (посочва се инвестиционното предложение)

и да ни уведомите за последващите действия по организиране на обществено обсъждане.

      (съгласно изискванията на глава четвърта от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда)

Докладът е изготвен на основание ..................................................

...................................................................................

         (чл. 92 от ЗООС или решение за преценяване на необходимостта от

             извършване на ОВОС № ...../..... г., или чл. 93, ал. 9 от ЗООС).

Прилагам:

 1. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 2. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 4. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 7. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива,

разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.

 1. Писмена декларация на експертите, подписана лично, че:

а) отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 2 от ЗООС за завършено висше

образование, степен "магистър";

б) не са лично заинтересувани от реализирането на съответното инвестиционно

предложение, плана или програмата;

в) познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна

уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 от ЗООС

се позовават на и се съобразяват с тези изисквания и с приложими методически

документи.

 1. Оценка по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за всяка

от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на

хартиен и един екземпляр на електронен носител.

 1. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен

носител.

 1. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан

 такъв, на хартиен и на електронен носител.

 1. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 2. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Документите по

чл. 112, ал. 3 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.

 1. Заявление с обхват и съдържание по приложение № 1 от наредбата по

чл. 119 от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС по реда на чл. 10, ал. 5.

  Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на

посочения от мен адрес на електронна поща.

  Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ....................                    Възложител: .........................

                                                            (подпис, длъжност)

                                                              Приложение № 9

                                                           към чл. 16, ал. 3

                                              (Ново – ДВ, бр. 67 от 2019 г.,

                                                    в сила от 28.08.2019 г.)

Обява за осигуряване на обществен достъп до заявлението/допълненото заявление по

чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 119 от ЗООС

 

 1. Обстоятелство, че решението е предмет на консултации с други държави членки, когато е приложимо.
 2. Оператор на инсталацията.
 3. Вид на възможното решение – за изграждане и/или за експлоатация на инсталация.
 4. Дейността, която се извършва/ще се извършва в инсталацията.
 5. Компетентният орган за вземането на решение.
 6. Органите, от които може да бъде получена информация, включително срока и мястото за получаването й.
 7. Органите, до които могат да се подават забележките, разясненията и възраженията на заинтересуваните

лица, включително срока и мястото за подаването им.

 1. Посочване на времето и мястото или средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.