Категории
Превантивна дейност

Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Добрич

 

Днес, 11.07.2019 г., във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с постъпил в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Добрич с възложител Регионална дирекция по горите – Варна, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Областният план за развитие на горските територии (ОПРГТ) в обхвата на област Добрич е дългосрочен документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на устойчивото регионално развитие. Разработен в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за горите, Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България и Стратегическия план за развитие на горския сектор и е хармонизиран с Областната стратегия за развитие на област Добрич по Закона за регионално развитие. Обект на ОПРГТ са всички категории горски територии в област Добрич, независимо от тяхната собственост.

С областният план за развитие на горските територии се определят целите на управление на горското и ловно стопанство, на общинско и областно ниво, основните задачи и приоритети за устойчиво интегрирано развитие при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.

ОПРГТ попада в обхвата на чл.85, ал.1 от ЗООС, област „горско стопанство“. Съгласно внесената документация, предвижданията на ОГТП на област Добрич очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, поради което, предвид разпоредбите на  чл. 2, ал.1, т. 1 и т.2 на Наредбата за условията за реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 59, ал.4 на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране на горските територии, областните планове за развитие на горските територии се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, съобразно което, на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган по ЕО за ОПРГТ на област Добрич е министърът на околната среда и водите.

Процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на плана. Екологичната оценка на ОПРГТ на област Добрич се извършва едновременно с изготвянето му. Становището по екологична оценка е задължително условие за последващо одобряване на плана. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана, се съобразяват със становището по ЕО и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ОПРГТ на област Добрич подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

В административния териториален обхват на област „Добрич“ (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 1. Природен парк (ПП) „Златни пясъци“, разположен в землищата на с. Осеново, общ. Аксаково и гр. Варна, общ. Варна и с. Кранево, общ. Балчик, обявен като народен парк с Постановление № 2134/03.02.1943 г. на Министерския съвет (МС), актуализиран по площ със Заповед № 801/29.10.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при МС (обн. ДВ, бр. 99/1979 г.) и Заповед № 278/16.04.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 35/1981 г.), прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-580/21.09.2001 г. на министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн. ДВ, бр. 81/2001 г.) и с приет План за управление с Решение № 460/20.06.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 61/2011 г.);
 2. Резерват (Р) „Калиакра“, разположен в землищата на с. Българево и с. Свети Никола, общ. Каварна, определен с Постановление за обявяване № 16298/26.09.1941 г. на министъра на земеделието и държавните имоти (МЗДИ), Заповед № 356/05.02.1966 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост (КГГП) при Министерски съвет (МС) (обн. ДВ, бр. 30/1966 г.) и Заповед № 231/04.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 35/1980 г.) и с площ, актуализирана със Заповед № РД-640/05.09.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 85/2006 г.), Заповед № РД-767/06.10.2014 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 93/2014 г.), Заповед № РД-659/13.10.2017 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 91/2017 г.) и Заповед № РД-96/16.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 24/2018 г.);
 3. Поддържан резерват (ПР) „Балтата“, разположен в землището на с. Кранево, общ. Балчик, обявен за Р със Заповед № 180/20.04.1978 г. на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 42/1978 г.), прекатегоризиран в ПР със Заповед № РД-391/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 99/1999 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-96/16.02.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 24/2006 г.) и с утвърден План за управление със Заповед № РД-1126/29.10.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 101/2004г.);
 4. Природна забележителност (ПЗ) „Александрийската гора–естествено издънково липово насаждение“, разположена в землището на с. Александрия, общ. Крушари, обявена със Заповед № 656/13.09.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 79/1979 г.);
 5. ПЗ „Арборетума“, разположена в землището на с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обявена със Заповед № 581/26.09.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 83/1981 г.);
 6. ПЗ „Вековна гора от летен дъб“, разположена в землището на с. Дъбовник, общ. Генерал Тошево, обявена със Заповед № 374/05.05.1982 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 39/1982 г.);
 7. Защитена местност (ЗМ) „Блатно кокиче“, разположена в землището на с. Кранево, общ. Балчик, обявена като буферна зона на ПР „Балтата“ със Заповед № 554/10.06.1982 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 52/1982 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-750/10.11.2009 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 4/2010 г.), намалена по площ със Заповед № 553/24.07.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 63/2015 г.) и с утвърден План за управление със Заповед № РД-1126/29.10.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 101/2004 г.);
 8. ЗМ „Степите“, разположена в землището на с. Българево и с. Свети Никола, общ. Каварна, обявена за буферна зона на Р „Калиакра” със Заповед № 390/25.04.1983 г. на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 38/1983 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-514/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.72/2007 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-161/28.03.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/2018 г.);
 9. ЗМ „Ароматна матиола“, разположена в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, обявена със Заповед № РД-442/21.05.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 56/2013 г.);
 10. ЗМ „Шабленско езеро“, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец и с. Крапец, общ. Шабла, обявена със Заповед № РД-31/24.01.1995 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 15/1995 г.) и с утвърден План за управление със Заповед № РД-167/26.02.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 31/2004 г.);
 11. ЗМ „Дуранкулашко езеро“, разположена в землищата на с. Ваклино, с. Дуранкулак и с. Крапец , общ. Шабла, обявена като ПЗ със Заповед № 123/21.02.1980 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 23/1980 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-786/15.08.2002 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2002 г.) и с утвърден План за управление със Заповед № РД-1125/11.12.2002 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 3/2003 г.);
 12. ЗМ „Яйлата“, разположена в землището на с. Камен бряг, общ. Каварна, обявена като историческо място със Заповед № 1047/22.12.1987 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 2/1988 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-822/23.08.2002 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2002 г.);
 13. ЗМ „Орлова могила“, разположена в землището на с. Долина, общ. Добрич, обявена като ПЗ със Заповед № 197/18.03.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 31/1981 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-819/23.08.2002 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2002 г.);
 14. ЗМ „Лозница“, разположена в землището на с. Лозница, общ. Генерал Тошево, обявена със Заповед № РД-845/18.08.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 81/2004 г.);
 15. ЗМ „Бежаново“, разположена в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обявена със Заповед № 846/18.08.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 81/2004г.);
 16. ЗМ „Росица“, разположена в землищата на с. Росица и с. Лозница, общ. Генерал Тошево, обявена със Заповед № РД-847/18.08.2004 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 81/2004 г.);
 17. ЗМ „Ботаническа градина – Балчик“, разположена в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, обявена със Заповед № РД-130/27.01.2005 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 26/2005 г.);
 18. ЗМ „Суха река“, разположена в землищата на с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, общ. Добрич-селска; с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, общ. Крушари и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, общ. Тервел, обл. Добрич и с. Голеш, с. Краново, общ. Кайнарджа, обл. Силистра, обявена със Заповед № РД-538/12.07.2007 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 68/2007 г.) и изменена със Заповед № РД-459/13.06.2014 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 53/2014 г.).

В административния териториален обхват на област „Добрич“ (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на ЗБР:

 1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000102 „Долината на река Батова” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);
 2. ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.);
 3. ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 4. ЗЗ BG0000118 „Златни пясъци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 5. ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. на МОСВ (обн.ДВ, бр. 10/2019 г.);
 6. ЗЗ BG0000154 „Езеро Дуранкулак” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);
 7. ЗЗ BG0000573 „Комплекс Калиакра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-815/12.12.2017 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 100/2017);
 8. ЗЗ BG0000569 „Кардам” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 9. ЗЗ BG0000570 „Изворово-Краище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 10. ЗЗ BG0000572 „Росица-Лозница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 11. ЗЗ BG0000621 „Езеро Шабла-Езерец” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 12. ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” за опазване на на дивите птици, обявена със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.);
 13. ЗЗ BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.), изменена със Заповед № РД-74/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);
 14. ЗЗ BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 100/2007 г.), изменена със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);
 15. ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 28/2010г.);
 16. ЗЗ BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 69/2009г.), изменена със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 15/2014 г.);
 17. ЗЗ BG0002061 „Балчик” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-130/10.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.);
 18. ЗЗ BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), изменена със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);
 19. ЗЗ BG0002085 „Чаиря” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.);
 20. ЗЗ BG0002097 „Белите скали” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-353/03.05.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.);
 21. ЗЗ BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-330/28.04.2014 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 41/2014 г.).

Предвид обстоятелството, че ОПРГТ на област „Добрич“ касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че той е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и утвърдените им планове за управление.

-  режимите на защитени зони BG0000130 „Крайморска Добруджа“, BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“, BG0000573 „Комплекс Калиакра“, BG0002039 „Хърсовска река“, BG0002048 „Суха река“, BG0002050 „Дуранкулашко езеро“, BG0002051 „Калиакра“, BG0002061 „Балчик“, BG0002082 „Батова“, BG0002085 „Чаиря“, BG0002097 „Белите скали“ и  BG0002115 „Било“  за опазване на дивите птици, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3 от горецитираната Наредба е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ОПРГТ на област „Добрич“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000 поради следните

 

МОТИВИ:

1. Реализирането на специфичните цели в ОПРГТ на област „Добрич“ допринася за:

1.1.  опазване и увеличаване площта на горите; поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания;

1.2. опазването на околната среда, като се очаква да се акумулира общ положителен ефект върху състоянието на компонентите на околната среда;

1.3. Спазването на разписаните в ОПРГТ на област „Добрич“ насоки за управление, забрани и ограничения би довело до създаване на благоприятни условия и възможности за устойчиво стопанисване на различните категории горските територии, което от своя страна е предпоставка за поддържане и/или подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания, местообитания на видове и видове (вкл. птици), предмет на опазване в границите на защитените зони (мрежата Натура 2000).