Категории
Превантивна дейност

Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана

Днес, 24.07.2019 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с постъпил в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана с възложител Регионална дирекция по горите – Берковица, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Областният план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана е документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на устойчивото регионално развитие. Разработен е в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за горите, Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България, Стратегическия план за развитие на горския сектор и е хармонизиран с Областната стратегия за развитие на област Монтана по Закона за регионално развитие. Обект на ОПРГТ са всички категории горски територии в областта, независимо от тяхната собственост. Планът е с десет годишен период на действие.

С областния план за развитие на горските територии се определят целите на управление на горското и ловно стопанство, на общинско и областно ниво, основните задачи и приоритети за устойчиво интегрирано развитие при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.

ОПРГТ попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС, област „горско стопанство“. Съгласно внесената документация, предвижданията на ОПРГТ на област Монтана очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, поради което, предвид разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за условията за реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 12, ал. 6 от Закона за горите и чл. 59, ал. 4 на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии, областните планове за развитие на горските територии се утвърждават със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, поради което, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за ЕО на плана е министърът на околната среда и водите.

Процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на плана. Екологичната оценка на ОПРГТ на област Монтана се извършва едновременно с изготвянето му. Становището по екологична оценка е задължително условие за последващо одобряване на плана. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана е необходимо да се съобразяват със становището по ЕО и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

Докладът за ЕО на плана следва да бъде изготвен от експерти, които отговарят на изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ОПРГТ на област Монтана подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 1. Природен парк (ПП) „Врачански Балкан“, разположен в землищата на гр. Враца, с. Бели извор, с. Лютаджик, с. Челопек и с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца, с. Зверино, с. Елисейна, с. Лютиброд и с. Очиндол, общ. Мездра, обл. Враца, с. Краводер и с. Главаци, общ. Криводол, обл. Враца, с. Оплетня, с. Дружево и с. Миланово, общ. Своге, обл. София и с. Горна Бяла речка, Долна Бяла речка, с. Долно Оризово, с. Горно Оризово и с. Стояново, общ. Вършец, обл. Монтана, обявен като народен парк със Заповед № 1449/21.12.1989 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда (КОПС) при МС (обн. ДВ, бр. 3/1990 г.), прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-934/22.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн. ДВ, бр. 73/2003 г.) и с приет План за управление с Решение № 750/14.10.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 82/2011 г.);
 2. Резерват (Р) „Горната кория“, разположен в землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), Заповед № 15/08.01.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 17/1981 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-562/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 64/2015 г.);
 3. Поддържан резерват (ПР) „Ибиша“, разположен в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, обявен за Р със Заповед № 794/10.081984 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 71/1984 г.), прекатегоризиран в ПР със Заповед № РД-394/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 99/1999 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-602/15.06.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 77/2010 г.) и с утвърден План за управление със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 64/2015 г.);
 4. Природна забележителност (ПЗ) „Водопад Водния скок“, разположена в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена със Заповед № 233/04.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 35/1980 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-474/06.08.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 99/2008 г.);
 5. ПЗ „Пещера Мишин камък“, разположена в землището на с. Превала, общ. Чипровци, обл. Монтана, обявена със Заповед № 2634/21.09.1962 г. на председателя на Главно управление по горите (ГУГ) при МС (обн. ДВ, бр. 91/1966 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-556/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 6. ПЗ „Мраморната пещера“, разположена в землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 41/1971 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-547/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 7. ПЗ „Хайдушките водопади“, разположена в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.), Заповед № 995/21.04.1971 г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 41/1971 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-545/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 8. ПЗ „Дуршин водопад“, разположена в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена със Заповед № 282/04.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1979 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-409/07.07.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 73/2008 г.);
 9. Защитена местност (ЗМ) „Остров Цибър“, разположена в землищата на с. Горни Цибър и с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-292/10.04.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 49/2007 г.);
 10. ЗМ „Рибарници Орсоя“, разположена в землището на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-898/22.11.2001 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 110/2001 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-110/06.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 20/2012 г.);
 11. ЗМ „Китката“, разположена в землището на с. Вирове, общ. Лом, обл. Монтана, обявена като ПЗ със Заповед № 206/23.03.1981 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 34/1981 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-1078/21.08.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-823/04.12.2009 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 8/2010 г.);
 12. ЗМ „Ускето“, разположена в землището на с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена като Р със Постановление № 3674/15.04.1949 г. на МС (Изв., бр. 87/1951 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-802/23.10.1992 г. на министъра на околната среда (МОС) (обн. ДВ, бр. 90/1992 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-318/30.05.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 55/2006 г.);
 13. ЗМ „Уручник“, разположена в землището на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, обявена като Р със Заповед № 358/09.02.1973 г. на министъра на горите и опазването на природната среда (МГОПС) (обн. ДВ, бр. 21/1973 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-802/23.10.1992 г. на МОС (обн. ДВ, бр. 90/1992 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-561/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 14. ЗМ „Шумака“, разположена в землището на с. Сливовик, общ. Медковец, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-899/22.11.2001 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 110/2001 г.);
 15. ЗМ „Самарите“, разположена в землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, обявена като буферна зона (БЗ) на Р „Горната кория“ със Заповед № 887/02.10.1986 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 83/1986 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-417/18.06.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 61/2007 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-496/19.05.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 50/2010 г.);
 16. ЗМ „Глухарчевидна жълтица“, разположена в землището на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-643/14.08.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 75/2012 г.);
 17. ЗМ „Коритата“, разположена в землището на гр. Вършец, общ. Вършец, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-834/14.11.2011 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 101/2011 г.);
 18. ЗМ „Равненско градище“, разположена в землището на с. Равна, общ. Чипровци, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-565/02.06.2005 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 62/2005г.);
 19. ЗМ „Сто овци“, разположена в землищата на с. Превала, общ. Чипровци и с. Смоляновци, общ. Монтана, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-926/24.10.2005 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 94/2005 г.);
 20. ЗМ „Шабовица“, разположена в землището на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, обявена със Заповед № РД-642/14.08.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 75/2012г.);
 21. ЗМ „Копрен-Равно Буче-Калиманица-Деяница“, разположена в землищата на гр. Чипровци, общ. Чипровци и с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, обявена със Заповед № 3751/30.11.1973 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 101/1973 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-77/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.).

В административния териториален обхват на област Монтана (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на ЗБР:

 1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000166 „Врачански Балкан” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 2. ЗЗ BG0000182 „Орсоя“ за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 811/2010 г. на МС (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.);
 3. ЗЗ BG0000199 „Цибър” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 4. ЗЗ BG0000336 „Златия” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 5. ЗЗ BG0000503 „Река Лом” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 6. ЗЗ BG0000509 „Цибрица” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 7. ЗЗ BG0000517 „Портитовци-Владимирово” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 8. ЗЗ BG0000519 „Моминбродско блато” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 9. ЗЗ BG0000526 „Долно Линево” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 598/2016 г. на МС (обн. ДВ, бр. 59/2016г.);
 10. ЗЗ BG0000527 „Козлодуй” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 11. ЗЗ BG0000593 „Билерниците” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 12. ЗЗ BG0001037 „Пъстрина” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.);
 13. ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.), изм. с Решение № 811/2010 г. на МС (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.);
 14. ЗЗ BG0002002 „Западен Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-119/09.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 20/2012 г.), изменена със Заповед № РД-68/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);
 15. ЗЗ BG0002006 „Рибарници Орсоя” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-565/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 84/2008 г.);
 16. ЗЗ BG0002007 „Остров Ибиша” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-514/22.08.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 78/2008 г.);
 17. ЗЗ BG0002008 „Остров до Горни Цибър” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-552/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.);
 18. ЗЗ BG0002009 „Златията” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);
 19. ЗЗ BG0002053 „Врачански Балкан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.);
 20. ЗЗ BG0002090 „Берковица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-842/17.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 1/2009 г.);
 21. ЗЗ BG0002104 „Цибърско блато” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-558/05.09.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 84/2008 г.).

Предвид обстоятелството, че ОПРГТ на област Монтана касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че той е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и утвърдените им планове за управление.

- режимите на защитени зони BG0002002 „Западен Балкан“, BG0002006 „Рибарници Орсоя“, BG0002007 „Остров Ибиша“, BG0002008 „Остров до Горни Цибър“, BG0002009 „Златията“, BG0002053 „Врачански Балкан“, BG0002090 „Берковица“ и BG0002104 „Цибърско блато“ за опазване на дивите птици, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ОПРГТ на област Монтана, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните

 

МОТИВИ:

 

 1. Реализирането на специфичните цели в ОПРГТ на област Монтана допринася за:

       1.1. опазване и увеличаване площта на горите; поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания;

     1.2. опазването на околната среда, като се очаква да се акумулира общ положителен ефект върху състоянието на компонентите на околната среда;

 1. Спазването на разписаните в ОПРГТ на област Монтана насоки за управление, забрани и ограничения, както и въведените със ЗЗТ, ЗБР, заповедите за обявяване и с утвърдените планове за управление на защитени зони и защитени територии режими, би довело до създаване на благоприятни условия и възможности за устойчиво стопанисване на различните категории горските територии, което от своя страна е предпоставка за поддържане и/или подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания, местообитания на видове и видове (вкл. птици), предмет на опазване в границите на защитените зони (мрежата Натура 2000).