Категории
Превантивна дейност

Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Смолян

Днес, 24.07.2019 г., в изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с постъпил в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Смолян с възложител Регионална дирекция по горите – Смолян, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Областният план за развитие на горските територии (ОПРГТ) в обхвата на област Смолян е дългосрочен документ за стратегическо планиране на горското и ловно стопанство и за целите на устойчивото регионално развитие. Разработен е в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за горите, Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България и Стратегическия план за развитие на горския сектор и е хармонизиран с Областната стратегия за развитие на област Смолян по Закона за регионално развитие. Обект на ОПРГТ са всички категории горски територии в област Смолян, независимо от тяхната собственост.

С областния план за развитие на горските територии се определят целите на управление на горското и ловно стопанство, на общинско и областно ниво, основните задачи и приоритети за устойчиво интегрирано развитие при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на областта.

ОПРГТ попада в обхвата на чл.85, ал.1 от ЗООС, област „горско стопанство“. Съгласно внесената документация, предвижданията на ОГТП на област Смолян очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и Приложение № 2 на ЗООС, поради което, предвид разпоредбата на чл. 2, ал.1, т. 1 на Наредбата за условията за реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО), подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

Съгласно чл. 59, ал.4 на Наредба № 18 за инвентаризация и планиране на горските територии, областните планове за развитие на горските територии се утвърждават със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, съобразно което, на основание чл.4, т.1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган по ЕО за ОПРГТ на област Смолян е министърът на околната среда и водите.

Процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне и одобряване на плана. Екологичната оценка на ОПРГТ на област Смолян се извършва едновременно с изготвянето му. Становището по екологична оценка е задължително условие за последващо одобряване на плана. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана е необходимо да се съобразяват със становището по ЕО и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

Докладът за ЕО следва да бъде изготвен от експерти, които отговарят на изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), ОПРГТ на област Смолян подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

В административния териториален обхват на област Смолян (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат следните защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

 1. Резерват (Р) „Кастраклий“, разположен в землището на с. Борино, общ. Борино, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-191/28.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите (МОСВ) (обн. ДВ, бр. 33/2013 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-50/20.06.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2006 г.);
 2. Резерват „Сосковчето“, разположен в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-111/06.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 20/2012 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-50/20.06.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2006 г.);
 3. Резерват „Казаните“, разположен в землището на с. Гьоврен, общ. Девин, обявен със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-783/13.10.2014 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 93/2014 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-50/20.06.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2006 г.);
 4. Поддържан резерват (ПР) „Амзово“, разположен в разположен в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявен като резерват със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), прекатегоризиран в ПР със Заповед № РД-373/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 97/1999 г.) и актуализиран по площ със Заповед № РД-174/23.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 26/2012 г.);
 5. ПР „Момчиловски дол“, разположен в землищата на с. Левочево и с. Соколовци, общ. Смолян, обявен като резерват със Заповед № 508/28.03.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 76/1968 г.), прекатегоризиран в ПР със Заповед № РД-372/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 97/1999 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-139/19.02.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 33/2013 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-50/20.06.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2006 г.);
 6. ПР „Шабаница“, разположен в землищата на с. Триград и с. Кестен, общ. Девин, обявен като резерват с Постановление № ЗП/2 -11933/20.09.1948 г. на министъра на земеделието и храните (МЗХ) и Заповед № 2245/30.12.1956 г. на председателя на Управление на горското стопанство (УГС) при Министерския съвет (МС), прекатегоризиран в ПР със Заповед № РД-370/15.10.1999 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 97/1999 г.), актуализиран по площ със Заповед № РД-198/28.02.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 33/2013 г.) и с приет План за управление със Заповед № РД-50/20.06.2006 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 21/2006г.);
 7. Природна забележителност (ПЗ) „Смолянски водопад“, разположена в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост (КГГП) при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.) и актуализирана със Заповед № РД-149/23.03.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 37/2018 г.);
 8. ПЗ „Смолянските езера“, разположена в разположена в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявена със Заповед № 375/05.05.1982 г. на председателя на Комитета по опазване на природната среда (КОПС) при МС (обн. ДВ, бр. 39/1982г.);
 9. ПЗ „Бориковската пещера“, разположена в землището на с. Бориково, общ. Смолян, обявена със Заповед № 283/04.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1979 г.) и актуализирана със Заповед № РД-148/23.03.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 37/2018 г.);
 10. ПЗ „Дяволския мост и Водопада“, разположена в землищата на с. Борино и с. Чала, общ. Борино, обявена със Заповед № 535/25.09.1978 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 86/1978 г.);
 11. ПЗ „Водопад Дуплево“, разположена в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.);
 12. ПЗ „Водопад Костен камък“, разположена в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 13. ПЗ „Водопад Скакалото“, разположена в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.);
 14. ПЗ „Водопад Строилски дол“, разположена в землището на гр. Девин, общ. Девин, обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 г. на председателя на КГГП при МС (обн. ДВ, бр. 12/1966 г.) и актуализирана със Заповед № РД-386/06.07.2016 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 61/2016 г.);
 15. ПЗ „Градище“, разположена в землищата на с. Подвис и с. Градът, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 2194/12.12.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 33/1969 г.), прекатегоризирана в ПЗ със Заповед № РД-313/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-76/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 16. ПЗ „Казанджи дере“, разположена в землището на с. Мугла, общ. Смолян, обявена със Заповед № РД-91/04.02.2014 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 16/2014 г.);
 17. ПЗ „Леденицата“, с площ от 11,4 ха, разположена в землището на с. Гела, общ. Смолян, обявена със Заповед № 2810/10.10.1962 г. на председателя на Главно управление по горите (ГУГ) при МС (обн. ДВ, бр. 56/1963 г.) и Заповед № 1120/02.07.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 83/1968 г.). Същевременно със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на министъра на горите и опазване на природната среда (МГОПС) (обн. ДВ, бр. 59/1972 г.) е обявена ПЗ „Горчова вода“ с площ от 7,3 ха, която се припокрива частично с тази на ПЗ „Леденицата“. В тази връзка МОСВ, съвместно с РИОСВ - Смолян, предвижда да предприеме действия по уточняване на границите на цитираните ПЗ и евентуално стартиране на процедури по реда на Глава Трета от ЗЗТ с цел недопускане на припокриване на защитени територии;
 18. ПЗ „Скално образувание Момата“, разположена в землището на с. Широка Лъка, общ. Смолян, обявена със Заповед № 535/25.09.1978 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 86/1978 г.);
 19. ПЗ „Настанска могила“, разположена в землището на гр. Девин, общ. Девин, обявена със Заповед № 1120/02.07.1968 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 83/1968 г.);
 20. ПЗ „Скално образувание Невястата“, разположена в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявена със Заповед № 425/18.05.1987 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1987 г.);
 21. ПЗ „Пещера Улцата“, разположена в землището на с. Могилица, общ. Смолян, обявена със Заповед № 283/04.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1979 г.) и актуализирана със Заповед № РД-80/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 22. ПЗ „Скално образувание Сарийска чука – Главата“, разположена в землището на с. Широка Лъка, общ. Смолян, обявена със Заповед № 535/25.09.1978 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 86/1978 г.);
 23. ПЗ „Буйновското ждрело“, разположена в землищата на с. Борино, с. Ягодина и с. Чала, общ. Борино, обявена със Заповед № 995/21.04.1971 г. на МГГП (обн. ДВ, бр.41/1971 г.) и увеличена по площ със Заповед № РД-904/11.12.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 10/2009 г.);
 24. ПЗ „Чудните мостове – Еркюприя“, разположена в землищата на с. Орехово и с. Забърдо, общ. Чепеларе, обявена със Заповед № 2813/08.11.1961 г. на председателя на ГУГ при МС (обн. Изв. бр. 11/1962 г.) и намалена по площ със Заповед № РД-37/21.01.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 32/2008 г.);
 25. Защитена местност (ЗМ) „Борино“, разположена в землището на с. Борино, общ. Борино, обявена за буферна зона на резерват „Кастракли“ със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 98/1986 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-517/12.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 26. ЗМ „Врача“, разположена в земището на с. Стойките, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 343/17.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-319/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-384/06.07.2016 г. на МОВС (обн. ДВ, бр. 61/2016 г.);
 27. ЗМ „Връх Средногорец“, разположена в с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 357/09.02.1973 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 21/1973 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-316/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 28. ЗМ „Дълбок дол“, разположена в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обявена като ПЗ със Заповед № 521/20.05.1985 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 45/1985 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-374/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.) и актуализирана със Заповед № РД-381/06.07.2016 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 61/2016 г.);
 29. ЗМ „Калето“, разположена в землищата на с. Киселиево и с. Бориково, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 343/17.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-314/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-75/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 30. ЗМ „Крепостта Градището“, разположена в землището на с. Гела, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 343/17.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-320/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 31. ЗМ „Куцинско блато“, разположена в землището на с. Проглед, общ. Чепеларе, обявена като ПЗ със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 44/1976 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-324/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 32. ЗМ „Ливадите“, разположена в землището на с. Сивино, общ. Самоков, обявена като ПЗ със Заповед № 3384/08.12.1966 г. на МГГП (обн. ДВ, бр. 7/1967 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-323/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.) и актуализирана със Заповед № РД-72/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 33. ЗМ „Лятна гора“, разположена в землищата на с. Гела и с. Широка поляна, общ. Смолян, обявена като ПЗ със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 59/1972 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-321/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 34. ЗМ „Момина вода - Ахматица“, разположена в землището на с. Момчиловци, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 3813/12.12.1974 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 1/1975 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-317/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 35. ЗМ „Падала“, разположена в землището на с. Могилица, общ. Смолян, обявена със Заповед № 558/06.08.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.) и актуализирана със Заповед № РД-70/09.02.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 30/2018 г.);
 36. ЗМ „Пещера Годумска дупка“, разположена в землището на гр. Неделино, общ. Неделино, обявена със Заповед № РД-426/24.06.2009 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 59/2009 г.);
 37. ЗМ „Света Неделя“, разположена в землищата на гр. Неделино, общ. Неделино и с. Старцево, общ. Златоград, обявена като историческо място със Заповед № 104/14.02.1980 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 22/1980 г.) и прекатегоризирана със Заповед № РД-315/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 38. ЗМ „Соскучански дол“, разположена в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, обявена като буферна зона на Р „Сосковчето“ със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 98/1986 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-530/12.07.2007 на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 39. ЗМ „Средните ливади“, разположена в землището на с. Малево, общ. Чепеларе, обявена със Заповед № 3700/29.12.1972 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 13/1973 г.);
 40. ЗМ „Старата гора“, разположена в землищата на с. Кестен и с. Триград, общ. Смолян, обявена като буферна зона на Р „Шабаница“ със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 98/1986 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-505/12.07.2007 на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.);
 41. ЗМ „Триградското ждрело“, разположена в разположена в землищата на с. Триград и с. Гьоврен, общ. Девин и с. Ягодина, общ. Борино, обявена със Заповед № РД-4021/06.12.1963 г. на КГГП (обн. ДВ, бр. 14/1966 г.), увеличена по площ със Заповед № РД-429/18.07.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 61/2007 г.) и актуализирана по площ със Заповед № РД-677/08.10.2015 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 85/2015 г.);
 42. ЗМ „Турлата“, разположена в землището на с. Солища, общ. Смолян, обявена като историческо място със Заповед № 343/17.05.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-318/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 43. ЗМ „Храстево“, разположена в землището на гр. Девин, общ. Девин, обявена със Заповед № РД-173/23.02.2012 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 26/2012 г.);
 44. ЗМ „Хубча“, разположена в землищата на с. Левочево и с. Соколовци, общ. Смолян, обявена като буферна зона на Р „Момчиловски дол“ със Заповед № 1094/03.12.1986 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 98/1986 г.), прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-524/12.07.2007 на МОСВ (обн. ДВ, бр. 72/2007 г.) и актуализирана със Заповед № РД-645/15.08.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 80/2013 г.);
 45. ЗМ „Чаирите“, разположена в землището на с. Триград, общ. Девин, обявена със Заповед № 3751/30.11.1973 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 101/1973 г.);
 46. ЗМ „Чернока“, разположена в землището на с. Солища, общ. Смолян, обявена като ПЗ със Заповед № 1799/30.06.1972 г. на МГОПС (обн. ДВ, бр. 59/1972) и прекатегоризирана в ЗМ със Заповед № РД-322/31.03.2003 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 42/2003 г.);
 47. ЗМ „Рожен“, разположена в землищата на с. Момчиловци и с. Соколовци, общ. Смолян, обявена със Заповед № 558/06.08.1979 г. на председателя на КОПС при МС (обн. ДВ, бр. 67/1979 г.);
 48. ЗМ „Поречието на р. Девинска“, разположена в землищата на гр. Девин, общ. Девин и с. Борино, общ. Борино, обявена със Заповед № РД-618/08.07.2002 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 86/2002 г.), увеличена по площ със Заповед № РД-695/19.09.2007 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 89/2007 г.) и актуализирана със Заповед № РД-104/06.02.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 23/2019 г.);
 49. ЗМ „Караджа дере“, разположена в землищата на гр. Доспат и с. Късак, общ. Доспат, обявена със Заповед № РД-406/07.07.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 73/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-221/21.03.2019 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 34/2019 г.).

 

           В административния териториален обхват на област Смолян“ (респ. в обхвата на ОПРГТ) попадат и следните защитени зони по смисъла на ЗБР:

 1. Защитена зона (ЗЗ) BG0000372 „Циганско градище” за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.);
 2. ЗЗ BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.), изм. с Решение № 811/2010 г. на МС (обн. ДВ, бр. 96/2010 г.);
 3. ЗЗ BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 107/2013 г.);
 4. ЗЗ BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/2010 г.);
 5. ЗЗ BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 103/2008 г.);
 6. ЗЗ BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 50/2010 г.);

 

Предвид обстоятелството, че ОПРГТ на област Смолян касае всички гореописани защитени територии и защитени зони, извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за ОС показва, че той е допустим при съобразяване на произтичащите от него планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:

- режимите на защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и утвърдените им планове за управление;

-  режимите на защитени зони BG0002063 „Западни Родопи“, BG0002073 „Добростан“, BG0002105 „Персенк“ и BG0002113 „Триград-Мурсалица“  за опазване на дивите птици, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

След преглед на представената информация и на основание чл. 36, ал. 3 от горецитираната Наредба е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ОПРГТ на област Смолян няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000, поради следните

МОТИВИ:

 

 1. Реализирането на специфичните цели в ОПРГТ на област Смолян допринася за:
  • опазване и увеличаване площта на горите; поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания;
  • опазването на околната среда, като се очаква да се акумулира общ положителен ефект върху състоянието на компонентите на околната среда;
 2. Спазването на разписаните в ОПРГТ на област Смолян насоки за управление, забрани и ограничения, както и въведените със ЗЗТ, ЗБР, заповедите за обявяване и с утвърдените планове за управление на защитени зони и защитени територии режими, би довело до създаване на благоприятни условия и възможности за устойчиво стопанисване на различните категории горските територии, което от своя страна е предпоставка за поддържане и/или подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания, местообитания на видове и видове (вкл. птици), предмет на опазване в границите на защитените зони (мрежата Натура 2000).