Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на птицеферма с. Стожер до 121 800 места за отглеждане на бройлери, разположена в ПИ № 053001 в землището на с. Стожер, община Добричка“ с възложител „РЕДЖИНА“ ЕООД