Категории
Превантивна дейност

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (КР) НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-ИНЖ. АНГЕЛ АНГЕЛОВ“ ЕАД, ЗА ГОРИВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ, ГР. СЛИВЕН, ОБЩИНА СЛИВЕН

Днес, 25.09.2023 г., на основание чл. 16 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), във връзка с обща процедура по реда на 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за инвестиционно предложение „Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №510-Н1/2018 г., актуализирано с Решение № 510-Н1-ИО-А1/2019 г.“ с възложител „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, Министерство на околната среда и водите съобщава за открит обществен достъп до:

Заявление за издаване на комплексно разрешително (КР) на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, за Горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, гр. Сливен, община Сливен.

Компетентен орган по процедурата по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за издаване на решението по ОВОС за инвестиционното предложение, вкл. съдържанието на комплексното разрешително е министърът на околната среда и водите.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 30 дни, в периода от 25.09.2023 г. до 25.10.2023 г. на интернет страницата на ИАОС, Министерство на околната среда и водите и на община Сливен.

Писмени становища, забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС, министъра на околната среда и водите, и кмета на община Сливен.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Г-жа Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-80;

Община Сливен, г-жа Снежана Калинова, тел. 044/611 262;

Лилия Петрова – главен експерт в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“ на МОСВ, тел. 02/940 6279.