Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Днес, 11.05.2021 г., Министерство на околната среда и водите съобщава за провеждане на обществено обсъждане, съгласно чл. 21 ал. 1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) на доклад за екологична оценка (ДЕО) на проект на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Общественото обсъждане ще се проведе на 31.05.2021 г. в хотел „Метрополитън“, зала София, на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 64, от 10:00 часа.

Докладът по екологична оценка с всички приложения и материали към него (с отразени резултати от консултациите, проведени по реда на чл.20 от Наредбата за ЕО), както и проекта на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 -2027 г., са предоставени за публичен достъп за запознаване в периода от 10.05.2021 до 30.05.2021 г., в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция „Координация на програми и проекти“ на адрес: гр. София 1000, ул. Генерал Гурко № 6, ет. 4, фоайе, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч., както са публикувани и на интернет-страницата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/7314.

Лица за контакт: инж. Галина Василева, Директор дирекция „Координация на програми и проекти“; Мартин Георгиев, началник на отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”;инж. Ивета Колева, главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в отдел „Програмиране”, дирекция „Координация на програми и проекти”, телефони: 02/9409 885; 02/9409 395, e-mail: Programming@mtitc.government.bg.