Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяван

Днес, 19.07.2022 г., във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС и приложения към него за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

  • На 19.08.2022 г. от 10.00 ч. в гр. Враца, община Враца -в новата конферетна зала на Общинска администрация-Враца, входа на Регионална библиотека "Христо Ботев" № 3
  • На 19.08.2022 г. от 14.00 ч. в с. Чирен, община Враца - в залата на читалището на селото.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Кн. Мария Луиза” 22, ст.524, община Враца и кметство с. Чирен, както и в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес гр. София, 1336, бул. „Панчо Владигеров” № 66

Докладът и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, секция новини - https://www.bulgartransgaz.bg/news/.

Обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него е осигурен и чрез интернет страницата на МОСВ в раздел Превантивна дейност/Обществен достъп до доклади по ОВОС на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/doklad-za-ovos-za-investicionno-predlojenie-proektirane-i-izgrajdane-na-novi-nadzemni-suorujeniya-kompresorna-stanciya-s-vsichkite-prilejasti-tehnicheski-suorujeniya-za-obezpechavane-nadejdna-i-neprekusnata-rabota-v-reji-13271/ и чрез интернет страницата на община Враца - http://www.vratza.bg/, меню „Информация“, подменю „Инвестиционни предложения”.

Писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес гр. София, 1336, бул. „Панчо Владигеров” № 66 или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане:

Десислава Бончева, тел. +359 2 939 6145 и Петя Богатинова, тел. +359 2 939 6262.

Обявата е публикувана на 15.07.2022 г. във в-к „24 часа” .