Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

Във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в МОСВ е получено уведомление от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“) за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

дата

час

община/ кметство

място на общественото обсъждане

14.06.2018 г.

09:30

община Чирпан и кметствата: Малко Тръново, Рупките, Свобода и Гита

сградата на община Чирпан

14.06.2018 г.

13:30

община Братя Даскалови и кметствата: Опълченец, Мирово, Оризово, Черна Гора, Партизанин

сградата на община Братя Даскалови

14.06.2018 г.

16:30

община Раковски и кметство Белозем

сградата на община Раковски

15.06.2018 г.

09:00

община Родопи и кметство Брестник

сградата на община Родопи

15.06.2018 г

12:30

община Марица и кметствата: Рогош, Скутаре, Маноле, Манолско Конаре

сградата на община Марица

15.06.2018 г.

16:00

община Пловдив

сградата на община Пловдив

18.06.2018 г.

11:00

община Стара Загора и кметствата: Воденичарово, Самуилово, Михайлово, Борово, Арнаутино, Калояновец, Християново, Еленино, Хрищени, Калитиново, Дълбоки, Горно Ботево, Плоска Могила, Хан Аспарухово и Подслон

сградата на община Стара Загора

 

18.06.2018 г.

15:30

община Нова Загора и кметствата: Събрано, Загорци, Стоил Войвода, Съдиево, Каменово и Коньово

сградата на община Нова Загора

 

19.06.2018 г.

09:00

община Сливен и кметствата: Младово, Бозаджии, Скобелево, Жельо Войвода и Кермен

сградата на община Сливен

19.06.2018 г.

13:00

община Ямбол

Ритуална зала град Ямбол

19.06.2018 г.

16:30

община Тунджа и кметствата: Безмер, Кабиле, Завой

сградата на община Тунджа

20.06.2018 г.

09:00

община Стралджа и кметствата Зимница и Атолово

сградата на община Стралджа

20.06.2018 г.

13:00

община Карнобат и кметствата Деветинци, Венец, Церковски, Искра, Глумче и Кликач

сградата на община Карнобат

20.06.2018 г.

16:30

община Айтос и кметствата: Черноград, Тополица, Карагеоргиево и Поляново

сградата на община Айтос

21.06.2018 г.

09:00

община Бургас и кметство Българово

сградата на община Бургас

21.06.2018 г.

13:00

община Камено

сградата на община Камено

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т. ч. доклад за оценка степента на въздействие (ОСВ) са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в съответната община, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 и в сградата на ДП „НКЖИ” на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №110, в стая № 503, етаж 5, както и на интернет страницата на ДП „НКЖИ“: www.rail-infra.bg в секция „Текущи обяви“; на интернет страницата на МОСВ: www.moew.govemnnent.bg/ ключова тема Превантивна дейност/ОВОС, като докладът за ОСВ - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.govemment.bg/ ключова тема Натура 2000.

Писмени становища и мнения могат да се предоставят на адрес: ДП „НКЖИ”, гр. София 1233, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 или на срещите за обществено обсъждане.

Лица за контакт от страна на възложителя за общественото обсъждане:

Мирослава Доганджийска, тел.: 02/932 3863, e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg и

Анна Толина, тел.: 02/ 932 6148, e-mail: a.tolina@rail-infra.bg

Обява за срещите за обществено обсъждане е публикувана на 11.05.2018 г. във в-к „Монитор“ и в-к „Телеграф“.

11.05.2018 г.