Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“

Днес, 08.11.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционно предложение за:

„Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфрастуктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо- сръбската граница“, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.

Документи