Категории
Превантивна дейност

Отговор на инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“

Днес, 04.03.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ с възложител Агенция „Митници”, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава VI от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ГКПП „Станке Лисичково“ се намира в ПИ с идентификатор 37263.11.85, област Благоевград, община Благоевград, с. Клисура, м. Митницата, вид собственост „Държавна публична“, вид територия „Урбанизирана“, с площ 48 473,00 кв. м.

ИП предвижда да се събарят почти всички съществуващи сгради и на тяхно място да се изграждат нови. Премахваните сгради и съоръжения са както следва: масивна двуетажна административна сграда, електронната везна и стоманобетоновата рампа, метален навес, демонтаж на 4 бр. бариери, масивна едноетажна сграда, демонтаж на всички тротоарни настилки, демонтаж на светофарни уредби, изваждане на бетонови бордюри, поставяеми работни кабини, разваляне на асфалтобетонова настилка. Разваляне, разрушаване, демонтиране на всички видове укрепителни съоръжения, подпорни стени и бетонови настилки в зоната на строителната площадка.

В близост до границата с Република Северна Македония, се запазват някои от съществуващите сега сгради. Това са сегашната сграда на БАБХ и още една сграда.

За нуждите на обновяването на ГКПП „Станке Лисичково“, се предвижда изграждането на нови сгради и съоръжения: сглобяема метална конструкция /метален навес/, административна сграда на два етажа, сграда за щателна митническа проверка на товарни автомобили, сграда за щателна митническа проверка на леки автомобили, сграда за обществени санитарни възли, работни кабини, площадка за последващо разполагане на рентгенова система, сграда обслужваща БАБХ, два броя дезинфекционни площадки, две дървени къщи за кучета върху бетонова площадка, бетонова площадка за хладилен контейнер, паркоместа за леки, товарни и инвалидни места, два броя метални пилони за знамена на Република България и на Европейския съюз, трета лента на Път III-106 в зоната на имота, довеждащ водопровод и ПС към сондажен кладенец, резервоар за питейно- битови и ПП нужди, сградно ВиК, площадково ВиК и пречиствателно съоръжение, удължаване на съществуващ водосток, трафопост и автономен източник на енергозахранване - дизел агрегат, площадково осветление на цялото ГКПП, сградно осветление, светофарни уредби, бариери за контрол на достъп, радиационни портални монитори и автомобилни осеви везни с автоматично действие.

Ще бъдат обособени две трасета: трасе „Вход“ - посока от Република Северна Македония към България и трасе „Изход“ - посока от България към Република Северна Македония. Разработена е изцяло нова площадка за нуждите на ГКПП „Станке Лисичково“. Ще бъдат изградени нови укрепителни съоръжения.

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Решение № 44/25.01.2005 г. на Министерския съвет определя обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са изградени или ще се изграждат на територията на Република България, включително свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура, за обекти с национално значение.

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР).

БДЗБР мотивирано е изразила становище, че ИП е допустимо •спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на условията, посочени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършена проверка, относно местоположението на територията, предмет на ИП в информационната система Натура 2000 на МОСВ, е установено, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но част  от трасето на довеждащия водопровод, както и много малка част от имот с идентификатор 37263.11.85 попадат в периферията на защитена зона (Натура 2000 място), по смисъла на ЗБР: BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.57/09.07.2021 г.).

Направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП за „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“ е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“, определени със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и кметство с. Клисура.

 

отг. от МОСВ на 02.03.2022 г.