Категории
Превантивна дейност

Отговор на инвестиционно предложение "Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София"

Днес, 28.04.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София“, с възложител „СОФ Кънект“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

ИП предвижда обновяване и рехабилитация на съществуващи съоръжения на летище София поради високата степен на амортизация на съществуващите съоръжения, подпомагащи или пряко включени в основните летищни операции, които са свързани с подсигуряването на безопасни условия за работа и експлоатация. Част от предвидените мероприятия се отнасят до модернизация на летищните съоръжения чрез внедряване на нови и екологосъобразни технически решения, които ще подобрят енергийната ефективност на летището и ще подобрят материално-техническата му база подобно на тази на водещите европейски летища. Инвестиционното предложение се състои от следните основни компоненти и дейности:

  1. Дейности по обновяване и ремонт на Терминал 1, II. Дейности по обновяване и ремонт на Терминал 2, III. Доразвиване на Терминал 2, IV. Модернизация на пътнически ръкави, V. Премахване на гараж за техника на наземно обслужване и самолетообслужваща техника, VI. Ремонт на летищна станция за поддръжка, VII. Поставяне на ограда - "Зона въздух", VIII. Изграждане на система за наблюдение и контрол на дигата на р. Искър, IX. Реконфигуриране на перона в зоната на галерията на Терминал 2, X. Изграждане на нов открит паркинг, XI. Рехабилитация на пътека за рулиране C в участъка С2 - С3, XII. Рехабилитация на пътека за рулиране Н, XIII. Рехабилитация на пътека за рулиране J, XIV. Рехабилитация на пътека за рулиране Р, XV. Рехабилитация на пътека за рулиране Q, XVI. Рехабилитация на пътека за рулиране R, XVII. Рехабилитация на стоянки за самолети – източна страна, галерия А1-А4, XVIII. Рехабилитация на стоянки за самолети – западна страна, галерия А5-А11, XIX. Рехабилитация на стоянки за самолети А17-А28, XX. Рехабилитация на площадки за антиобледеняване на въздухоплавателни средства (ВС) Изток, XXI. Рехабилитация на площадки за антиобледеняване на въздухоплавателни средства (ВС) Запад, XXII. Капиталова поддръжка на съоръжения, XXIII. Дейности по рутинна поддръжка на Терминал 1, XXIV. Рехабилитация на пътека за рулиране S, XXV. Рехабилитация на пътека за рулиране L, XXVI. Зарампване на шахти, XXVII. Подмяна на покрива на сградата на летищната противопожарна служба, XXVIII. Подмяна на перонното осветление.

Всички предвидени дейности ще бъдат извършени изцяло и само в концесионната площ на летище София и в съответствие с генералния план за развитие на летището. Концесионната площ обхваща поземлени имоти и части от поземлени имоти, както следва:

Поземлен имот - Идентификатор

Район

Площ на имота, m2

Вид собственост

1

68134.709.9

Слатина

2 072 572

публична държавна

2

68134.8566.177

Кремиковци

23 073

публична държавна

3

68134.8573.11

Кремиковци

667 626

публична държавна

4

68134.709.65

Слатина

490

публична държавна

5

68134.709.67

Слатина

66

публична държавна

6

68134.709.469

Слатина

1 171 419

публична държавна

7

68134.8573.10

Кремиковци

49 541

публична държавна

8

68134.709.16

Слатина

24 281

публична държавна

9

68134.709.19

Слатина

359 332

публична държавна

10

68134.709.26

Слатина

73 500

публична държавна

11

68134.709.41

Слатина

13 104

публична държавна

12

68134.709.1

Слатина

166 656

публична държавна

13

68134.709.7

Слатина

109 563

публична държавна

14

68134.709.8

Слатина

9 345

публична държавна

15

68134.709.430

Слатина

32 520

публична държавна

16

68134.709.11

Слатина

142 713

публична държавна

17

68134.709.13

Слатина

70 155

публична държавна

18

68134.709.14

Слатина

50 051

публична държавна

19

68134.709.15

Слатина

34 519

публична държавна

20

68134.709.17

Слатина

16 255

публична държавна

21

07106.1401.10

Искър

15 808

публична държавна

22

68134.608.2082

Подуяне

618

публична държавна

23

68134.608.2050

Подуяне

21 413

публична държавна

24

68134.608.2043

Подуяне

1 371

публична държавна

25

68134.608.2048

Подуяне

1 095

публична държавна

26

68134.608.2046

Подуяне

132

публична държавна

27

68134.608.2049

Подуяне

54

публична държавна

28

68134.608.2045

Подуяне

86

публична държавна

29

68134.608.2047

Подуяне

442

публична държавна

 

ИП представлява изменение, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Решение № 687/25.08.2004 г. на Министерския съвет (МС) определя обект – Летище София, състоящо се от: Lot B1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура, и Lot B2 – Нова пистова система за обекти с национално значение.

Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. определя Летище – София за стратегически обект и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

БДДР мотивирано е изразила становище с вх. № ОВОС-15/12.04.2022 г. на МОСВ (копие от което предоставяме за съобразяване), че ИП е допустимо:

  • спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в становището.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При извършена проверка, относно местоположението на ИП се установи, че територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Дейности по обновяване и рехабилитация на летище София“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – София, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Столична община, Район ''Искър'', Район ''Кремиковци'', Район ''Подуяне'', Район ''Слатина''.

 

отг. от МОСВ на 28.04.2022 г.