Категории
Превантивна дейност

ОТГОВОР НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗШИРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА АВТОМАГИСТРАЛА „ЧЕРНО МОРЕ“

Днес, 23.05.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста и глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Автомагистрала (АМ) „Черно море“ е ключов елемент на националната и европейската транспортни мрежи и се явява естествена връзка между магистралите „Хемус“ и „Тракия“. Началото на обекта ще бъде новопроектирана пътна връзка с АМ „Хемус“ в района на с. Слънчево – приблизителен км 412+000 на АМ „Хемус“. Края на обекта ще бъде новопроектиран пътен възел (п.в.) при пресичането на път I-6 и АМ „Тракия“, в района на с. Ветрен – приблизителен км 359+000 на АМ „Тракия“.

Проектният габарит на АМ „Черно море“ е Г27,00, включващ: активни ленти за движение (2х3,75 м); ленти за изпреварване (2х3,50 м); ленти за принудително спиране (2х2,50 м); разделителна ивица (1х3,00 м); банкети (2х1,50 м); водещи ивици (2х0,50 м + 2х0,25 м). Проектната скорост е 120 км/ч. Определена е категория на движението „тежко“.

За трасето на АМ „Черно море“ са разработени три основни ситуационни варианта – зелен, червен и син, три частични алтернативни варианта – оранжев, розов, светло син, както и един комбиниран вариант – лилав.

 1. Зелен вариант:

Общата дължина на трасето по този вариант е 113 729,83 м. Началото на АМ е при км 413+789 на АМ „Хемус“ на 1600 м след п.в. „Слънчево“ (представени са два варианта за реализиране на п.в.). Краят на АМ е при км 113+729,83.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища, железопътни линии. Изграждане на пътни възли; селскостопански подлези – 24 бр.; селскостопански надлези – 19 бр.; пътни подлези – 8 бр.; пътни надлези – 5 бр.; мостове над реки (габарит Г27,50) – 13 бр.; виадукти – 27 бр.; тунел с дължина 850 м; зони за почивка и обслужване; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 15 910 м.

 1. Червен вариант:

Общата дължина на трасето по този вариант е 115 083,16 м. Началото на АМ е при км 413+789 на АМ „Хемус“ на 1600 м след п.в. „Слънчево“ (представени са два варианта за реализиране на п.в.). Краят на АМ - при км 102+453,33 червен вариант се влива в км 101+100 на зелен вариант и до края на обекта продължава по следата на зелен вариант.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища, железопътни линии. Изграждане на пътни възли; селскостопански подлези – 13 бр.; селскостопански надлези – 17 бр.; пътни подлези – 7 бр.; пътни надлези – 8 бр.; мостове над реки (габарит Г27,50) – 13 бр.; виадукти; тунел с дължина 1300 м; зони за почивка и обслужване; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 19 490 м.

 1. Син вариант:

Общата дължина на трасето по този вариант е 114 792,53 м. Началото на АМ е от км 37+900, при който се отделя от червен вариант. Краят на АМ - при км 80+800, при който се влива в зелен вариант.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища, железопътни линии. Изграждане на пътни възли; селскостопански подлези – 4 бр.; селскостопански надлези – 6 бр.; пътни подлези – няма; пътни надлези – 1 бр.; мостове над реки (габарит Г27,50) – 2 бр.; виадукти – 22 бр.; не се предвижда тунел; зони за почивка и обслужване; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 16 880 м.

 1. Оранжев вариант:

Представеният вариант е алтернатива на началото на червен вариант, който след км 9+000 се влива при км 7+038 на червения.

Общата дължина на трасето по този вариант е 117 045,16 м. Началото на АМ е от км 410+230 на АМ „Хемус“ на 1950 м преди п.в. „Слънчево“ (представени са два варианта за реализиране на п.в.). Край на АМ - при км 9+000 се влива в км 7+038 на червен вариант и до края на обекта продължава по неговата следа.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища, железопътни линии. Изграждане на пътни възли; селскостопански подлези и надлези няма; пътни подлези – 2 бр.; пътни надлези – 2 бр.; мостове над реки няма; виадукти – 1 бр.; тунел – съвпада с червен вариант (дължина 1300 м); зони за почивка и обслужване - няма; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 19 490 м (идентични с червен вариант).

 1. Розов вариант:

Представеният вариант е алтернатива на зелен вариант в участъка от км 10+850 до км 22+080,55 (по локален км на „Розов“ вариант 19+600) и предлага скъсяване с 2480,55 м от зелен вариант, като същия преминава източно от с. Здравец и не се доближава до с. Бенковски.

Общата дължина на трасето по този вариант е 111 249,28 м. Началото на АМ е от км 10+850 от зелен вариант. Край на АМ - при км 19+600 се влива в км 22+080,55 на зелен вариант и до края на обекта продължава по неговата следа.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища. Изграждане на пътни възли; селскостопански подлези – 1 бр.; селскостопански надлези – 1 бр.; пътни подлези – няма; пътни надлези – 2 бр.; мостове над реки няма; виадукти – 5 бр.; тунел – съвпада със зелен вариант; зони за почивка и обслужване - няма; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 18 010 м.

 1. Светло син вариант:

Представеният вариант е алтернатива на участък от зелен вариант от км 61+400 до км 80+800.

Общата дължина на трасето по този вариант е 114 433,38 м. Началото на АМ е от км 61+400 на зелен вариант. Край на АМ - при км 80+800 се влива в зелен вариант и до края на обекта продължава по неговата следа.

Предвидени са съоръжения за пресичане на републикански и общински пътища. Изграждане на селскостопански подлези – 4 бр.; селскостопански надлези – 4 бр.; пътни надлези – 5 бр.; мостове над реки – 1 бр.; виадукти – 7 бр.; тунел – дължина 950 м; изграждане на допълнителна лента с обща дължина 11 860 м.

 1. Лилав вариант:

Този вариант е комбинация от някои от разгледаните по-горе варианти. 

Общата дължина на трасето по този вариант е 111 829,88 м. Началото на АМ е от км 0+000 до приблизително км 7+000 по червен вариант; след км 7+000 (червен вариант), следата на трасето плавно преминава към зелен вариант при приблизително км 9+000 до км 11+000; от км 11+000 до км 19+600 розов вариант (приблизително км 22+080,55 на зелен вариант); от км 22+080,55 до км 61+400 по зелен вариант; от км 61+400 до км 81+503,55 по светло син вариант (приблизително км 80+800 на зелен вариант); край от км 80+800 до км 113+729,83 по зелен вариант.

Предвидени са пътни възли; големи съоръжения, съгласно предвидените на отделните варианти; тунел – дължина 950 м; изграждане на допълнителна лента в участък от км 71+250 до км 76+650, която ще се включи в габарита на тунела.

Така заявеното ИП за „Разширен идеен проект за АМ „Черно море“ попада в т. 7.2. от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна ОВОС. Предвид засягане на територия, контролирана от две РИОСВ (РИОСВ-Варна и РИОСВ-Бургас), на основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е министърът на околната среда и водите.

            Информираме Ви, че на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е изискано становище по компетентност от Басейнова дирекция „Черноморски район“. В отговор е изразено становище с вх. № ОВОС-14/01.04.2022 г. на МОСВ, копие от което прилагаме за съобразяване.

            Във връзка с изпълнение на задълженията по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС от възложителя/компетентния орган/общините, районите, кметствата, Ви уведомяваме следното:

 • към уведомлението, предоставено от Вас не се съдържат документи, доказващи обявяване от Агенция „Пътна инфраструктура“ на ИП на интернет страницата, и чрез средствата за масово уведомяване и/или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС;
 • в представената информация в уведомлението не се съдържат данни дали ИП засяга Райони на Община Варна. Тази информация е необходимо да предоставите в МОСВ с цел изпълнение на задълженията на компетентния орган/съответния засегнат Район на Община Варна, в случай на приложимост;
 • в МОСВ е постъпило писмо от Кметство Здравец с приложено възражение и подписка, заведено с вх. № ОВОС-14/20.04.2022 г., копие от която прилагаме за съобразяване, като постъпило в хода на процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.

 

По отношение на намиращите се в близост предприятия/съоръжения, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС до предложените варианти:

При планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. В тази връзка, и в случай на необходимост, следва да бъдат предприети допълнителни технически и организационни мерки за ограничаване на рисковете от голяма авария в предприятията, и ограничаване на последствията от нея за живота и здравето на хората и за околната среда.

Зоните на сериозни поражения при авария се определят от операторите на предприятията с висок рисков потенциал в докладите за безопасност с компетентен орган Изпълнителна агенция по околна среда по реда на чл. 112, ал. 1 от ЗООС, а за предприятия с нисък рисков потенциал в Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии или в одобрените оценки по чл. 99б от ЗООС с компетентен орган директорът на РИОСВ на чиято територия се намира предприятието.

Следва да имате предвид вероятността, при строителството на трасето, че същото може да бъде източник или да повиши опасностите, или последствията от възникването на голяма авария в предприятия.

В тази връзка за целите на изпълненията по чл. 104 от ЗООС с оглед на това да се установи, дали в териториалния обхват на предложените варианти са разположени предприятия с висок или нисък рисков потенциал, следва да представите информация за проектните трасета в подходящ формат, а именно като kmz file.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съобразно изложената информация в т. I от настоящото писмо и след направена проверка относно местоположението и обхвата на представените варианти на трасе се установи следното:

 1. Зелен вариант попада:

1.1. В границите на две защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):

- Защитена местност „Ятата“ обявена за природна забележителност със Заповед № 694/23.07.1987 г. на КОПС при Министерския съвет (обн. ДВ, бр.63/1987 г.). Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-811/23.08.2002 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.86/2002 г.);

- Защитена местност „Побити камъни“ обявена за природна забележителност със Заповед № РД-258/17.07.1995 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр.69/1995 г.). Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-817/23.08.2002 г. на министерство на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.86/2002 г.).

1.2. В границите на дванадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 17/2021 г.);

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-400/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 58/2016 г.);

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-992/10.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 11/2021 г.);

- BG0000116 „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 107/18.12.2007 г.);

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 108/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/ 21.08.2009 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 69/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-76/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);

- BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 10/2013 г.);

- BG0002045 „Комплекс Камчия“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.);

- BG0002046 „Ятата“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-81/ 12.02.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 26/2008 г.);

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.);

- BG0002060 „Галата“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-127/ 10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 21/2012 г.).

 1. Червен вариант попада:

2.1. В границите на една защитена територия по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“

2.2. В границите на дванадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002060 „Галата“.

 1. Син вариант попада:

3.1. В границите на една защитена територия по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“

3.2. Попада в границите на дванадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002060 „Галата“.

 1. Лилав вариант попада:

4.1. В границите на една защитена територия по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“

4.2. В границите на единадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“.

 1. Светло син вариант попада:

5.1. В границите на две защитени територии по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“;

- Защитена местност „Побити камъни“.

5.2. Попада в границите на дванадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002060 „Галата“.

 1. Розов вариант попада:

6.1. В границите на две защитени територии по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“;

- Защитена местност „Побити камъни“.

6.2. В границите на единадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и за опазване на дивите птици;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“.

 1. Оранжев вариант попада:

7.1. В границите на две защитени територии по смисъла на ЗЗТ:

- Защитена местност „Ятата“;

- Защитена местност „Побити камъни“.

7.2. В границите на дванадесет защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0000151 „Айтоска планина“;

- BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“;

- BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“;

- BG0000116 „Камчия“;

- BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0002043 „Емине“;

- BG0002044 „Камчийска планина“;

- BG0002045 „Комплекс Камчия“;

- BG0002046 „Ятата“;

- BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- BG0002060 „Галата“.

Предвид, че ИП за „Разширен идеен проект за АМ „Черно море“ подлежи на задължителна ОВОС, съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗБР и по реда на Глава трета от Наредбата за ОС.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 39, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС установи, че ИП:

- по всички варианти на трасе е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0000270 „Атанасовско езеро“, BG0000151 „Айтоска планина“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, BG0002044 „Камчийска планина“, BG0002045 „Комплекс Камчия“, BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, BG0002060 „Галата“, BG0002043 „Емине“ и BG0002046 „Ятата“, въведени със заповедите за обявяването им.

- по всички варианти на трасе не е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“, въведен със заповедта за обявяването й.

Съгласно т.5.12 от заповедта за обявяване на защитена зона BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“ в границите на зоната се забранява: „промяна предназначението на земеделски земи и горски територии, освен ако това не се предвижда във влязъл в сила общ устройствен план, с изключение на имоти в границите на населените места и селищните образувания“. Предложените варианти засягат земеделски територии в границите на Община Несебър. Към момента Община Несебър няма одобрен и влязъл в сила Общ устройствен план.

- Съгласно изложената в уведомлението информация по син вариант е допустимо спрямо режимите на защитена територия „Ятата“, въведени със заповедта за обявяването й, т.к. е посочено, че няма да се засегне защитената местност.

- по зелен, светло син, розов и оранжев вариант е недопустимо спрямо режимите на защитени територии „Ятата“ и „Побити камъни“, въведени със заповедите за обявяването им. По червен и лилав вариант е недопустимо спрямо режимите на защитена територия „Ятата“, въведени със заповедта за обявяването й. В защитена местност „Ятата“ се: „забраняват сечи, освен отгледни и санитарни“; „забранява се строителство, разкриване на кариери и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим“.

В защитена местност „Побити камъни“ се „забранява  всякакво строителство освен предвиденото по разработения устройствен проект на защитената местност“. За защитената територия няма разработен устройствен проект; „забранява се извеждане на сечи с изключение на отгледни и санитарни“; „забранява се късане или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на билки“.

Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че вариантите на трасето на АМ „Черно море“, следва да бъдат изменени така, че да не засягат границите на двете защитени територии, както и да не противоречат на режима на защитена зона BG0000574 „Ахелой – Равда – Несебър“.

 

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – ВАРНА, РИОСВ – БУРГАС, БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“, ОБЩИНА АКСАКОВО (ОБЛАСТ ВАРНА), КМЕТСТВО ИГНАТИЕВО, КМЕТСТВО СЛЪНЧЕВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА, КМЕТСТВО ЕЗЕРОВО, КМЕТСТВО СТРАШИМИРОВО, ОБЩИНА ВАРНА (ОБЛАСТ ВАРНА), КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО, КМЕТСТВО ЗВЕЗДИЦА, ОБЩИНА АВРЕН, КМЕТСТВО БЕНКОВСКИ, КМЕТСТВО БОЛЯРЦИ, КМЕТСТВО ДОБРИ ДОЛ, КМЕТСТВО ЗДРАВЕЦ, КМЕТСТВО КИТКА, КМЕТСТВО КРУША, КМЕТСТВО ПРИСЕЛЦИ, КМЕТСТВО РАВНА ГОРА, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК (ОБЛАСТ ВАРНА), КМЕТСТВО РУДНИК, КМЕТСТВО СОЛНИК, КМЕТСТВО СТАРО ОРЯХОВО, КМЕТСТВО ЮНЕЦ, ОБЩИНА БЯЛА (ОБЛАСТ ВАРНА), КМЕТСТВО ГОРИЦА, КМЕТСТВО ГОСПОДИНОВО, КМЕТСТВО ПОПОВИЧ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР (ОБЛАСТ БУРГАС), КМЕТСТВО БАНЯ, КМЕТСТВО ГЮЛЬОВЦА, КМЕТСТВО ОБЗОР, КМЕТСТВО ОРИЗАРЕ, КМЕТСТВО КОШАРИЦА, КМЕТСТВО ПРИСЕЛЦИ, КМЕТСТВО РАВДА, КМЕТСТВО СВЕТИ ВЛАС, КМЕТСТВО ТЪНКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ (ОБЛАСТ БУРГАС), КМЕТСТВО АЛЕКСАНРОВО, КМЕТСТВО АХЕЛОЙ, КМЕТСТВО КАБЛЕШКОВО, КМЕТСТВО КАМЕНАР, КМЕТСТВО КОЗИЧИНО, КМЕТСТВО ЛЪКА, ОБЩИНА БУРГАС (ОБЛАСТ БУРГАС) и КМЕТСТВО РУДНИК.

 

отг. от МОСВ на 20.05.2022 г.