Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Днес, 04.01.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД и допълнително представена информация, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение (ИП) „Преносни газопроводи високо налягане с автоматична газорегулираща станция (АГРС) от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ в РИОСВ-Враца е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и оценка за съвместимост, завършила с Решение № ВР-29/2011 г. Разработен е Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), който е одобрен със Заповед № РД-02-15-51/01.04.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Съгласно представената информация „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ е обявен за национален обект и за обект с национално значение с Решение № 615 от 14.07.2009 г. и Решение № 279 от 08.05.2013 г. на Министерския съвет.

Възложителят „Булгартрансгаз“ ЕАД,  с писмо на директора на РИОСВ-Враца с изх. № ОВОС-ЕО/313 от 19.08.2022 г. е уведомен, че Решение № ВР-29-ПР/2011 г. е загубило правно действие.

Настоящото ново инвестиционно предложение е свързано с изграждане на газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан. Новото проектно трасе на газопровода до ПГХ „Чирен“ следва следата на трасето по одобрения ПУП-ПП от врязването в съществуващия преносен газопровод DN1200 в рамките на учредения сервитут при точката на свързване до достигане на зоната на ПГХ „Чирен“, като сервитутът се увеличава двустранно (ивици с широчина по 15 м от двете страни на оста на новия газопровод).

Предвижда се да бъдат проектирани и изградени 2 бр. станции за очистване на газопровода (СОГ), които да бъдат разработени като реверсивни, а именно:

  • Пусково/приема СОГ „Бутан“;
  • Пускова/приеман СОГ „Чирен 3“.

Началото на трасето - новопроектираната площадка за пусково-приемна СОГ „Бутан“, в това число нов кранов възел (КВ) и врязване/присъединяване към преносния газопровод DN1200 на км 414+945.86 от обект „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница, находяща се в част от поземлен имот с идентификатор 07116.76.4 по КККР, землището на с. Бутан, община Козлодуй.

По трасето е предвидено да се разположи един линеен кранов възел (ЛКВ) „Манастирище“.

Край на трасето - приемна/пускова СОГ „Чирен 3“ от и към направление Бутан ще се разположи в непосредствена близост до СОГ „Чирен 1“ за ГО „Враца 1“, предвидена за изграждане в поземлен имот 81400.38.67 землище на с. Чирен, община Враца. Крайната точка е в поземлен имот с идентификатор 81400.125.283, с. Чирен, община Враца. Разработената технологична схема на СОГ „Чирен 3“ ще включва газопроводната връзка (шлейф) към новопроектираната площадка за „Разширение на капацитета на ПГХ Чирен – надземна част“ с приблизителна дължина около 250-300 метра съобразена с проектния капацитет и в зависимост от конкретното решение за разполагане на СОГ „Чирен 3“. Крайната точка за включване на шлейфа е предвидена непосредствено до западната ограда на новата технологична площадка за проект „Разширение на капацитета на ПГХ Чирен – надземна част“.

Параметрите на газопровода са както следва:

  • Дължината на трасето – около 41 км;
  • Максимално работно налягане на газопровода (МОР) Р=7,5 MPa;
  • Проектно (изчислително) налягане (DP) P=7,875 MPa;
  • Диаметър на преносния газопровод – DN700 (ø711 мм; 28”);
  • Работна температура – мин. - 10º С; макс +40ºС;
  • Сервитут – ивици с широчина по 15 м от двете страни на оста на газопровода.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на приложение № 2 (т. 10, буква „к“) на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В съответствие с разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или поддържащите дейности самостоятелно като ИП са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура.

В случай, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има други нови предвиждания за разширяване на ПГХ „Чирен“ и газопреносната инфраструктура, следва да информира компетентния орган по околна среда с цел провеждане на една процедура по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно изразеното от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“, реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., както и с предвидените в плановете мерки за постигане на тези цели, при условие, че се спазват посочените мерки в т. 1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от становището.

От представената информация става ясно, че за осъществяването на ИП е необходимо да бъде изработен проект за изменение на  ПУП-ПП за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС по ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“ с цел ползването му за обект „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан.

Предвид горното, МОСВ допуска прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на Глава шеста, която в конкретния случай е процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съобразно с това, съгласно разпоредбата на чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване на проекта за изменение на ПУП-ПП следва да се счита постановеното решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“ или решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.

Писмено потвърждение, че за проекта за изменение на ПУП-ПП не се изисква извършването на процедура по екологична оценка, както и оценка за съвместимост, ще бъде предоставено след приключване на процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР, и след като възложителят потвърди мотивирано, че проектът за изменение на ПУП-ПП:

  • съвпада по обхват и предмет с ИП, за което е проведена процедурата по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и чл. 31 от ЗБР;
  • съобразява по подходящ начин относимите условия и мерки от постановеното решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“ или решението по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на ИП.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.). Предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

 Настоящото ново инвестиционно предложение е свързано с изпълнение на дейности по инвестиционно проектиране и изграждане на газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан. Трасето е с приблизителна дължина от 41 км и преминава през територията на област Враца – община Враца – с. Чирен, с. Девене, с. Три кладенци, община Криводол – с. Осен, община Борован – с. Малорад, община Хайредин – с. Манастирище, с. Рогозен, с. Ботево, с. Бързина, с. Хайредин, община Мизия – с. Софрониево, община Козлодуй – с. Бутан, с. Крива бара. Начало на трасето – новопроектирана площадка за пусково-приемна СОГ „Бутан“, нов кранов възел и врязване/присъединяване към преносен газопровод, линеен кранов възел „Манастирище“ и край на трасето – приемна/пускова СОГ „Чирен 3“.

Съгласно представената документация и направената справка в МОСВ е установено, че трасето на ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Част от началото на трасето на газопровода попада в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР - BG0002009 „Златията” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите, изменена със Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 83/23.09.2008 г. и бр.10/05.02.2013 г.) и изм. и доп. със Заповед № РД-1039/03.11.2022 г. (обн., ДВ, бр. 89/08.11.2022 г.) и се намира в близост до защитена зона BG0000614 “Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г., изменен с РМС № 811 от 16.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г. и ДВ, бр. 96/2010 г.).

Крайната точка на трасето на газопровода се намира в близост до защитена зона BG0000594 “Божия мост - Понора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-262/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е установено, че ИП „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002009 „Златията”, определен със заповедта  за обявяване.

Предвид възможността, разписана в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, МОСВ ще извърши преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху  горецитираните защитени зони, на етап внасяне на информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

III. По отношение на изискванията на Глава седма от ЗООС:

Превозът на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/компресорни станции извън предприятията по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, не попада в обхвата на Глава седма, раздел I от ЗООС, предвид разпоредбата на чл. 103, ал. 8, т. 4 от ЗООС.

В документацията е посочено, че при реализиране на ИП няма да се ползва взрив. По време на строителството ще се използват опасни вещества, които попадат в Приложение №3 към ЗООС: кислород газообразен, аргон газообразен, газообразен въглероден диоксид, заваръчна смес от аргон и въглероден диоксид. Същите не се предвижда да бъдат съхранявани. По време на експлоатацията ще се генерира опасен отпадък с код 16 07 08*, който попада в обхвата на Приложение №3 към ЗООС. Същият ще се извозва от лицензирани фирми за последващо третиране.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Враца, БД „Дунавски район“, община Борован, кметство с. Малорад, община Враца, кметство с. Чирен, кметство с. Девене, кметство с. Три кладенци, община Козлодуй, кметство с. Бутан, кметство с. Крива бара, община Криводол, кметство с. осен, община Мизия, кметство с. Софрониево, община Хайредин, кметство с. Манастирище, кметство с. Рогозен, кметство с. Ботево и кметство с. Бързина.

 

отг. от МОСВ на 04.01.2023 г.