Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река“

Днес, 24.01.2022 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река  с вносител Община Добрич, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация ИП предвижда увеличаване капацитета на клетки 1 и 2 за депониране на отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци, обслужващо общини Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, намиращо се в с. Стожер, община Добрич.

Предвиденото увеличаване на капацитета на клетките за депониране на отпадъци е както следва:

 • За клетка 1 от 240 000 т на 295 000 т;
 • За клетка 2 от 145 000 т на 170 000 т;
 • За клетка 3 – капацитета се запазва на 300 000 т.

Предлага се увеличаване на депонираните отпадъци за денонощие от 130 на 150 т.

Така общия капацитет на депото, съгласно условие 4.1 от Комплексното разрешително (КР) №433-Н0/2012 г., издадено от ИАОС се променя от 685 000 т на 765 000 т.

            ИП предвижда и промени в капацитета на сепариращата инсталация и инсталацията за компостиране, както следва:

 • Увеличение на количеството отпадъци на изход на Инсталация за възстановяване на материалите (сепарираща инсталация), с код 19 12 07 (дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06) от 95 т на 200 т;
 • Увеличение на количеството отпадъци на изход на Инсталация за възстановяване на материалите (сепарираща инсталация), с код 19 12 12 (други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11) от 18 250 т на 29 500 т;
 • Увеличение на количеството отпадъци на изход на Инсталация за компостиране на отпадъците с код 19 12 03 (нестандартен компост) от 267 т на 9 500 т;
 • Оползотворяване на количеството отпадъци на изход на Инсталация за компостиране с код 19 12 03 (нестандартен компост), чрез подравняване на терени, запръстяване на отделни пластове и при рекултивация на клетките на депото.

Освен планираните промени в капацитета на инсталациите, попадащи в обхвата на КР се предвижда в хода на строителството на клетка 2 на депото и монтиране на ново пречиствателно съоръжение, което да гарантира пречистване на инфилтрата до степен за заустване в р. Суха река.

            Наличния ретензионен басейн, в който се събира инфилтрата от депонираните отпадъци е изчислен за първоначално предвидения обем на клетки 1, 2 и 3. С оглед промяната в обема на депонираните отпадъци се налага промяна в схемата на третиране на инфилтрата. За целта е изготвен Подробен устройствен  план – парцеларен план за тръбопровод на пречистените води от депо Стожер от ПИ 69300.33.5 до ПИ 52038.9.35 р. Суха река, като пречистеният инфилтрат ще се зауства в точка на заустване:

Географска ширина В= 43 28 13.798

Географска дължина L= 27 43 14.525

            Довеждането на отпадъчните води ще се осъществява чрез изграждането на отвеждащ колектор от шахта след ЛПСОВ до точка на заустване в р. Суха река.

            За ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – заустване на пречистени инфилтрационни води от Регионално депо Стожер в повърхностен воден обект р. Суха река е проведена процедура по реда на Глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие, приключила с Решение № ВА – 6/ЕО/2021 г. на директора на РИОСВ-Варна.

Предложените промени, свързани с увеличаване капацитета на клетка 1 и клетка 2 за депониране на отпадъците, промени в капацитета на сепариращата инсталация и инсталацията за компостиране, монтиране на ново пречиствателно съоръжение и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река и изграждане на отвеждащ колектор следва да се разглеждат като разширение и изменение на дейностите по изграждане и експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо общини Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик. Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС предложените промени в цялост подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Предвид, че ИП се отнася до отпадъците, генерирани на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общини Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик и съгласно  разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН). Съгласно получени становища (копия от които прилагаме за съобразяване):

 • с изх. № ПУ-01-970/24.11.2021 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“, ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г., при съобразяване с мерките посочени в т. 1.2 от становището. ИП е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район;
 • с изх. № 04-10-1016/А1/03.12.2021 г. на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БД ЧР), ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г., касаещо подземните водни тела, попадащи на територията на БД ЧР. По отношение на допустимостта относно ПУРН, е констатирано, че територията върху която ще се реализира ИП попада в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“.

            Във връзка с извършеното оповестяване на цитираното ИП, в МОСВ са постъпили възражения, както следва:

 • от Община Добричка с вх. № ОВОС-97/15.12.2021 г. на МОСВ с приложено възражение от г-н Паун Станчев, в което се излагат съображения за несъгласие с прокарването на тръбопровода за отпадъчни води през територията на вододайната зона на селата Дончево, Драганово, Опанец и Богдан. В допълнение се посочва, че администрацията на Община Добричка подкрепя направеното възражение, предвид това, че по данни от изработения, но неодобрен проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план тръбопроводът преминава през имот с идентификатор 23128.44.98 – водоем на с. Драганово;
 • от жителите на с. Ново Ботево, Община Добричка, заведено с вх. № ОВОС-97/ 16.12.2021 г. на МОСВ. Същото възражение е предоставено на МОСВ от: Администрация на Президента на Република България (с вх. № ОВОС-97/ 21.12.2021 г. на МОСВ), Администрацията на Министерския съвет (вх. № ОВОС-97/17.12.2021 г. на МОСВ), Община Шабла (вх. № ОВОС-97/17.12.2021 г. на МОСВ) и Община Генерал Тошево (с вх. № ОВОС-97/17.12.2021 г. на МОСВ). В цитираното възражение се излагат съображения за несъгласие с местоположението на съществуващото регионално депо, трасето за отвеждане на инфилтрата, попадащо в защитена зона от мрежата Натура 2000 и във вододайната зона за селата Дончево, Драганово, Опанец, Богданово, Стожер и Соколник, количествата инфилтрат и др.;
 • от жители на с. Драганово, постъпило чрез г-жа Калина Василева – Кметски наместник на с. Драганово (заведено с вх. № ОВОС-97/20.12.2021 г. на МОСВ), в което се изразява несъгласие с прокарването на тръбопровода за отпадъчни води в близост до помпена станция „Дулап Кулак“, от където се снабдява селото с питейна вода.

     Предвид горепосоченото, приложено предоставяме копия от цитираните възражения за съобразяване, като получени в хода на процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.

ІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г.). Предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При направената проверка относно местоположението на територията, предмет на ИП, се установи, че не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в периферията на защитена зона (Натура 2000 място) по смисъла на ЗБР: BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 104/2008 г.).

Направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП „Увеличаване капацитета на инсталациите Клетка 1 и Клетка 2 на регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река“ е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0000107 „Суха река“, определени със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000107 „Суха река“.

III. По отношение на чистотата на атмосферния въздух:

Обръщаме внимание, че съществува по-нова версия на ръководството за инвентаризация на емисиите на замърсителите от 2019г. (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019) от цитираната в ИП (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013), която е публикувана на интернет страницата на Европейската агенция по околна среда: https://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2019 и следва да се вземе предвид при изчисляване на емисиите.

 1. По отношение на изискванията на Глава седма от ЗООС:
 2. По отношение на Глава седма, раздел I от ЗООС:

Дейността на Регионалното депо за неопасни отпадъци в село Стожер, община Добричка, област Добрич е свързана с депониране на неопасни отпадъци от общините Добрич, Добричка, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик.

Съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 на ЗООС депата за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, попадат в изключенията и не се обект на контрол по глава седма, раздел I на ЗООС. Изключението по чл. 103, ал. 8, т. 8 на ЗООС не се прилага в случаи на депа за отпадъци, в които се извършва химическа и термична преработка и свързаното с тези операции съхранение на опасни вещества и на съоръжения за обезвреждане на миннодобивни отпадъци, включително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества.

След преглед на наличната документация се установи, че промените заявени  в ИП за инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 в Регионалното депо за неопасни отпадъци, не  предвиждат извършването на дейности попадащи в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и по-специално химическа и термична преработка, както и съхранение на опасни вещества.

В съответствие с разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, се установи, че в близост до Регионалното депо за неопасни отпадъци няма разположени предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.

 1. По отношение на Глава седма, раздел II от ЗООС (Комплексни разрешителни):

Община Добрич има действащо КР № 433-Н0/2012г. за инсталацията попадаща в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна. Шабла, Генерал Тошево и Балчик“.

При издаване на краен административен акт по реда на Глава шеста от ЗООС, в същият ще бъде записано като условие: Да се информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за планираната промяна. Информацията се разработва и подава съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80/2009 г., изм. и доп.).

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ-Варна, РИОСВ-Шумен, БДДР, БДЧР, ИАОС, общините: Блачик, Генерал Тошево, Добричка (кметства Драганово, Ново Ботево, Стожер), Каварна, Крушари, Никола Козлево, Тервел и Шабла.

/отговорено от МОСВ на 21.01.2022 г./