Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа „Баурене“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 kV“

Днес, 17.11.2023 г., във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на нов присъединителен електропровод 110 kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа „Баурене“ към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110 kV на ЕСО ЕАД“ с възложител „Костов Солар“ ООД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената в уведомлението информация, инвестиционното предложение касае нова въздушна линия с напрежение 110 kV с цел присъединяване на бъдещата ФЕЦ 30 MW към преносната електрическа мрежа 110 kV, собственост на „ЕСО“ ЕАД на терена на поземлен имот с идентификатор 02912.70.293 в землището на с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца и свързване на ФЕЦ-а с подстанция “Бойчиновци” 220/110/20 kV, намираща се в имот с идентификатор 05236.553.906 от землището на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци. Общата дължина на трасето е 10612 м и преминава през землищата на селата Баурене, Добруша, Охрид и гр. Бойчиновци, в области Враца и Монтана. Съгласно Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти за новата въздушна линия следва да се учреди сервитутна зона с различни отстояния от оста на електропровода (между 33 м и 22 м).

Предвижда се новата ВЛ да се изгради със стомано-решетъчни, поцинковани стълбове за една тройка фазови проводници, мълниезащитно въже (стоманено, поцинковано с оптични влакна в сърцевината).

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащия план за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Дунавски район.

Съгласно становище с изх. № ПУ-01-792-(1)/24.10.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД ДР), реализирането на ИП за „Изграждане на нова ВЛ 110 кV за присъединяване на ФЕЦ „Баурене“ към ПЕМ 110 kV“ е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. В становището е направено заключение, че разпоредбата на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложима за конкретното ИП.

При изготвяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС, следва да се има предвид разпоредбите на чл. 104 от ЗООС, а именно, че при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на планирането на нови строежи в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, където разполагането им или нови строежи може да бъде източник или да повиши опасностите или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения. Следва да има съобразяване, дали в близост до проектното трасе на новия електропровод са разположени предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък и/или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС. Актуална информация за предприятията може да бъде намерена в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС, публикуван на интернет страницата на МОСВ, на следния интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/sevezo/registur/.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), респективно подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони на основание чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС.

След направената проверка относно местоположението на ИП е установено, че трасето на електропровода не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените (в най-близките им точки до трасето) са защитена зона BG0000517 „Портитовци-Владимирово“, северно на отстояние повече от 2,5 км и защитена зона BG0001037 „Пъстрина“, разположена южно на 1,2 км, и двете за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Западният участък на електропровода ще премине над защитена територия съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ), в която не е предвидено поставяне на стоманорешетъчните стълбове на електропровода – защитена местност „Поречие на река Ботуня“, обявена със Заповед № РД-681/27.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 69/2022 г.).

След анализ на представената информация за ИП и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до РИОСВ – Враца, РИОСВ – Монтана, община Криводол, кметство с. Баурене, кметство с. Добруша, община Бойчиновци, кметство с. Охрид, БД „Дунавски район”.

отг. от МОСВ на 07.11.2023 г.