Категории
Превантивна дейност

Отговор на уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“

Днес, 21.03.2019 г., на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.), във връзка с постъпило уведомление от „Метрополитен“ ЕАД за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на отклонение от Метро София – трета метролиния към квартал „Слатина“, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Във връзка с целта на „Метрополитен” ЕАД, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на Метрополитена, е да се свържат влезлите в експлоатация I-ви и II-ри метродиаметри и изграждащия се III-ти метродиаметър с отклонение към кв. „Слатина“, нов участък подземно метротрасе с шест метростанции (МС).

Трасето на инвестиционното предложение ще се разположи на територията на гр. София – в строителните граници на населеното място. Преминава през границите между райони „Средец“ и „Оборище“ и продължава през райони „Слатина“ и „Младост 1“ срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев".

Обхватът на трасето е следният: от зоната на Военна академия (ВА) - ул. „Г.С.Раковски по ул. „Гео Милев“, бул. Асен Йорданов, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, бул. „Цариградско шосе“ - ж.к. „Младост 1“ - ул. „Димитър Моллов“ и ул. „Йерусалим“ срещу пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.

Изграждането на новото подземно трасе ще бъде по „открит способ“ с дължина 5590 м, което включва изграждане на следните шест МС:

  • МС 1 – кръстовище бул. „Гео Милев“-ул. „Черковна – разположена на ул. „Гео Милев“ в непосредствена близост на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ на отстояние (1+030.72) km от началната шахта на ВА.
  • МС 2 Кръстовище бул. „Гео Милев“ – ул. „Елисавета Багряна“ – на отстояние 812.38 m от МС 1 и (1+843.12) km от началната шахта на ВА.
  • МС 3 Кръстовище бул. „Гео Милев“ – ул. „Слатинска“ – на отстояние 796.53 m от МС 2 и (2+63) km от началната шахта на ВА.
  • МС 4 – Кръстовище бул. „Асен Йорданов“ – бул. „Шипченски проход“ – на отстояние 742.57 m от МС 3 и (3+382.20) km от началната шахта на ВА.
  • МС 5 зала „Арена Армеец“ – на отстояние 603.64 m от МС 4 и (3+985.83) km от началната шахта на ВА.
  • МС 6 бул. „Цариградско шосе“ – под локалното платно на булеварда, между „Димитър Моллов“ и ул. „Йерусалим“ – на отстояние 1.455.11 m от МС 5 и (5+440.94) km от началната шахта на ВА.

Така заявеното ИП самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „и“ на Приложение № 2 от ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Предвид изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР). Съгласно заключенията на БДДР, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН при спазване на мерките и условията, разписани в тяхното становище.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

След направена проверка относно местоположението на ИП е установено, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

Копие на писмото е изпратено до БДДР, Столична община, Район „Младост“ - СО, Район „Слатина“ - СО, Район „Оборищие“ - СО и Район „Средец“ - СО                                                                                                     

/отговорено от МОСВ на 08.04.2019 г./

Документи